Siirry sisältöön
Kuva Thomas Drouault, Unsplash

Q/A: Yt-neuvottelut ja koronaepidemia

Väliaikaiset lakimuutokset yt-lain osalta ovat päättyneet 31.12.2020.

  1. Mitä yt-neuvottelut tarkoittavat? 
  2. Ketkä yt-neuvotteluihin osallistuvat? 
  3. Mitä tarkoittaa yt-neuvotteluesitys?
  4. Kuinka kauan yt-neuvottelut kestävät, jos aikomuksena on lomauttaa työntekijöitä? 
  5. Mitä tapahtuu, kun yt-neuvottelut ovat päättyneet? 
  6. Työt on keskeytetty ja työpaikalla on ilmoitettu yt-neuvottelujen alkamisesta, mitä työntekijöiden tulisi tehdä? 
  7. Työnantaja ehdottaa ytneuvotteluajan lyhentämistä yhteen päivään, kannattaako tähän suostua? 

1. Mitä yt-neuvottelut tarkoittavat? 

Kun yrityksessä on säännöllisesti vähintään 20 työntekijää, yrityksen tulee noudattaa yt-lakia (laki yhteistoiminnasta yrityksissä) ja käydä yt-neuvottelut. 

Neuvotteluilla on nimensä mukainen tarkoitus: Varmistaa työntekijöiden mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa yrityksessä tehtäviin päätöksiin, jotka koskevat heidän työtään, työolojaan ja asemaansa yrityksessä. 

2. Ketkä yt-neuvotteluihin osallistuvat? 

Yhteistoiminnan osapuolia ovat työnantaja ja yrityksen henkilöstö eli yrityksen työsuhteessa olevat työntekijät. Esimerkiksi alihankintasopimuksilla työtä tekevät eivät osallistu neuvotteluihin.  

Mikäli työntekijät ovat valinneet luottamusmiehen tai luottamusvaltuutetun, hän edustaa työntekijöitä neuvotteluissa. Jos luottamusmiestä ei ole, voivat työntekijät valita itselleen yhteistoimintaedustajan neuvotteluihin.  

3. Mitä tarkoittaa yt-neuvotteluesitys?

Työnantaja antaa neuvotteluesityksen yt-neuvottelujen käynnistämiseksi. Kun harkitaan yhden tai useamman työntekijän irtisanomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista, neuvotteluesitys on annettava kirjallisesti 5 päivää ennen neuvottelujen alkamista. On ajateltu, että tänä aikana henkilöstöllä on mahdollisuus valmistautua tuleviin neuvotteluihin.  

Neuvotteluesitys on annettava riippumatta siitä, koskeeko henkilöstövähennys yhtä tai useampaa työntekijää. Neuvotteluesityksellä on suuri merkitys. Sen tarkoitus on taata neuvotteluedellytykset. Jos esitys laiminlyödään, ei neuvotteluosapuoli voi etukäteen selvittää, olisiko toimenpiteelle vaihtoehtoja. 

Työnantajan harkitessa vähintään kymmenen työntekijän irtisanomista, osa-aikaistamista tai lomauttamista yli 90 päiväksi työntekijöiden edustajalle on annettava vähintään seuraavat tiedot: 

1) toimenpiteiden perusteet, 

2) alustava arvio irtisanomisten, lomauttamisten ja osa-aikaistamisten määrästä, 

3) selvitys periaatteista, joiden mukaan irtisanomisen, lomauttamisen tai osa-aikaistamisen kohteeksi joutuvat työntekijät määräytyvät (periaatteena voi esimerkiksi olla, että viimeiseksi irtisanotaan ne, joiden ammattitaito on monipuolisinta tai järjestyksestä voi olla määräyksiä työehtosopimuksessa); sekä 

4) arvio ajasta, jonka kuluessa työvoiman vähentäminen toteutetaan. 

Tietojen on perustuttava tosiseikkoihin ja niiden on oltava riittäviä kokonaistilanteen hahmottamiseksi. 

4. Kuinka kauan yt-neuvottelut kestävät, jos aikomuksena on lomauttaa työntekijöitä? 

Poikkeukset olivat voimassa 31.12.2020 asti, kuten lyhyempi YT-neuvotteluaika (oli 5 pv). Jos työnantaja nyt harkitsee irtisanomisia tai osa-aikaistamisia, on vähimmäisneuvotteluaika yhä 14 päivää tai kuusi viikkoa riippuen siitä, kuinka moneen työntekijään toimenpiteet kohdistuvat. Neuvotteluajasta voidaan myös sopia toisin yt-neuvotteluissa. 

5. Mitä tapahtuu, kun yt-neuvottelut ovat päättyneet? 

Vasta yt-neuvottelujen jälkeen työnantajalla on mahdollista päättää lomauttamisista. Päätökset tulee siis aidosti tehdä vasta neuvottelujen jälkeen.  

Neuvottelujen jälkeen työnantajan on esitettävä selvitys yt-neuvottelujen perusteella harkittavista päätöksistä. Selvityksestä tulee käydä ilmi irtisanottavien/lomautettavien/osa-aikaistettavien määrät, lomautusten kestoajat sekä minkä ajan kuluessa työnantaja aikoo panna toimeen päätöksensä työvoiman käytön vähentämisestä. 

Työntekijöiden pyynnöstä työnantajan on laadittava yhteistoimintaneuvotteluista pöytäkirjat. Teme suosittelee, että luottamusmies/ henkilöstön edustajat/työntekijät vaativat pöytäkirjan laatimista.  

Lomautuksesta on ilmoitettava työntekijälle henkilökohtaisesti, kirjeitse tai sähköisesti. Lomautus voidaan panna toimeen 14 päivän kuluttua ilmoituksen antamisesta.  

6. Työt on keskeytetty ja työpaikalla on ilmoitettu yt-neuvottelujen alkamisesta, mitä työntekijöiden tulisi tehdä? 

Työntekijällä työsuhde jatkuu normaalisti, vaikka työnteko olisikin keskeytynyt. On työnantajan tehtävä antaa työntekijälle työtehtäviä ja sopeuttaa toimintaa. 

Työntekijä saa palkkaa siihen astikunnes lomautus alkaa .  

7. Työnantaja ehdottaa ytneuvotteluajan lyhentämistä yhteen päivään, kannattaako tähän suostua? 

Teme ei suosittele tätä, koska neuvotteluissa on tarkoitus selvittää lomautusten tarpeellisuus ja mikäli neuvotteluaikaa lyhennetään, toimien tarpeellisuuden arviointi vaarantuu. 

Voit lukea lisää yt-neuvotteluista Temen Juristin blogista täältä…

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.