Siirry sisältöön
Kuvituskuvassa henkilö juoksee kohti uloskäyntiä.
Kuva Jani Pulkka

Jos jäät työttömäksi, toimi näin

Erityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassa on ajoittain ruuhkautunut koronaepidemian takia. Ennen kuin olet yhteydessä kassaan, lue tämä Temen ao. ohje sekä kassan ohje täältä…

1.

Ilmoittaudu Työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä.

Jos ilmoittaudut myöhemmin kuin ensimmäisenä työttömyyspäivänä, menetät korvaukset myöhästymispäiviltä.  Täällä voit ilmoittautua verkkopankkitunnuksillasi…

Tee myös palvelutarveselvitys (oma ilmoitus palveluiden tarpeesta) ja työllisyyssuunnitelma. Nämä kannattaa täyttää, jotta työnhaku ja työttömyysturva jatkuvat kolmen kuukauden jälkeenkin.

TE-toimisto tiedottaa työttömyysturvamuutoksista…

2.

Voit hakea päivärahaa, kun olet ollut 2 viikkoa työttömänä.

Tee hakemus 3 kuukauden sisällä, sitä vanhemmat hakemukset hylätään. Muista laittaa hakemus ajoissa, vaikka kaikkia liitteitä ei olisikaan. Liitteitä voi toimittaa myöhemminkin. Pääasia on, että hakemus on ajoissa! Hae vaikka et olisi saanut päätöstä aiemmasta hakemuksesta (hae tällöin ensihakemuksella).

Työttömyyskassan eAsiointi… jossa voit tarkastella hakemuksesi käsittelyä ja maksuja sekä lähettää jatkohakemuksen.  Tunnistautuminen palveluun tapahtuu suomi.fi -palvelussa verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Työttömyyskassan omilta nettisivuilta voit katsoa, minkä viikon hakemuksia työttömyyskassa kulloinkin käsittelee. Työttömyyskassa ottaa käsittelyn aikana yhteyttä, jos hakemus kaipaa lisäselvitystä tai täydennystä.

3.

Työttömyysetuutta haetaan JOKO työttömyyskassasta TAI Kelasta.

Ansiosidonnaista etuutta maksavat säädetyn keston ajan työttömyyskassat. Temeläisten kassa on Erityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassa.

Täällä selkeää tietoa ja t-turvaoppaat neljällä kielellä…

Laske ansiosidonnaisen päivärahasi suuruus…

Kela tiedottaa työttömälle…

4.

Nopeutat asiasi käsittelyä toimittamalla kaikki liitteet huolella täytetyn hakemuksen ohessa.

Eniten viivästyksiä aiheuttaa puutteellinen hakemus. Muista nämä liitteet:

– Palkkatodistus/-todistukset työnantajalta/työnantajilta vähintään 26 työssäoloviikolta välittömästi ennen työttömyyttä. Todistuksessa tulee olla eriteltynä lomaraha, lomakorvaus ja muut mahdolliset korvaukset (kuten esimerkiksi ns. ”kultainen kädenpuristus”, palkkiot yms.) sekä palkattomat jaksot

– Mikäli työsi on ollut osa-aikaista ja työtuntien määrä vaihdellut viikoittain tulee kassalle toimittaa palkkalaskelmien lisäksi kalenteriviikkokohtainen työaikaselvitys tuntipalkkatietoineen sekä työsopimus/määräyskirja

– Kopio irtisanomis- tai lomautusilmoituksesta sekä mahdollisesta työsuhteen päättyessä tehdystä sopimuksesta

– Kopio työsopimuksesta

– Muutosverokortti etuutta varten

– Jos saat esim. eläkettä, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa, kotihoidontukea tai muuta etuutta, liitä hakemuksen mukaan kopio päätöksestä ja viimeisimmästä maksuilmoituksesta.- Erillinen selvitys, jos haet lapsikorotusta avio- tai avopuolisosi lapsista

– Palkkatodistus osa-aikatyön palkasta tai muista tuloista

– Sivutoimisen yrittäjän on toimitettava kopio viimeisen vahvistetun verotuksen verotuspäätöksestä tai aloittavan yrityksen ollessa kyseessä kuluvan vuoden ennakkoverolippu

Täältä löytyy hakemuskaavakkeita…

5.

Osa-aikatyö ja alle kaksi viikkoa kestävät työsuhteet  vaikuttavat työttömyysetuuteen vasta, KUN PALKKA on maksettu.

Enää ei tarvitse odottaa palkanmaksua ja palkkalaskelmaa lyhyistä keikoista, jotta voi hakea päivärahaa. Nyt palkka huomioidaan päivärahan sovittelussa vasta, kun palkka on maksettu.

Huomaa, että tämä koskee vain osa-aikatyötä, alle kaksi viikkoa kestävää kokoaikatyötä ja sellaisia lomautuksia, joissa lomautus on toteutettu lyhentämällä päivittäistä työaikaa.

6.

Muista ilmoittaa työttömyyden aikaiset tulot.

Saadessasi työttömyyskorvausta sinun pitää ilmoittaa saamasi tulot kassalle. Tällaisia tuloja ovat ansiotulojen lisäksi mm. tekijänoikeuskorvaukset, lisenssimaksut, rojaltit ja käyttökorvaukset. Jos jätät työttömyyden aikana ilmoittamatta esim. tekijänoikeustulosi, seuraa siitä takaisinperintä ja mahdollisesti muitakin rikosoikeudellisia toimenpiteitä.

Tekijänoikeuskorvauksia maksavat mm. Kopiosto, Teosto ja Gramex. Korvausten maksuajankohdat vaihtelevat. Tekijänoikeuskorvaus sovitellaan maksamisajankohdan mukaan sille ajalle, jolla korvauksen katsotaan vaikuttavan henkilön tulotasoon. Esim. Kopioston maksama korvaus kohdistetaan maksamisajankohtaa seuraavan kuukauden alusta 12 kuukaudelle.

Työttömyysturvassa on suojaosa 300 euroa kuukauden hakujaksolla ja 279 euroa, jos hakee päivärahaa 4 viikon jaksoissa. Suojanosa tarkoittaa, että kuukaudessa voi tienata 300 euroa ilman, että vaikuttaa ansiosidonnaiseen päivärahaan vähentävästi. Vasta suojaosan ylimenevä tulo vähentää päivärahaa, jolloin ylittävältä osalta palkka vähentää päivärahaa 50 sentillä palkkaeuroa kohden.

Suojaosa on korotettu väliaikaisesti 500 euroon ja on voimassa 31.3.2021 asti. Suojaosan ylittävältä osalta palkka vaikuttaa päivärahaan samalla tavalla, kuin muutoinkin.

7.

Työssäoloehto on työttömyysturvan keskeisin käsite ja palkkatodistus tärkein dokumentti.

Työssäoloehdon tulee täyttyä sekä palkan että työajan osalta. Jommankumman edellytyksen jäädessä täyttymättä etuutta ei voida maksaa.

KAIKKI työsuhteinen työ luetaan mukaan työssäoloehtoon (TOE), ei vain Temen alaiset työt.

Työssäoloehdon täyttymistä tarkastellaan viikoittain. Normaali TOE-viikko kertyy työstä, jolloin on tehnyt työtä 18h/vko.

Saadaksesi ansiosidonnaista päivärahaa, on sinulla oltava 26 TOE-viikkoa laskien siitä taaksepäin, kun työttömyys alkoi. Samaan aikaan on pitänyt olla työttömyyskassan jäsen. Näitä 26:ta TOE-viikkoa on aikaa kerätä 28 kuukautta eli 2v 4kk. Esim. apuraha-, perhevapaa-, armeija- ja päätoiminen opiskeluaika hypätään yli 28 kk tarkastelussa, jolloin tarkastelujakso pitenee.

26 viikon työssäoloehto puolittuu 13 viikkoon väliaikaisesti. Muutos on voimassa 31.12.2020 asti. Muutos koskee niitä henkilöitä, joiden työssäoloehto ei muuten täyty, ja joiden työssäoloehtoon on laskettu yksi työssäoloehdon täyttävä työskentelyviikko 1.3.2020 jälkeen. Muutos ei koske henkilöitä, joiden enimmäisajan maksaminen on kesken, eli henkilöitä, joilla on jäljellä ansiosidonnaisia työttömyyspäiviä laskurissa.

Tarkastelujaksoa voidaan pidentää enintään 7 vuotta (käytännössä tarkastelujakso voi siis olla enintään 9 vuotta 4 kk).

Palkkatukityöstä vain 75 % luetaan työssäoloehtoon. Täyttääkseen 26 viikon mittaisen työssäoloehdon henkilön on siis työskenneltävä palkkatukityössä vähintään 35 viikkoa. Jos palkkatukityö on järjestetty ikääntyneitä koskevan työllistämisvelvoitteen perusteella, työssäoloehto kertyy palkkatukityönkin ajalta täytenä.

Kun ansiosidonnaisen päivärahan suuruus määritellään, tulee viiden kokonaisen työpäivän omavastuuaika, jolta ajalta päivärahaa ei makseta.

8.

Työssäoloehdon poikkeukset taiteilijoilla ja opettajilla

Palkan on oltava työehtosopimuksen mukainen. Jos alalla ei ole työehtosopimusta, on kokoaikatyön palkan oltava vähintään 1252 euroa/kk.

Kun ansiosidonnaisen päivärahan suuruus määritellään, tulee viiden kokonaisen työpäivän omavastuuaika, jolta ajalta päivärahaa ei makseta.

Työaikajärjestelyiltään poikkeavilla aloilla on viikoittaisten työaikaedellytysten täyttymisestä omat säännöksensä. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi opetustyö ja taiteellinen, luova tai esityksellinen työ.

Työsuhteessa, jossa luovan tai esityksellisen työn osuus on ratkaiseva, voidaan työssäoloehtoon lukea jokainen kalenteriviikko, jolloin työstä saatu verotettava tulo kuukauden tarkastelujaksolla on vähintään 1252 euroa/kk, viikolle laskettuna 291,55 euroa/vko. Tuntipalkkana 7,28 euroa/tunti.

Teatterialan työehtosopimuksen suunnittelijat ja taiteilijat (liite 8)

Teatterialan työehtosopimuksessa (TeaTes) suunnittelijoiden työaika on 38t 15min per viikko (§ 27). Tämä katsotaan kokoaikatyöksi.

Neuvotellessaan työsopimusta suunnittelija neuvottelee kahdesta asiasta: kuukausipalkan suuruudesta ja tehtävään kuluvien kuukausien määrästä eli kertoimista. Tänä kokoaikatyön aikana ei oikeutta työttömyysturvaan ole. Kertoimen tulee olla sama kuin työjakson pituus (tarkasta tämä aina).

Esimerkiksi: Vierailevan ohjaajan palkka on 3200,-/kk kertoimella 4,5. Tällöin hän työskentelee 4,5 kuukautta 3200-, kuukausipalkalla.

Työttömyysturvan näkökulmasta työsuhteessa on oltava 4,5 kuukauden työskentelyjakso tai -jaksoja, selkeästi päivämäärin merkattuna. Tuon 4,5 kuukauden kokonaisuuden voi siis jakaa työsopimuksessa useampaan osaan – esim. suunnittelujakso/-jaksoja, harjoitusjaksoja jaettuna (kuten yliheitoissa), mutta kaikista näistä on yhteensä tultava 4,5 kuukautta (esimerkin mukaisesti). Jos kerroin on pienempi tai suurempi, niin laita kertoimen mukaisesti kuukausia työskentelyjaksoksi työsopimukseen. Temen suositus on, ettei jaksoja pilkota alle 2 viikon jaksoiksi. Muutoin kassa pyytää lisäselvityksiä tilanteesta.

Huolehdi siis, että kertoimen mukainen työaika on kirjattu työsopimukseesi, eikä ristiriitaa työjaksojen kanssa ole. Näin helpotat työttömyyskassan käsittelijöiden työtä ja joudutat oman hakemuksesi käsittelyä.

Opetusala

Opetusalallatyössäoloehtoon voidaan lukea jokainen kalenteriviikko,

1) jona työaika on ollut vähintään puolet kyseisen opetusalan päätoimisen tuntiopettajan alimmasta viikoittaisesta työtuntumäärästä, jos opetusalalla on päätoimisia tuntiopettajia
2) jona työaika on vähintään kahdeksan tuntia, jos opetusalalla ei ole päätoimisia tuntiopettajia

Tähän vaikuttaa myös opettajan ja oppilaitoksen määritelmät:
– Opettajana pidetään henkilöä joka työ- tai virkasuhteessa työskenteleeoppilaitoksessa opetustehtävässä
– Opettajana voi työskennellä myös muulla kuin opettajan nimikkeellä, työn sisältö ratkaisee toe:n tulkinnan
– Oppilaitoksena pidetään sellaista koulua, opistoa, yhteisöä tai yhdistystä jonka toimintaan julkinen sektori osallistuu ja josta ”valmistutaan” tutkintoon tsm.

Käytä Temen laatimaa päiväkirjaa, jos sinulla on useampia työnantajia. Se helpottaa sinua ja työttömyyskassaa.

Päiväkirjan tai vastaavan asiakirjan toimittaminen oma-aloitteisesti työttömyyskassalle usein todentaa työssäoloehdon täyttymisen ja edistää hakemuksen käsittelyä. Kun päiväkirjasta selviää, minä viikkoina työtä on tehty yhteensä vähintään 18 viikkotyötunnin verran ja tiedot myös täsmäävät toimitettujen palkkatietojen kanssa, hakemuksen käsittely nopeutuu.

9.

Milloin työttömyysturvalaki tulkitsee sinut yrittäjäksi?

Nämä esimerkkitapaukset kannattaa huomioida. Yrittäjänä voi toimia 18 kuukautta ja palata palkansaajan työttömyysturvan piiriin, jos yritys ei onnistunutkaan. Tätä kutsutaan yrittäjän jälkisuojaksi. Tällöin on kuitenkin liityttävä yrittäjien työttömyyskassaan.

Yrittäjänä ei kannata jäädä palkansaajakassan jäseneksi yritystoiminnan ollessa pysyvä työllistymisen tavoite, sillä jäsenyysaika ei kerrytä enää yrittäjätyöstä päivärahaoikeutta palkansaajakassassa.

Kun siirryt palkansaajakassasta  SYT-kassaan kolmen kuukauden sisällä yrittäjäksi ryhtymisestä, ansioturvaan ei tule katkosta. Liittymisen tulee lisäksi tapahtua kuukauden sisällä edellisestä kassasta eroamisesta.  Oikeutesi ansiotuloon perustuvaan päivärahaan säilyy enintään 18 kuukautta yritystoiminnan aloittamisesta (jälkisuoja) ja oikeutesi yrittäjätuloon perustuvaan päivärahaan alkaa toimittuasi yrittäjänä yrittäjäkassan jäsenenä vähintään 15 kuukautta.

Lue myös TYJ:n hyvä artikkeli siitä  Kuka on työttömyysturvassa yrittäjä ja mitä siitä seuraa?

Kysy lisää

Temen henkilökunta neuvoo työttömyysturva-asioissa…

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..