Photo by Arnaud Mesureur on Unsplash

Työterveys, työsuojelu, työ- ja lepoajat

Työturvallisuus on fyysistä ja psyykkistä työhyvinvointia, terveellistä ja turvallista työntekoa.

Luovilla aloilla työ- ja lepoajat ovat yksi keskeisimpiä työturvallisuus- ja työhyvintvointiasioita, jotka vaikuttavat suoraan myös taiteellisen työn lopputulokseen.

Työterveyshuolto

Työterveyshuolto kuuluu kaikille työssä käyville työntekijöille työsuhteen laadusta ja kestosta riippumatta. Työterveyshuolto on toimintaa, jonka järjestää ja kustantaa työnantaja ja joka tukee työntekijöiden työkykyä.

Kyse on lakisääteisestä ennaltaehkäisevästä työterveyshuollosta. Lisätietoa Tyosuojelu.fi… 

Työterveyshuolto on järjestettävä eri henkilöstöryhmille tasapuolisesti eikä esim. freelancerius voi vaikuttaa työterveyshuollon laajuuteen.  Jos työpaikka ei kustanna yksityistä työterveyspalvelua, jokainen voi mennä ns. julkiselle sektorille ja pyytää vaikka oman terveyskeskuksen kautta työterveyspalveluita. Lue lisää…

Opas työterveyshuollon järjestämiseen…

Työ- ja lepojat

Erilaisia työaikamalleja on lukuisia eri työehtosopimuksissa ja työaikalaissa, on jaksotyötä ja vuorotyötä. Jos työsopimuksessa ei ole mainintaa työajasta, se on työaikalain mukaan 8 tuntia/päivä ja 40 tuntia/viikko.

Lepoajan tulisi olla 11 tuntia vuorokaudessa ja tämän lisäksi viikkolevon tulisi olla vähintään 35 tuntia.

Laissa ei ole määritelty maksimityöpäivän pituutta, mutta nämä lepoajat ovat AVIn työsuojeluviranomaisten vahvistamat ja ne pätevät myös luovilla aloilla ja taiteellisessa työssä.

Raskaan ajoneuvon kuljettajia sitovat tiukemmat työ- ja lepoajat. Lisää tietoa täältä.

Uusi työaikalaki tu0 joustavuutta työaikoihin 1.1.2020

Työaikalaki muuttui vuoden alussa. Uuden lain mukaan työpaikalla voidaan sopia kolmesta joustomahdollisuudesta:  joustotyöaika, liukuva työaika ja työaikapankki. Lisäksi etätyön työaikamääräyksiä on täsmennetty.

Jatkossa ylityön enimmäismäärien sijaan seurataan työajan enimmäismäärää. Työntekijän työaika (sisältäen säännöllisen työn, lisätyön ja ylityön) ei saa ylittää keskimäärin 48 tuntia viikossa neljän kuukauden ajanjaksolla. Lue Temen ohje työaikalaista…

Vuorokautinen ylityö

Kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 50 %:lla korotettu palkka (puolitoistakertainen tuntipalkka tai puolitoistakertainen vapaa) sekä seuraavilta tunneilta 100%:lla korotettu palkka (tuplapalkka tai tuplatunnit vapaina).

Viikottainen ylityö

Viikoittaisen säännöllisen työajan ylittäviltä tunneilta 50 %:lla korotettu palkka (tai tunnit). Jos esimerkiksi on tehty jo ma-pe 40-tuntinen työviikko ja lauantaina mennään töihin 6. päivänä, ovat lauantain työtunnit  puolitoistakertaisia eli +50%. Näin ollen 8 tunnin päivästä saa 12 tuntia vapaana tai 12 tunnin palkan.

Pyhäpäiviltä maksetaan lain mukaan 100%:lla korotettu palkka.

Oikeus lomaan

Lain mukaan työntekijälle kertyy yleisimmin palkallista vuosilomaa 2 tai 2,5 arkipäivää kultakin työssäolokuukaudelta. Jos lomaa ei työsuhteen aikana ehdi pitää, loma korvataan rahana.

Lyhyissä, määräaikeisissa työsuhteissa ei vuosilomaa yleensä ehdi pitää, joten työntekijälle maksetaan lomakorvaus. Lain mukaan se on vähintään 9 %. Työehtosopimuksissa on monia eri prosenttilukuja: teatteritaiteilijoilla 12,5% ja elokuva-alalla 13,5%.

Pidä huoli, että saat joko palkallisen vuosiloman tai lomakorvauksen. Molempia ei saa.

Lomaraha on eri asia kuin em. lomakorvaus. Lomarahasta määrätään vain työehtosopimuksessa. Laki ei sitä tunne. Lisää tietoa vuosilomasta täältä

Häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta vapaa työpaikka

Häirintään ja epäasialliseen kohteluun on velvollisuus puuttua työpaikalla. Siitä tulee ilmoittaa esimiehelle ja/tai työnantajalle.

Oma ammattiliitto neuvoo jokaista sekä viranomaiset AVIssa…

Työelämä 2020 on julkaissut yhdessä työmarkkinaosapuolien kanssa oppaan Häirinnästä vapaa työpaikka. Oppaaseen on koottu ajantasaista tietoa seksuaalisen häirinnän ehkäisemisestä ja siihen puuttumisesta työpaikoilla ja suomalaisessa työelämässä.

Elokuva- ja TV-alalle on tehty toimialakohtainen ohjeistus,  jonka tarkoituksena on toimia käytännön työkaluna seksuaalisen häirinnän ehkäisyssä elokuva- ja tv alalla. Ohjeistus pdf-muodossa täältä.

Tinfo tutki Valta, vastuu, vinoutumat -selvityksessä teatteri-, tanssi- ja sirkusalan työoloja…

OTT Jaana Panetoja teki selvityksen OKM:lle teatteri-ja elokuva-alan työoloista…

Työsuojeluopas elokuva- ja tv-alalla työskenteleville

Elokuva- ja tv-alalle löytyy toimialakohtaista työsuojelutietoa Työturvallisuuskeskuksen nettisivuilta. Sivustolta löytyy mm. elokuva- ja tv-tuotantoalan työsuojeluopas, turvallisuuden tarkistuslista, ohjeita palotorjuntaan sekä tapaturmiin ja hätäensiapuun.

Vuorotteluvapaa

Vuorotteluvapaan tarkoitus on parantaa työntekijän jaksamista. Samalla se antaa työttömälle työnhakijalle mahdollisuuden määräaikaiseen työsuhteeseen.

Vuorotteluvapaan ehdot muuttuivat 1.1.2016. Vuorotteluvapaalle voi nyt päästä 20 vuoden työhistorialla ja enimmäiskesto on 180 päivää.

Vuorottelukorvaus pysyy ennallaan. Se on yleensä 70% siitä työttömyyspäivärahasta, jota saisi työttömäksi jäädessään. Vuorotteluvapaalta ei voi enää jäädä suoraan eläkkeelle.

TE-palvelut ohjeistaa vuorotteluvapaasta

Kela ohjeistaa vuorottelukorvauksesta

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..