Jos jäät työttömäksi, toimi näin

Temen ohje työttömäksi jäävälle:

1.

Ilmoittaudu Työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä.

Jos ilmoittaudut myöhemmin kuin ensimmäisenä työttömyyspäivänä, menetät korvaukset myöhästymispäiviltä. Netissä  voit ilmoittautua… verkkopankkitunnuksillasi.

Kun ilmoittaudut, tee/täytä myös kohdat ”palvelutarvearvio” sekä ”suunnitelmaehdotus”. Ilman niitä työnhakusi päättyy muutaman päivän päästä ilmoittautumisesta.

2.

Voit hakea työttömyyskassasta päivärahaa, kun olet ollut 2 viikkoa työttömänä.

Tee hakemus 3 kuukauden sisällä, sitä vanhemmat hakemukset hylätään. Muista laittaa hakemus ajoissa, vaikka kaikkia liitteitä ei olisikaan. Liitteitä voi toimittaa myöhemminkin. Pääasia on, että hakemus on ajoissa.

Työttömyyskassan eAsiointi on näppärä palvelu, jossa voit tarkastella hakemuksesi käsittelyä ja maksuja sekä lähettää jatkohakemuksen helposti. Pyydä tunnukset t-kassasta: kassa@erityisalojentk.fi

Työttömyyskassan omilta nettisivuilta voit katsoa, minkä viikon hakemuksia työttömyyskassa kulloinkin käsittelee. Työttömyyskassa ottaa käsittelyn aikana aina ensitilassa yhteyttä viran puolesta, jos hakemus kaipaa lisäselvitystä tai täydennystä.

3.

Työttömyysetuutta haetaan JOKO työttömyyskassasta TAI Kelasta.

Ansiosidonnaista etuutta maksavat säädetyn keston ajan työttömyyskassat. Temeläisten kassa on Erityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassa.

Täällä selkeä työttömyysturvaopas viidellä eri kielellä…

Kela tiedottaa työttömälle…

4.

Nopeutat asiasi käsittelyä toimittamalla kaikki liitteet heti hakemuksesi yhteydessä.

– Palkkatodistus/-todistukset työnantajalta/työnantajilta vähintään 26 työssäoloviikolta välittömästi ennen työttömyyttä. Todistuksessa tulee olla eriteltynä lomaraha, lomakorvaus ja muut mahdolliset korvaukset (kuten esimerkiksi ns. ”kultainen kädenpuristus”, palkkiot yms.) sekä palkattomat jaksot

– Mikäli työsi on ollut osa-aikaista ja työtuntien määrä vaihdellut viikoittain tulee kassalle toimittaa palkkalaskelmien lisäksi kalenteriviikkokohtainen työaikaselvitys tuntipalkkatietoineen sekä työsopimus/määräyskirja

– Kopio irtisanomis- tai lomautusilmoituksesta sekä mahdollisesta työsuhteen päättyessä tehdystä sopimuksesta

– Kopio työsopimuksesta

– Muutosverokortti etuutta varten

– Jos saat esim. eläkettä, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa, kotihoidontukea tai muuta etuutta, liitä hakemuksen mukaan kopio päätöksestä ja viimeisimmästä maksuilmoituksesta.- Erillinen selvitys, jos haet lapsikorotusta avio- tai avopuolisosi lapsista

– Palkkatodistus osa-aikatyön palkasta tai muista tuloista

– Sivutoimisen yrittäjän on toimitettava kopio viimeisen vahvistetun verotuksen verotuspäätöksestä tai aloittavan yrityksen ollessa kyseessä kuluvan vuoden ennakkoverolippu

Täältä löytyy hakemuskaavakkeita…

5.

Osa-aikatyö ja alle kaksi viikkoa kestävät työsuhteet  vaikuttavat työttömyysetuuteen vasta kun palkka on maksettu.

Aikaisemmin edunsaaja odotti palkanmaksua ja palkkalaskelmaa voidaksesi hakea soviteltua päivärahaa lyhyistä keikoista. Jatkossa sovittelua päiväraha huomioidaan vasta, kun palkka maksetaan.

Lakimuutos koskee vain osa-aikatyötä, alle kaksi viikkoa kestävää kokoaikatyötä ja sellaisia lomautuksia, joissa lomautus on toteutettu lyhentämällä päivittäistä työaikaa. Lue lisää.

6.

Aktiivimallissa seurataan työttömän aktiivisuutta 65 maksupäivän (3 kuukautta) seurantajaksossa. Aktiivimalli poistuu 1.1.2020.

Jos aktiivisuus ei täyty, leikataan työttömyysetuutta 4,65 %, joka vastaa noin yhden päivän päivärahan suuruutta.

Aktiivisuuden voi täyttää jollain seuraavista tavoista:

– Olet työsuhteisessa työssä 18 tuntia seurantajakson aikana (65 maksupäivää)
– Saat yritystoiminnasta ainakin 246 euroa
– Olet yhteensä viisi päivää työllistymistä edistävässä palvelussa tai
– Viisi päivää muussa työvoimaviranomaisen järjestämässä työllistymisedellytyksiä parantavassa palvelussa tai toiminnassa tai
– Viisi päivää muussa työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavassa rekrytointia tukevassa toiminnassa, jonka ajalta maksetaan työttömyysetuutta.

Jokin em. kohdista pitää toteutua, eri kohtien yhdisteleminen ei käy. Jos aktiivisuusedellytyksen katsotaan tarkastelujaksolla täyttyneen, työttömyysetuus maksetaan seuraavalta 65 maksupäivältä täytenä.

Seuraava 65 maksupäivän aktiivisuuden tarkastelujakso alkaa edellisen jakson päättyessä. Lisäksi tietyissä tilanteissa, muun muassa työssäoloehdon täyttyessä tai yli 2 viikkoa kestäneen kokoaikatyön jälkeen, tarkastelujakso alkaa alusta ja etuutta maksetaan täytenä seuraavat 65 maksupäivää. Myös karenssin jälkeen tarkastelujakso alkaa alusta ja etuutta maksetaan täytenä seuraavat 65 maksupäivää.

7.

Työssäoloehto on työttömyysturvan keskeisin käsite ja palkkatodistus tärkein dokumentti.

Työssäoloehdon tulee täyttyä sekä palkan että työajan osalta. Jommankumman edellytyksen jäädessä täyttymättä etuutta ei voida maksaa.

KAIKKI työsuhteinen työ luetaan mukaan työssäoloehtoon (TOE), ei vain Temen alaiset työt.

Työssäoloehdon täyttymistä tarkastellaan viikoittain. Normaali TOE-viikko kertyy työstä, jolloin on tehnyt työtä 18h/vko.

Saadaksesi ansiosidonnaista päivärahaa, on sinulla oltava 26 TOE-viikkoa laskien siitä taaksepäin, kun työttömyys alkoi. Samaan aikaan on pitänyt olla työttömyyskassan jäsen. Näitä 26:ta TOE-viikkoa on aikaa kerätä 28 kuukautta eli 2v 4kk. Mm. apuraha-, perhevapaa-, armeija- ja päätoiminen opiskeluaika hypätään yli 28 kk tarkastelussa.

Tarkastelujaksoa voidaan pidentää enintään 7 vuotta (käytännössä tarkastelujakso voi siis olla enintään 9 vuotta 4 kk).

Palkkatukityöstä vain 75 % luetaan työssäoloehtoon. Täyttääkseen 26 viikon mittaisen työssäoloehdon henkilön on siis työskenneltävä palkkatukityössä vähintään 35 viikkoa. Jos palkkatukityö on järjestetty ikääntyneitä koskevan työllistämisvelvoitteen perusteella, työssäoloehto kertyy palkkatukityönkin ajalta täytenä.

Kun ansiosidonnaisen päivärahan suuruus määritellään, tulee viiden kokonaisen työpäivän omavastuuaika, jolta ajalta päivärahaa ei makseta.

8.

Työssäoloehdon poikkeukset

Palkan on oltava työehtosopimuksen mukainen. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, on kokoaikatyön palkan oltava vähintään 1211 euroa/kk. Kun ansiosidonnaisen päivärahan suuruus määritellään, tulee viiden kokonaisen työpäivän omavastuuaika, jolta ajalta päivärahaa ei makseta.

Työaikajärjestelyiltään poikkeavilla aloilla on viikoittaisten työaikaedellytysten täyttymisestä omat säännöksensä. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi opetustyö ja taiteellinen, luova tai esityksellinen työ.

Opetusalalla työssäoloehtoon voidaan lukea jokainen kalenteriviikko,

1) jona työaika on ollut vähintään puolet kyseisen opetusalan päätoimisen tuntiopettajan alimmasta viikoittaisesta työtuntumäärästä, jos opetusalalla on päätoimisia tuntiopettajia
2) jona työaika on vähintään kahdeksan tuntia, jos opetusalalla ei ole päätoimisia tuntiopettajia

Tähän vaikuttaa myös opettajan ja oppilaitoksen määritelmät:

– Opettajana pidetään henkilöä joka työ- tai virkasuhteessa työskenteleeoppilaitoksessa opetustehtävässä
– Opettajana voi työskennellä myös muulla kuin opettajan nimikkeellä, työn sisältö ratkaisee toe:n tulkinnan
– Oppilaitoksena pidetään sellaista koulua, opistoa, yhteisöä tai yhdistystä jonka toimintaan julkinen sektori osallistuu ja josta ”valmistutaan” tutkintoon tsm.

Työsuhteessa, jossa luovan tai esityksellisen työn osuus on ratkaiseva, voidaan työssäoloehtoon lukea jokainen kalenteriviikko, jolloin työstä saatu verotettava tulo kuukauden tarkastelujaksolla on vähintään 1211 euroa, viikolle laskettuna 282 euroa/vko.

Käytä Temen laatimaa päiväkirjaa, jos sinulla on useampia työnantajia. Se helpottaa sinua ja työttömyyskassaa.

Päiväkirjan tai vastaavan asiakirjan toimittaminen oma-aloitteisesti työttömyyskassalle usein todentaa työssäoloehdon täyttymisen ja edistää hakemuksen käsittelyä. Kun päiväkirjasta selviää, minä viikkoina työtä on tehty yhteensä vähintään 18 viikkotyötunnin verran ja tiedot myös täsmäävät toimitettujen palkkatietojen kanssa, hakemuksen käsittely nopeutuu.

9.

Muista ilmoittaa työttömyyden aikaiset tulot.

Saadessasi työttömyyskorvausta sinun pitää ilmoittaa saamasi tulot kassalle, kuten tekijänoikeustulot. Ne ovat tuloa, jotka pienentävät korvauksen määrää. Tällaisia tuloja ovat tekijänoikeuskorvaukset, lisenssimaksut, rojaltit ja käyttökorvaukset.

Tekijänoikeuskorvauksia maksavat mm. Kopiosto, Teosto ja Gramex. Korvausten maksuajankohdat vaihtelevat. Tekijänoikeuskorvaus sovitellaan maksamisajankohdan mukaan sille ajalle, jolla korvauksen katsotaan vaikuttavan henkilön tulotasoon. Esim. Kopioston maksama korvaus kohdistetaan maksamisajankohtaa seuraavan kuukauden alusta 12 kuukaudelle.

Jos jätät työttömyyden aikana ilmoittamatta tekijänoikeustulosi, seuraa siitä takaisinperintä ja mahdollisesti muitakin rikosoikeudellisia toimenpiteitä.

10.

Milloin on yrittäjä työttömyysturvassa?

Nämä esimerkkitapaukset kannattaa huomioida. Yrittäjänä voi toimia 18 kuukautta ja palata palkansaajan työttömyysturvan piiriin, jos yritys ei onnistunutkaan. Tätä kutsutaan yrittäjän jälkisuojaksi. Tällöin on kuitenkin liityttävä yrittäjien työttömyyskassaan.

Yrittäjänä ei kannata jäädä palkansaajakassan jäseneksi yritystoiminnan ollessa pysyvä työllistymisen tavoite, sillä jäsenyysaika ei kerrytä enää yrittäjätyöstä päivärahaoikeutta palkansaajakassassa.

Kun siirryt palkansaajakassasta  (esim. SYT-kassaan www.syt.fi) kolmen kuukauden sisällä yrittäjäksi ryhtymisestä, ansioturvaan ei tule katkosta. Liittymisen tulee lisäksi tapahtua kuukauden sisällä edellisestä kassasta eroamisesta.  Oikeutesi ansiotuloon perustuvaan päivärahaan säilyy enintään 18 kuukautta yritystoiminnan aloittamisesta (jälkisuoja) ja oikeutesi yrittäjätuloon perustuvaan päivärahaan alkaa toimittuasi yrittäjänä yrittäjäkassan jäsenenä vähintään 15 kuukautta.

Kysy lisää

Temessä Sami Hiltunen neuvoo työttömyys- ja sosiaaliturva-asioissa:  sami.hiltunen(at)teme.fi

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..