Siirry sisältöön

Toimintaohje työttömäksi jäävälle ja työttömyyden aikaisille tuloille

Lue huolella tämä tiivis toimintaohje!

Huolehdi jäsenmaksuistasi erityisesti, jos olet saanut/saamassa työssäoloehdon kerrytettyä (eli 6 kuukauden edestä työsuhteita), sillä Suomen nykyhallitus on heikentämässä työttömyysturvaa mm. pidentämällä työssäoloehdon 12 kuukauteen.

1.

Ilmoittaudu TE-palveluissa (työ- ja elinkeinopalvelut) työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä.

Jos ilmoittaudut myöhemmin kuin ensimmäisenä työttömyyspäivänä, menetät korvaukset myöhästymispäiviltä.
Täällä voit ilmoittautua verkkopankkitunnuksillasi…

Tee myös palvelutarveselvitys (oma ilmoitus palveluiden tarpeesta) ja työllisyyssuunnitelma. Nämä kannattaa täyttää, jotta työnhaku ja työttömyysturva jatkuvat kolmen kuukauden jälkeenkin.

2.

Voit hakea päivärahaa, kun olet ollut 2 viikkoa työttömänä.

Tee hakemus 3 kuukauden sisällä, sitä vanhemmat hakemukset hylätään. Muista laittaa hakemus ajoissa, vaikka kaikkia liitteitä ei olisikaan. Liitteitä voi toimittaa myöhemminkin. Pääasia on, että hakemus on ajoissa! Hae vaikka et olisi saanut päätöstä aiemmasta hakemuksesta (hae tällöin ensihakemuksella).

3.

Työttömyysetuutta haetaan JOKO työttömyyskassasta TAI Kelasta.

Temeläisten työttömyyskassa on pääasiassa Avoin työttömyyskassa eli A-kassa….

A-kassan palveluihin kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla. Palvelussa voit tarkastella hakemuksesi käsittelyä, maksuja sekä lähettää jatkohakemuksen. Palveluun tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Täällä selkeää tietoa ja t-turvaoppaat usealla kielellä…

Laske ansiosidonnaisen päivärahasi suuruus…

Jos et vielä saa työttömyyskassasta ansiosidonnaista työttömyysturvaa, haet korvausta Kelasta. Kela tiedottaa työttömälle…

4.

Työssäoloehto on työttömyysturvan keskeisin käsite ja palkkatodistus tärkein dokumentti.

Työssäoloehdon tulee täyttyä sekä palkan että työajan osalta. Jommankumman edellytyksen jäädessä täyttymättä etuutta ei voida maksaa.

KAIKKI työsuhteinen työ luetaan mukaan työssäoloehtoon (TOE), myös oman alasi ulkopuolinen työ, josta olet saanut palkkaa.

Työssäoloehdon täyttymistä tarkastellaan viikoittain. Normaali TOE-viikko kertyy työstä, jolloin on tehnyt työtä 18 h/vko.

Saadaksesi ansiosidonnaista päivärahaa, on sinulla oltava 26 TOE-viikkoa laskien siitä taaksepäin, kun työttömyys alkoi. Samaan aikaan on pitänyt olla työttömyyskassan jäsen. Näitä 26:ta TOE-viikkoa on aikaa kerätä 28 kuukautta eli 2 v 4 kk. Esim. apuraha-, perhevapaa-, armeija- ja päätoiminen opiskeluaika hypätään yli 28 kk tarkastelussa, jolloin tarkastelujakso pitenee.

Tarkastelujaksoa voidaan pidentää enintään 7 vuotta (käytännössä tarkastelujakso voi siis olla enintään 9 vuotta 4 kk).

Kun ansiosidonnaisen päivärahan suuruus määritellään, tulee 7 (aik 5 päivää) kokonaisen työpäivän omavastuuaika, jolta ajalta päivärahaa ei makseta.

5.

Nopeutat asiasi käsittelyä toimittamalla kaikki liitteet huolella täytetyn hakemuksen ohessa.

Eniten viivästyksiä aiheuttaa puutteellinen hakemus. Muista nämä liitteet:

– Palkkatodistus/-todistukset työnantajalta/työnantajilta vähintään 26 työssäoloviikolta välittömästi ennen työttömyyttä. Todistuksessa tulee olla eriteltynä lomaraha, lomakorvaus ja muut mahdolliset korvaukset (kuten esimerkiksi ns. ”kultainen kädenpuristus”, palkkiot yms.) sekä palkattomat jaksot.

– Mikäli työsi on ollut osa-aikaista ja työtuntien määrä vaihdellut viikoittain, tulee kassalle toimittaa palkkalaskelmien lisäksi kalenteriviikkokohtainen työaikaselvitys tuntipalkkatietoineen sekä työsopimus/määräyskirja.

– Kopio irtisanomis- tai lomautusilmoituksesta sekä mahdollisesta työsuhteen päättyessä tehdystä sopimuksesta,

– Kopio työsopimuksesta,

– Muutosverokortti etuutta varten.

– Jos saat esim. eläkettä, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa, kotihoidontukea tai muuta etuutta, liitä hakemuksen mukaan kopio päätöksestä ja viimeisimmästä maksuilmoituksesta. Erillinen selvitys, jos haet lapsikorotusta avio- tai avopuolisosi lapsista.

– Sivutoimisen yrittäjän on toimitettava kopio viimeisen vahvistetun verotuksen verotuspäätöksestä tai aloittavan yrityksen ollessa kyseessä kuluvan vuoden ennakkoverolippu

Täältä löytyy hakemuskaavakkeita…

6.

Osa-aikatyö ja ALLE kaksi viikkoa kestävät työsuhteet vaikuttavat työttömyysetuuteen vasta, KUN PALKKA on maksettu.

Enää ei tarvitse odottaa palkanmaksua ja palkkalaskelmaa lyhyistä keikoista, jotta voi hakea päivärahaa. Nyt palkka huomioidaan päivärahan sovittelussa, kun palkka on maksettu. Huomaa, että tämä koskee vain osa-aikatyötä ja alle kaksi viikkoa kestävää kokoaikatyötä sekä sellaisia lomautuksia, joissa lomautus on toteutettu lyhentämällä päivittäistä työaikaa.

Täällä tietoa sovittelusta ja ns. maksuperusteisesta sovittelusta...

7.

Voit saada tuloja työttömyyden aikana, mutta tulot täytyy aina ilmoittaa.

Jos saat työttömänä ollessasi tuloja – kuten palkkaa, tekijänoikeuskorvauksia, lisenssimaksuja, rojalteja tai käyttökorvauksia, sinun pitää ilmoittaa ne työttömyyskassaan. Jos jätät tulot  ilmoittamatta, seuraa siitä työttömyyskorvauksen takaisinperintä ja mahdollisesti rikosoikeudellisia toimenpiteitä.

Tekijänoikeuskorvaus sovitellaan maksamisajankohdan mukaan sille ajalle, jolla korvauksen katsotaan vaikuttavan henkilön tulotasoon. Esimerkiksi Kopioston maksama korvaus kohdistetaan maksamisajankohtaa seuraavan kuukauden alusta 12 kuukaudelle.

Työttömyysetuuden suojaosa on 300 euroa kuukauden tai 279 euroa 4 viikon hakujaksolla. (Poistumassa lakimuutoksen takia huhtikuussa 2024). Lisätietoa täällä…

Suojaosa tarkoittaa rahamäärää, jonka työtön työnhakija voi ansaita ilman että se vaikuttaa työttömyysetuuteen. Vasta suojaosan ylimenevä tulo vähentää päivärahaa (vähennys on 50 % eli jokainen tienaamasi palkkaeuro pienentää päivärahaa 50 sentillä).

8.

Voit saada työttömyyden aikana sekä työttömyyskorvausta että apurahaa. Ehdoton edellytys tälle on, että olet työmarkkinoiden käytettävissä ja voit ottaa kokoaikaisen työn vastaan. Päätöksen tästä tekee TE-toimisto.

Työttömyysturvalaki tuntee palkansaajan ja yrittäjän. Apurahatyö ei ole työsuhde. TE-toimisto tulkitsee apurahatyön omassa työssä työllistymiseksi ja kysyy onko apuraha este kokoaikatyön vastaanottamiselle.

Lain mukaan työttömänä ollessa alkanutta yritystoimintaa tai omassa työssä työllistymistä (myös apurahatyötä) ei ensimmäisen 4 kuukauden aikana tulisi tutkia pää- tai sivutoimisuuden kautta. Edellytyksenä on, että yritystoiminta tai omassa työssä työllistyminen on aloitettu työttömänä ollessa. Jos apurahatyö/yritystoiminta/omassa työssä työllistyminen estää kokoaikaisen työn vastaanottamisen, niin oikeutta työttömyysetuuteen ei ole tuona aikana. (Työttömyysturvalain 2 luku 5 § ja 5a §)

Jos saat työttömyyskorvauksen kanssa samaan aikaan apurahaa/yritystuloa/työllistyt omassa työssä, ole aina yhteydessä TE-toimistoon.

9.

Työssäoloehdon poikkeukset taiteilijoilla ja opettajilla

Palkan on oltava työehtosopimuksen mukainen. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, on kokoaikatyön palkan oltava vähintään 1399 (2024); 1331 euroa/kk (2023).

Kun ansiosidonnaisen päivärahan suuruus määritellään, tulee viiden kokonaisen työpäivän omavastuuaika, jolta ajalta päivärahaa ei makseta.

Työaikajärjestelyiltään poikkeavilla aloilla on viikoittaisten työaikaedellytysten täyttymisestä omat säännöksensä. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi opetustyö ja taiteellinen, luova tai esityksellinen työ.

Työsuhteessa, jossa luovan tai esityksellisen työn osuus on ratkaiseva, voidaan työssäoloehtoon lukea jokainen kalenteriviikko, jolloin työstä saatu Työsuhteessa, jossa luovan tai esityksellisen työn osuus on ratkaiseva, voidaan työssäoloehtoon lukea jokainen kalenteriviikko, jolloin työstä saatu bruttopalkka viikossa on vähintään 325,35 (2024); 309,53 (2023).

Teatterialan työehtosopimuksen suunnittelijat ja taiteilijat (liite 8)

Teatterialan työehtosopimuksessa (TeaTes) suunnittelijoiden työaika on 38 t 15 min per viikko (§ 27). Tämä katsotaan kokoaikatyöksi.

Neuvotellessaan työsopimusta suunnittelija neuvottelee kahdesta asiasta: kuukausipalkan suuruudesta ja tehtävään kuluvien kuukausien määrästä eli kertoimista. Tänä kokoaikatyön aikana ei oikeutta työttömyysturvaan ole. Kertoimen tulee olla sama kuin työjakson pituus (tarkasta tämä aina).

Esimerkiksi: Vierailevan ohjaajan palkka on 3200 euroa/kk kertoimella 4,5. Tällöin hän työskentelee 4,5 kuukautta 3200 euron kuukausipalkalla.

Työttömyysturvan näkökulmasta työsuhteessa on oltava 4,5 kuukauden työskentelyjakso tai -jaksoja, selkeästi päivämäärin merkattuna. Tuon 4,5 kuukauden kokonaisuuden voi siis jakaa työsopimuksessa useampaan osaan – esim. suunnittelujakso/-jaksoja, harjoitusjaksoja jaettuna (kuten yliheitoissa), mutta kaikista näistä on yhteensä tultava 4,5 kuukautta (esimerkin mukaisesti). Jos kerroin on pienempi tai suurempi, niin laita kertoimen mukaisesti kuukausia työskentelyjaksoksi työsopimukseen. Temen suositus on, ettei jaksoja pilkota alle 2 viikon jaksoiksi. Muutoin kassa pyytää lisäselvityksiä tilanteesta.

Huolehdi siis, että kertoimen mukainen työaika on kirjattu työsopimukseesi, eikä ristiriitaa työjaksojen kanssa ole. Näin helpotat työttömyyskassan käsittelijöiden työtä ja joudutat oman hakemuksesi käsittelyä.

Opetusala

Opetusalalla työssäoloehtoon voidaan lukea jokainen kalenteriviikko,

1) jona työaika on ollut vähintään puolet kyseisen opetusalan päätoimisen tuntiopettajan alimmasta viikoittaisesta työtuntumäärästä, jos opetusalalla on päätoimisia tuntiopettajia
2) jona työaika on vähintään kahdeksan tuntia, jos opetusalalla ei ole päätoimisia tuntiopettajia

Tähän vaikuttaa myös opettajan ja oppilaitoksen määritelmät:
– Opettajana pidetään henkilöä joka työ- tai virkasuhteessa työskentelee oppilaitoksessa opetustehtävässä
– Opettajana voi työskennellä myös muulla kuin opettajan nimikkeellä, työn sisältö ratkaisee toe:n tulkinnan
– Oppilaitoksena pidetään sellaista koulua, opistoa, yhteisöä tai yhdistystä jonka toimintaan julkinen sektori osallistuu ja josta ”valmistutaan” tutkintoon tsm.

Käytä Temen laatimaa päiväkirjaa, jos sinulla on useampia työnantajia. Se helpottaa sinua ja työttömyyskassaa.

Päiväkirjan tai vastaavan asiakirjan toimittaminen oma-aloitteisesti työttömyyskassalle usein todentaa työssäoloehdon täyttymisen ja edistää hakemuksen käsittelyä. Kun päiväkirjasta selviää, minä viikkoina työtä on tehty yhteensä vähintään 18 viikkotyötunnin verran ja tiedot myös täsmäävät toimitettujen palkkatietojen kanssa, hakemuksen käsittely nopeutuu.

10.

Muutosturva koskee yli 55-vuotiaita irtisanottuja, joilla on irtisanovalle työnantajalle vähintään 5 vuoden työsuhde. Muutosturvan ydiasiat täällä…

11.

Milloin työttömyysturvalaki tulkitsee sinut yrittäjäksi?

Nämä esimerkkitapaukset kannattaa huomioida. Yrittäjänä voi toimia 18 kuukautta ja palata palkansaajan työttömyysturvan piiriin, jos yritys ei onnistunutkaan. Tätä kutsutaan yrittäjän jälkisuojaksi. Tällöin on kuitenkin liityttävä yrittäjien työttömyyskassaan.

Yrittäjänä ei kannata jäädä palkansaajakassan jäseneksi yritystoiminnan ollessa pysyvä työllistymisen tavoite, sillä jäsenyysaika ei kerrytä enää yrittäjätyöstä päivärahaoikeutta palkansaajakassassa.

Kun siirryt palkansaajakassasta  Yrittäjien kassaan kolmen kuukauden sisällä yrittäjäksi ryhtymisestä, ansioturvaan ei tule katkosta. Liittymisen tulee lisäksi tapahtua kuukauden sisällä edellisestä kassasta eroamisesta.  Oikeutesi ansiotuloon perustuvaan päivärahaan säilyy enintään 18 kuukautta yritystoiminnan aloittamisesta (jälkisuoja) ja oikeutesi yrittäjätuloon perustuvaan päivärahaan alkaa toimittuasi yrittäjänä yrittäjäkassan jäsenenä vähintään 15 kuukautta.

Lue myös TYJ:n hyvä artikkeli siitä, kuka on työttömyysturvassa yrittäjä ja mitä siitä seuraa?

Kysy lisää

Temen henkilökunta neuvoo työttömyysturva-asioissa…

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.