Siirry sisältöön
Kuvituskuva hahmosta, joka juoksee kohti uloskäntiä.

Nuoret ja opiskelijat

Sinulla on työssäsi oikeus lain ja sopimusten mukaiseen turvaan, kuten kaikilla muillakin. Sinulla on myös vastuu tehdä työsi mahdollisimman hyvin ja huolellisesti.

Työsuhteen pelisäännöt on kirjattu näihin kolmeen

1. Työlainsäädäntö. Se sisältää useita työelämää sääteleviä lakeja, joita kaikkien Suomessa työllistävien ja työskentelevien on noudatettava.

2. Työsopimus. Työsopimus sitoo kahta osapuolta, työntekijää ja työnantajaa. Työsopimuksen on oltava lain mukainen eikä sillä voi sopia lakia heikommista ehdoista.

3. Työehtosopimus. Alakohtaiset työehtosopimukset neuvottelevat ammattiliitot Niissä on mm. työajat ja alan palkat, myös minimipalkka. Selvitä, mitä työehtosopimusta työnantajasi noudattaa. Sovellettava työehtosopimus määräytyy työpaikan mukaan.

Liiton kanta on, että neljä työharjoittelijaa voi kerralla harjoitella yhdessä elokuvatuotannossa.

Työsuhteen laatu ja palkanmaksu

Työsuhteita on vain kahdenlaisia: määräaikaisia ja toistaiseksi voimassaolevia.

Määräaikainen sopimus on voimassa sovitun ajan – muutamasta tunnista kuukausiin tai vuosiin. Sopimuksella on alkamisajankohta ja päättymisajankohta. Sopimus ei ole irtisanottavissa ilman erillistä sopimista.

Määräaikaiselle työsuhteelle pitää olla jokin lain sallima syy, esimerkiksi sijaisuus tai työn projektiluonteisuus, kuten elokuva.

Toistaiseksi voimassaoleva sopimus on voimassa, kunnes toisin sovitaan. Sopimuksessa mainitaan alkamisajankohta, ei päättymispäivää. Tämä työsuhde on irtisanottavissa lain- tai sopimusten mukaisten irtisanomisaikojen puitteissa. Työntekijän ei tarvitse ilmoittaa syytä irtisanoutumiseensa, mutta työnantajan tarvitsee.

Työsuhde ja palkanmaksutapa ovat kaksi eri asiaa. Palkanmaksutapa ei kerro sitä, onko työsuhde määräaikainen vai toistaiseksi voimassaoleva. Palkka voi olla tuntipalkka, urakkapalkka, kuukausipalkka, päiväpalkka, minuuttipohjainen palkka, könttäkorvaus.

Jos työnantajasi ei maksa palkkaa, ylityö- ja lomakorvauksia ym. palkkasaatavia, älä jää odottamaan. Palkkaturva vanhenee kolmessa kuukaudessa tilipäivästä lukien. Vanhenemisaika alkaa, kun työ on tehty, vaikka palkanmaksupäivä olisi sovittu myöhemmäksi.

Palkkaturvan periaate on, että valtio maksaa selvät ja lainmukaiset palkkasaavat työntekijälle ja perii ne maksuhaluttomalta tai -kyvyttömältä työnantajalta vaikka ulosottotoimin. Palkkaturvahakemus kannattaa laittaa vireille hyvissä ajoin. Sen voi perua, jos työnantaja palkkaturvahakemuksesta kuultuaan maksaakin palkan. Täällä Temen ohje palkkaturvasta

Jos harjoittelija hoitaa työtään yksin ja normaalilla työntekijän työpanoksella sekä vastuulla, hänelle pitää maksaa ammattilaisen palkka.

Oikeus palkkaan sairausajalta

Työntekijällä on oikeus olla poissa töistä sairastumisen takia. Ilmoita sairastumisesta viipymättä työnantajallesi ja mene lääkäriin saadaksesi lääkärintodistuksen, jos työnantaja sitä pyytää.

Sinulla ei ole velvollisuutta hankkia sijaista. Se on työnantajan tehtävä. Sairauslomalla ollessasi et voi mennä töihin esim. siksi, että tapaturman sattuessa vakuutusten kanssa tulee ongelmia.

Kun työsuhde on alkanut ja työntekijä sairastuu, on työnantajan lain mukaan maksettava sairausajan palkkaa vähintään yhdeksältä sairastumispäivää seuraavalta arkipäivältä. Työehtosopimuksissa on erilaisia ja parempia määräyksiä sairausajan palkasta.

Lomakorvaus on lain mukaan vähintään 9 % palkan päälle.

Oikeus lomakorvaukseen

Työntekijä ansaitsee vuosilomaa lyhyissäkin työsuhteissa. Vuosilomapäiviä siis ansaitaan ja vuosiloman ajalta maksetaan palkkaa. Työnantaja määrää vuosiloman ajankohdan.

Pätkä- ja keikkatyöntekijät eivät yleensä voi pitää ansaitsemaansa vuosilomaa, joten heille maksetaan pitämättömistä lomapäivistä lomakorvaus, yleensä työn päättyessä.

Lomakorvaus on lain mukaan vähintään 9 % palkan päälle (yli vuoden kestävässä työsuhteessa 11,5%). Työehtosopimuksissa on eri prosenttilukuja, kuten teatterivierailijoilla 12,5 % ja elokuva-alalla 13,5 %.

Mitä jos työ on vaarallista?

Työturvallisuusasioissa nyrkkisääntö on: jos mielessä välähtää ajatus, että pitäisiköhän minun. Vastaus on: Kyllä pitää ja mieluiten heti!

Vaarallisesta työstä voi kieltäytyä Työturvallisuuslain nojalla. Työntekijä voi aina kieltäytyä, jos oma tai muiden terveys tai henki on vaarassa. Tällöin työntekijälle ei myöskään aiheudu korvausvelvollisuutta. Ota näissä tapauksissa yhteys omaan ammattiliittoon tai AVIn työturvallisuusviranomaisiin.

Työnantaja vastaa vakuutuksista työssä, siis työaikana ja työmatkoilla.

Kuka hoitaa vakuutukset?

Nyrkkisääntö vakuutusasioissa on, että se, jonka hyväksi työtä tehdään, hoitaa vakuutukset ja myös korvaa aiheutuneen vahingon.

Työnantaja vastaa vakuutuksista työssä, siis työaikana ja työmatkoilla. Työnantaja on vastuussa siitä, että työntekijät ja kalusto ovat asianmukaisesti vakuutettuja.

Työnantaja on myös velvollinen korvaamaan aiheutuneet vahingot, jos työntekijä vaikka kolhii yrityksen autoa työtehtävissään. Jos työntekijä käyttäytymisellään aiheuttaa tuottamuksellisesti vahingon (esim. päihtyneenä tai rikkoo suutuspäissään tahallaan jotain), saattaa työnantajalle syntyä oikeus saada korvausta työntekijältä.

Jotkut ammattiliitot vakuuttavat jäsenensä vapaa-ajalla – myös Teme. Varsinaiset jäsenemme ovat vakuutettuja vapaa-ajalla ja matkoilla. Valitettavasti vakuutus on niin kallis, että opiskelijajäsenillemme emme sitä voi maksaa.

Mikä on Suomessa minimipalkka?

Minimipalkat löytyvät työehtosopimuksista. Laissa ei Suomessa ole minimipalkkaa. Lain mukaan on maksettava kohtuullinen korvaus tehdystä työstä. Juuri työehtosopimukset (TES) ottavat kantaa siihen, mikä on kohtuullinen palkka.

Jos harjoittelija hoitaa työtään yksin ja normaalilla työntekijän työpanoksella sekä vastuulla, hänelle pitää maksaa ammattilaisen palkka.

Kaikki opiskelijoiden tekemä työ ei ole harjoittelua

Harjoittelija-asemassa olevalle ei pidä antaa päävastuullista työtä yksin ja itsenäisesti hoidettavaksi. Harjoittelija on oppimassa työtehtäviä ja hänellä on oikeus saada ohjausta. Jos harjoittelija hoitaa työtään yksin ja normaalilla työntekijän työpanoksella sekä vastuulla, hänelle pitää maksaa ammattilaisen palkka.

Korkeakouluopiskelijat tekevät paljon vierailuja esim. teattereihin, joissa moni lavastus, ohjaus ja valosuunnittelu on normaalia taiteellista työtä. Jos korkeakoulutasoista koulutusta tai muulla tavoin saavutettua vastaavaa pätevyyttä ei ole, palkka voidaan Teatterialan työehtosopimuksen mukaan maksaa 10% alempana kolmen ensimmäisen ammatissaolovuoden aikana.

Pitääkö työharjoittelusta maksaa palkkaa?

Työharjoittelu on opintoihin liittyvää tai oppisopimukseen kuuluva työsuhde. Opintoihin liittyvä työharjoittelu voi olla palkatonta. Tällöin opiskelija saa opintopisteitä. Harjoittelu voi olla myös työsuhteessa tehtyä työtä, jos epäpätevänä ja työsuhteesi alussa harjoittelet työtehtäviä toisen ohjauksessa.

Työsuhteessa tehty palkallinen työharjoittelu on normaali työsuhde, josta kannattaa sopia kirjallisesti. Oppisopimus on aivan oma työsuhteen muoto ja yleensä useamman vuoden kestoinen sopimus. Tietoa saa oppisopimustoimistoista.

Työsuhteessa olevan harjoittelijan (joka epäpätevänä harjoittelee työtään) osalta työehtosopimuksissa on erityisiä harjoittelijamääräyksiä:

Elokuva-alalla ns. harjoittelijapalkkaa ei ole, joten harjoittelijalle maksetaan ammattilaisen palkka, jos harjoittelija tekee itsenäisen työpanoksen.

Teatterialan työehtosopimus sanoo: ”Täysin työkykyisen 17 vuotta täyttäneen täyttä työaikaa tekevän säännöllisen työajan vähimmäisansio kuukaudessa luontoisetuineen on 1510,80 euron suuruinen tehtäväkohtainen palkka. Määräystä sovelletaan harjoittelijaan tai siihen rinnastettavassa asemassa olevaan.”

Teatterialan työehtosopimuksen vähimmäispalkka koskee teatterissa työskenteleviä – myös tanssijoita ja sirkustaiteilijoita.

Montako harjoittelijaa?

Liiton kanta on, että neljä työharjoittelijaa voi kerralla harjoitella yhdessä elokuvatuotannossa.

Opiskelijaa ohjaava ammattilainen voi liiton mukaan olla vastuussa vain yhdestä työharjoittelijasta kerrallaan. Yhdessä tuotannossa ei pidä olla kuin yksi harjoittelija per perusnimike. Tämä tarkoittaa sitä, että valoryhmässä voi olla yksi harjoittelija, toinen esim. cateringin ja kolmas tuotannon puolella.

Liity oman alasi ammattiliittoon jo opiskeluaikana.

Ammattiliitot auttavat ja neuvovat jäseniään. Oman alan liittosi löydät liitot.fi –palvelusta: http://www.liitot.fi/

Temen Neuvonta-sivuilta löydät alan palkat, työehtosopimukset ja neuvoja työelämän pelisääntöjä koskien. Neuvonta-sivulle tästä…

Opiskelijajäsenyys maksaa Temessä 36,- vuodessa. Temen jäsenhakemus täällä…

Työelämän perusteet -luento alan kouluille

Kahden tunnin luennolla käydään läpi työelämän keskeinen lainsäädäntö, työntekijän oikeudet ja velvollisuudet.

Luento on maksuton, matkat maksaa koulu. Yhteydenotot Temen tiedottaja Anne Saveljeff puh 040 675 2787, savel@teme.fi

Muistilista sopimusneuvotteluun

1. Tee aina kirjallinen työsopimus

Työn tekemisestä ja sen ehdoista kannattaa aina sopia kirjallisesti. Työsopimus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Työsopimuksen tekeminen vaikkapa sähköpostitse on luotettavampaa kuin suullinen sopiminen.

2. Selvitä mitä työehtosopimusta noudatetaan

Selvitä mitä työehtosopimusta työnantajasi noudattaa – siitä löytyvät alan palkat. Jos sinulle tarjotaan könttäpalkkaa, selvitä, mitä kaikkea se sisältää.

3. Laiton sopimuskohta ei sido, vaikka allekirjoittaisit sopimuksen

Voit vaatia lain mukaisia saataviasi jälkikäteen (useimmin ylityö- ja lomakorvaukset).

4. Tarkistuta työsopimuksesi liitossa

Voit tarkistuttaa työsopimuksesi omassa liitossasi. Jos olet epävarma etkä ymmärrä sopimuskohtia, älä allekirjoita sopimusta! Kysy lisäneuvoa.

5. Lain mukaan ylityöt eivät voi sisältyä palkkaan

Ylitöistä sovitaan AINA erikseen ja maksetaan erikseen. Ylityöt eivät voi sisältyä palkkaan. Työnantaja ei voi määrätä ylitöihin, eikä työntekijä voi yksin päättää ylitöistään. Ylityötä on työ, jota tehdään yli 8 tuntia päivässä ja/tai 40 tuntia viikossa. Ylitöistä korvataan +50% tai +100% riippuen siitä, onko se vuorokautista vai viikoittaista ylityötä.

6. Lain mukaan lomakorvaus ei voi sisältyä palkkaan

Lomakorvaus on lain mukaan vähintään 9 % palkan päälle. Teatterivierailijoilla se on 12,5%, tanssijoilla ja sirkustaiteilijoilla 12% ja elokuva-alalla 13,5% palkan päälle.

7. Sovi matkakustannuksista

Jos työntekijä lähetetään varsinaisen työntekemispaikan ulkopuolelle työhön, maksaa työnantaja matkakustannukset (= päivärahat, matkaliput ja majoitus).

Jos työnantajasi ja työntekemispaikka ovat eri kaupungissa/kunnassa kuin missä itse asut, sovi matkakustannuksista työsopimuksella. Niistä on ollut paljon turhia riitoja viime vuosina.

8. Palkka ei sisällä tekijänoikeuskorvauksia

Tekijänoikeudet sovitaan erillisellä sopimuksella.

9. Lepoajat on työturvallisuutta

Nyrkkisääntö lepoajoissa on vähintään 11 tuntia/vrk ja 35 tuntia/vko.

10. Palkkaturva on oikeutesi, jos palkkaa ei kuulu

Jos työnantajasi on maksukyvytön, saat palkkasi palkkaturvasta, mutta älä odota pitkään. Palkkaturva vanhenee 3 kk:ssa.

11. Tallenna tärkeimmät dokumentit

Tarkista aina, että palkkalaskelmat ovat kunnossa. Tarkista myös, että työnantajasi on täyttänyt lakisääteisen velvollisuutensa eläke- ja työttömyysturvan osalta.

Tallenna palkkalaskelmat. Samoin työsopimuksesi. Ja pidä itse kirjaa työtunneistasi, jos työvuoroluettelot ovat puutteelliset.

Oppaita ja lisätietoa

Työelämän pelisäännöt -opas on SAK:n tekemä.

Työmarkkina-avain on kattava opas työmarkkinoihin, käsitteisiin ja pelisääntöihin.

Työelämäsanasto selvittää käsitteet

Oikeasta liitosta saat oman alasi ammattialakohtaista neuvontaa. Löydä oikea liitto: www.liitot.fi

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..