Siirry sisältöön
Tanssijat tanssivat harjoitussalissa ja joku kuvaa kännykällä harjoituksia.
Kuva Suhyeon Choi, Unsplash

Oppituntien videointi ja striimaus

Tanssikoulut ovat ehdottaneet tanssinopettajille opetusvideoiden tekemistä opetustunneista. Ymmärrämme koronatilanteessa tanssikoulujen tarpeet, mutta työnantajien tulee huolehtia siitä tanssinopettajat pärjäävät mahdollisen uuden työtehtävän kanssa ja korvauksesta on sovittava.

Opetusvideoiden laatiminen ei lähtökohtaisesti kuulu tanssinopettajan työtehtäviin, ellei tällaisesta ole työsopimuksessa tai muutoin erikseen sovittu.

Työntekijöiden ei siten tarvitse suostua opetusvideoiden tekemiseen. Tanssinopettajien työehtosopimuksen 13 § mukaan Muista töistä ja niiden korvaamisesta on sovittava paikallisesti työtehtävien vaativuuden mukaan. Jos tällaisia opetusvideoita halutaan tehdä, tulee niiden tekemisestä ja niistä maksettavasta korvauksesta sopia erikseen työnantajan kanssa.

Työehtosopimuksen 35 §:ssä säädetään paikallisesta sopimisesta. Mikäli asia koskee useita työntekijöitä, neuvottelut käydään ensisijaisesti työnantajan ja luottamusmiehen välillä tai luottamusmiehen puuttuessa muun työntekijöiden valitseman edustajan tai yhdessä niiden työntekijöiden kanssa, joita asia koskee. Jos asia koskee ainoastaan yhtä työntekijää, voidaan asiasta neuvotella ja sopia työnantajan edustajan ja yksittäisen työntekijän välillä. Paikallinen sopimus tehdään kirjallisesti ja se on voimassa toistaiseksi tai määräajan. Tässä tapauksessa mahdolliset sopimukset opetusvideoiden laatimisesta on syytä tehdä vain määräajaksi.

Sopimus tehdään siis erikseen, vaikka osapuolten välillä olisi voimassa oleva työsopimus. Mikäli työnantaja lomauttaa työntekijän, voidaan tämä erillinen sopimus opetusvideoiden tekemisestä jättää voimaan ja lomauttaa opettaja vain alkuperäisen työsopimuksen mukaisista työtehtävistään.

Kun asiasta sovitaan työnantajan kanssa, tulee samalla sopia tekijänoikeuksista ja siitä, minkä laajuiset oikeudet työnantaja saa opettajan tuottamaan materiaaliin. Myös opettajalle maksettavan korvauksen määrään vaikuttaa se, kuinka laajat oikeudet hän sopimuksella luovuttaa työnantajalle.

Tekijänoikeuslain 1 §:n mukaan tekijänoikeus syntyy luonnolliselle henkilölle eli myös työsuhteessa luodun teoksen tekijänoikeudet syntyvät teoksen tekijälle. Opettajalle syntyy siten aina tekijänoikeus valmistamaansa materiaaliin.

Työsuhteen perusteella työnantaja saa kuitenkin yleensä rajoitetun tekijänoikeuden, käyttöoikeuden, työntekijän teokseen. Työsuhteen ehdot määrittävät sen, missä laajuudessa työnantajalle siirtyy oikeuksia. Mikäli asiasta ei ole erikseen sovittu, sitä arvioidaan tapauskohtaisesti. Myös alan yleinen tapa voi vaikuttaa arviointiin. Yleinen periaate on, että työnantajan käyttöoikeus rajoittuu tämän normaaliin toimintaan. Työnantaja saa normaalin toimintansa puitteissa käyttää teosta, mutta oikeudet teoksen muuhun käyttöön jäävät tekijälle itselleen. Työnantaja ei voi luovuttaa käyttöoikeuksiaan eteenpäin ilman tekijän lupaa.

Jos työsopimukseen ei sisälly ehtoja työsuhdeteosten oikeuksista, voivat työntekijä ja työnantaja sopia tietyn teoksen tekijänoikeuden luovutuksesta erikseen kirjallisella tai suullisella sopimuksella. Mikäli työnantaja siis haluaa tekijänoikeudet työntekijän tiettyyn teokseen, asiasta pitää sopia osapuolten kesken. Joissain tapauksissa oikeuksien luovutuksesta voidaan myös katsoa sovitun konkludenttisesti eli hiljaisesti ilman varsinaista sopimusta, jos tällainen tarkoitus ilmenee osapuolten toiminnasta muutoin.

Tekijänoikeuslain 27 §:n 2 momentin mukaan teoksen kappaleen, esimerkiksi opetusvideon, luovutukseen ei sisälly tekijänoikeuden luovutus. Pelkästään se, että työntekijä luovuttaa luomansa teoksen kappaleen työnantajalle, ei anna työnantajalle tekijänoikeutta kyseiseen teokseen. Työnantajalle kuuluu työsuhteen perusteella enintään rajoitettu tekijänoikeus eli käyttöoikeus ellei asiasta muutoin erikseen sovita.

Opetustunnin videoimiseen ja tallentamiseen tarvitaan kyseisen tunnin pitävän opettajan lupa. Tallentamisen vaihtoehtona opetustunti voidaan myös välittää samanaikaisesti suoratoistona tietoverkon välityksellä oppilaille, jotka seuraavat sitä kotonaan. Tässä on kysymys teoksen välittämisestä yleisölle ja siihen tarvitaan myös kyseisen tunnin pitävän opettajan lupa.

Työnantajan tulee huolehtia tietoturvasta. Opetusvideot tulee jakaa suljetussa tietoverkossa vain sille opetusryhmälle, jolle opetus on tarkoitettu ja niiden tulee olla katsottavissa vain rajoitetun ajan. Myös suoratoistojen tulee olla näkyvissä vain sille opetusryhmälle, jolle opetus on tarkoitettu. Muu tallenteiden ja suoratoistojen välittäminen on kielletty. Työnantaja ei saa luovuttaa materiaalia ulkopuolisille eikä hyödyntää sitä toiminnassaan muutoin kuin mitä työnantajan ja työntekijän kesken on sovittu.

Teosto tiedottaa musiikin käytöstä…

Kirjoittaja on lakimies Eeva Kaplas

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.