Siirry sisältöön
Päivänkakkara on kääntynyt kohti aurinkoa.
Kuva Aaron Burden, Unsplash

Laki valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen HE 56/2018, kannanottomme esityksen osalta

Suomen elokuva- ja mediatyöntekijät SET ry:n ja Lavastus- ja pukusuunnittelijat ry LP:n kannanotto 

Olemme tutustuneet lakiesitykseen. Esitys on huomattavasti kehittynyt aiemmasta versiosta. Alan ammattilaisina kiinnitämme huomiomme kolmeen kohtaan, joita mielestämme lakiehdotuksessa tulisi muuttaa: 

1. Lisäys perusteluosan 2 §:ään: sukupuolten välinen tasa-arvo selkeämmin lakiin 

Ehdotamme, että elokuvakulttuurin edistämisessä tulee ottaa huomioon kokonaisvaltainen tasa-arvon toteutuminen sekä tekijöiden että katsojien osalta. Tasa-arvoa tukevien toimenpiteiden on oltava konkreettisia, pitkäkestoisia, arvioitavissa olevia. Tavoitteiden toteutumista on mitattava. Tuemme WIFT Finlandin lausuntoa tältä osin. 

 2. Muokkausehdotus lakiesityksen 2 §:ään 

Lakiesityksen 2 §:ssä todetaan, että lain toteuttamisen lähtökohtina olisivat osallisuus, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus. Osallisuus viittaisi elokuvakulttuurin tasa-arvoiseen saatavuuteen ja saavutettavuuteen. Moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus viittaisivat puolestaan erilaisuuden kunnioittamiseen ja kulttuurien välisen vuoropuhelun edistämiseen. 

Nämä lakiehdotuksen 2 §:n sisältämät, sinällään kannatettavat arvot, eivät mielestämme voi olla lain tavoitteina. Taiteen sisältöjen ja laadun määrittäminen ei ole lainsäädännön piiriin kuuluva asia, vaan määrittämisen tulisi tapahtua taiteen kentällä. Ehdotamme, että lakiesityksestä poistetaan em. kohdasta ”Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat osallisuus, moniarvoisuus ja kulttuurinen moninaisuus.” 

3. Neuvottelukunnan puheenjohtajaa ei tule määrittää lain tasolla 

 Lakiehdotuksessa ehdotetaan perustettavaksi neuvottelukunta, jonka tarkoituksena on edistää elokuva-alan keskinäistä vuorovaikutusta. Alan kuuleminen elokuvasäätiön toiminnassa on tärkeää. Lakiehdotuksen mukaan Elokuvasäätiön toimitusjohtaja toimii neuvottelukunnan puheenjohtajana. Mielestämme on tärkeää, että säätiön toimitusjohtaja osallistuu neuvottelukunnan toimintaan, muitta lain tasolla ei ole tarpeellista säätää siitä, kuka ryhmästä toimii puheenjohtajana. Ehdotamme, että neuvottelukunta valitsee puheenjohtajan keskuudestaan aina kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 

4. Lisäksi OKM:n julkaisun 2018:31 Häirintä ja muu epäasiallinen kohtelu elokuva- ja teatterialalla joitain sisältämiä huomioita hyvä tarkentaa laissa

Lisäksi laissa on huomioitava selvityshenkilö Jaana Paanetojan selvityksessään säätiön tukitoiminnan osalta kohdassa 7.2 esittämät opetus- ja kulttuuriministeriön huomiot siltä osin kuin ne voidaan huomioida lain tasolla. Erityisen tärkeänä pidämme sitä, että tukipäätösten tilastointia kehitetään ja niissä huomioidaan palkkojen tilastointi. Sitä kautta saa tietoa toteutuneesta palkkatasosta eri tehtävissä ja se mahdollistaa myös tasa-arvolain mukaisen sukupuolittaisen palkkojen tarkastelun. Ilman asianmukaista pitkän aikavälin tilastotietoa on vaikea tavoittaa rakenteellisia palkkaeriarvoisuuksia. Palkkatilastoinnilla on yhtymäkohta myös tukisopimusten valvontaan siltä osin, ovatko tuotannoissa noudatetut työsopimukset olleet asianmukaiset. Myönnettäessä valtionavustusta, on varmistettava työlainsäädännön velvoitteiden noudattaminen ja asiallinen työympäristö. Elokuvasäätiön on valvottava asiaa.  

 Helsingissä 11.9.2018 

 Suomen elokuva- ja mediatyöntekijät SET ry:n hallituksen puolesta puheenjohtaja  Asta Viertola 

Lavastus- ja pukusuunnittelijat LP ry:n  hallituksen puolesta varapuheenjohtaja  Minna Santakari 

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.