Siirry sisältöön
Kuvituskuva hahmosta, joka juoksee kohti uloskäntiä. Viittaa koronaan.
Kuva Jani Pulkka

Eduskunta hyväksyi määräaikaiset lakimuutokset työntekijöiden ja yritysten turvaksi 

Päivitetty 1.7.2020

Määräaikaisia lakimuutoksia on jatkettu vuoden 2020 loppuun asti ja tekstiä on muutettu siltä osin. Lakimuutoksien sisältö on pysynyt muilta osin ennallaan paitsi työttömyysturvan enimmäispäivät eivät kulu yhdelläkään työttömällä työnhakijalla 1.7.2020 alkaen vuoden loppuun asti.

Määräaikaiset lakimuutokset koskevat lomautuksia, koeaikaa, yt-neuvotteluja, takaisinottovelvollisuutta ja osittain myös työttömyysturvaa. Lakimuutokset ovat voimassa joulukuun loppuun asti. Muutokset eivät koske työntekijöitä, jotka ovat suorassa työsuhteessa valtioon, kuntaan, kuntayhtymään, Kansaneläkelaitokseen tai evankelis-luterilaiseen tai ortodoksiseen kirkkoon.

Koeaikana voidaan purkaa myös tuotannollisella tai taloudellisella perusteella

Muutoksen myötä työntekijän työsuhde voidaan koeaikana purkaa myös tuotannollisella tai taloudellisella perusteella. Työsuhteen koeaikapurku ei aiheuta työttömyysturvaan karenssia eikä omavastuupäiviä. Oikeutta työsuhteen purkamiseen koeajalla tuotannollisista tai taloudellisista syistä ei kuitenkaan ole, jos työntekijä on sijoitettavissa tai kohtuudella koulutettavissa toisiin tehtäviin työpaikalla.  

Lomauttaminen koskemaan myös määraikaisia työsuhteita

Lakimuutos ulotti lomautusoikeuden koskemaan myös määräaikaisia työsopimuksia samassa laajuudessa kuin se koskee toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia. Lakimuutos on voimassa 31.12.2020 asti. 

Lomautustilanteessa työntekijällä on oikeus työttömyysturvaan sekä oikeus purkaa työsopimus määräaikaisuudesta huolimatta.  

Työnantajan on työsopimuslain mukaan ilmoitettava lomauttamisesta viimeistään viisi päivää ennen lomautuksen alkamista. Ilmoitus on annettava lomautetulle henkilökohtaisesti. Jos ilmoitusta ei voida toimittaa henkilökohtaisesti, sen saa toimittaa kirjeitse tai sähköisesti samaa ilmoitusaikaa noudattaen. Ilmoituksessa on mainittava lomautuksen peruste, sen alkamisaika ja kesto tai arvioitu kesto.  

Tästä lyhennetystä lomautusilmoitusajalla on sovittu myös Teatterialan työehtosopimuksen, Kansallisteatterin tekniikkaa koskevan työehtosopimuksen sekä tanssinopettajien työehtosopimuksen osalta.

Yt-neuvottelujen vähimmäisneuvotteluaika lomautustilanteessa lyhenee viiteen päivään

Lakia yhteistoiminnasta yrityksissä sovelletaan, kun työnantajan palveluksessa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työsuhteista työntekijää. Tällaisilla työpaikoilla on käytävä yhteistoimintaneuvottelut ennen lomauttamisia, osa-aikaistuksia tai irtisanomisia.  

Yhteistoimintalain mukainen vähimmäisneuvotteluaika työnantajan harkitessa yhden tai useamman työntekijän lomauttamista lyhenee lomautustilanteessa viiteen päivään. Lyhennetty neuvotteluaika koskee kaikkia työnantajan harkitsemia lomautuksia niiden suunnitellusta kestosta tai kohteena olevien työntekijöiden lukumäärästä riippumatta. Jos työnantaja harkitsee irtisanomisia tai osa-aikaistamisia, on vähimmäisneuvotteluaika yhä 14 päivää tai kuusi viikkoa, jolleivat yt-neuvottelujen osapuolet sovi toisin.  

Tanssinopettajien työehtosopimukseen on 26.3. sovittu poikkeus, jonka mukaan työehtosopimuksen mukainen yt-neuvotteluaika on lyhennetty viiteen päivään kaikissa lomautustilanteissa, kun lomautusilmoitus on annettu 26.3. tai myöhemmin. 

Koronaepidemiasta aiheutuva yrityksen tuotteiden tai palveluiden kysynnän äkillinen ja voimakas heikkeneminen on sellainen painava syy, jonka perusteella työnantaja voi lomauttaa työntekijöitä ennen ytneuvotteluiden aloittamista yhteistoimintalain 60 §:n mukaisesti. Asiaa arvioidaan tapauskohtaisesti ja kun perusteita poiketa yt-velvoitteista ei enää ole, työnantajan on viivytyksettä käynnistettävä yt-neuvottelut.  

Takaisinottovelvollisuus pitenee 9 kuukauteen

Jos työntekijä on irtisanottu tämän väliaikaisen lain voimassaoloaikana (1.4.-31.12.), pitenee työnantajan takaisinottovelvollisuus nykyisestä neljästä tai kuudesta kuukaudesta yhdeksään kuukauteen. Tämä on määräaika, jonka ajan työnantajan on tarjottava työtä irtisanomalleen, edelleen työnhakijana olevalle irtisanotulle työntekijälle, jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä samaan tai samankaltaisiin työtehtäviin, joita irtisanottu työntekijä on tehnyt. Pidempi takaisinottovelvollisuus koskee kaikkia irtisanottuja riippumatta työntekijän työsuhteen kestosta.  

Tanssinopettajien työehtosopimukseen, Teatterialan työehtosopimukseen ja Kansallisteatterin työehtosopimukseen on myös sovittu poikkeus, jonka mukaan työehtosopimuksen mukainen takaisinottovelvollisuusaika on pidennetty 9 kuukauteen.  

Oikeus työttömyysetuuteen väliaikaisesti yritystoiminnasta ja opinnoista huolimatta

Lomautetuilla, joiden lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen, on oikeus työttömyysetuuteen yritystoiminnan ja opintojen estämättä väliaikaisesti 31.12.2020 saakkaTyöttömyysetuuden maksaminen edellyttää kuitenkin edelleen, että lomautettu ilmoittautuu TE-toimistoon. Lomautetulla säilyy myös yhä velvollisuus ottaa vastaan työnantajan tarjoamaa työtä.  

Lakimuutoksen myötä lomautetuilla ei myöskään ole velvoitetta laatia työllistymissuunnitelmaa tai osallistua TE-toimiston palveluihin. 

Lisätietoa TE-toimistosta… 

Valtioneuvosto tiedottaa työttömyysturvalain muuoksista täällä…

***

LUE TEMEN OHJE TYÖTTÖMYYSTURVASTA

LUE TEMEN PÄIVITTYVÄ OHJE: MITEN KORONAVIRUS VAIKUTTAA TYÖELÄMÄÄN?

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.