Siirry sisältöön
Punainen liikennevalo.
Kuva Erwan Hesry Unsplash

Teme vastustaa aktiivimallia

Temen viesti ja kannanotto aktiivimallista lähetetään kaikille kansanedustajille 

Teme vastustaa aktiivimallia. Teme on tuonut kantansa esiin SAK:n kautta. SAK:n edustaja on ollut mukana Työ- ja elinkeinoministeriön ryhmässä sekä eduskunnan kuultavana. Temen järjestötoimitsija Sami Hiltunen on SAK:n sosiaalipoliittisissa asiantuntijoissa, jossa asiaa on käsitelty usein. Asiasta on myös useita lehtikirjoituksia, joissa SAK:n vastustava kanta tulee esiin.

Lakiehdotus on perustuslain kannalta ongelmallinen

Työtön ei välttämättä voi aktiivisuudellaan vaikuttaa siihen, että etuuksien taso säilyy muuttumattomana. Työttömällä ei myöskään erilaisista yksilöllisistä syistä johtuen ole välttämättä mahdollista täyttää lain tarkoittamaa aktiivisuusvaatimusta.

Perustuslakivaliokunnan mielestä esityksen ongelmallisuutta on mahdollista vähentää kahdella tavalla:

1. Jokaiselle taataan tosiasiallinen mahdollisuus osallistua työllistymistä edistävään palveluun tai säännösten tarkoittamaan toimintaan. Tämä tarkoittaisi kyseessä olevien palvelujen ja toimintojen tarjonnan lisäämistä. Valiokunnan mielestä tämäkään ei ole välttämättä riittävää, koska palvelun kattavaa saatavuutta ei voida säädösperusteisesti taata. Tämän vuoksi lakiehdotuksessa tulee valiokunnan mielestä varmistaa se, että henkilö, joka tekee kaiken kohtuudella vaadittavan, ei joudu etuuden alennuksen kohteeksi. Tämä merkitsee, että lakiehdotusta täydennetään esimerkiksi säännöksellä siitä, ettei etuutta alenneta, jos työnhakija ei ole onnistunut työllistymään taikka pääsemään työllistymistä edistävään palveluun hänestä itsestään riippumattomista syistä.

2. Työnhakijalla olisi oltava mahdollisuus osoittaa aktiivisuuttaan myös muulla tavalla, joka osoittaa hänen pyrkineen aktiivisesti työllistymään tai hakeutumaan työllistymistä edistävään palveluun tarkastelujakson aikana. Tällainen sääntely myös poistaisi hallituksen esityksessäkin viitatut alueelliseen yhdenvertaisuuteen liittyvät ongelmat. Myös muut työllistymistä tukevat palvelut tai toiminta tulee määritellä kyseessä olevissa säännöksissä olennaisesti tarkemmin.

Perustuslakivaliokunta: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PeVL_45+2017.aspx

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Valiokunta pitää tärkeänä, että työttömyysturvalakiin otetaan mukaan esityksessä ehdotettua laajempi määritelmä aktiivisuuden osoittamisesta ja esittää, että sosiaali- ja terveysvaliokunta harkitsee ehdotetun säännöksen soveltamisalan laajentamista siten, että aktiivisuuden voi osoittaa myös omaehtoisella työskentelyllä, kuten vapaaehtois- ja talkootyöllä.

Lisäksi Valiokunta korostaa ja painottaa monia esityksen olennaisia kohtia:

  • työttömillä tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet täyttää aktiivisuusedellytykset
  • työllistymistä edistävän palvelun määrittelyä tulee vielä tarkentaa
  • vaatimus työllistymisestä vähintään viideksi päiväksi on usean pitkäaikaistyöttömän kohdalla epärealistinen
  • vaikeasti työllistyville ja pitkäaikaistyöttömille tulee olla tarjolla riittävästi heidän tilanteeseensa sopivia aktivointipalveluja
  • ehdotetussa aktiivimallissa henkilön terveydentila ja työkyky eri työtehtäviin tulee voida ottaa huomioon ja aktiivisuuden vaatimuksesta luopua silloin, kun hoitava lääkäri pitää toimenpiteitä potilaan terveyden kannalta haitallisina
  • aktiivimalli saattaa lisätä viimesijaisen toimeentuloturvan saajien määrää

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/TyVL_10+2017.aspx

Valiokunnan lausunto pitää sisällään kolme eriävään mielipidettä

Edustajat Ilmari Nurminen (sd), Tarja Filatov, (sd), Anna Kontula, (vas), Anneli Kiljunen (sd) ja Heli Järvinen (vihr) jättivät esityksestä meidän näkemyksiä tukevan eriävän mielipiteen.

Myös edustajat Rami Lehto (ps) ja Veronica Rehn-Kivi (r) jättivät esityksestä omat eriävät mielipiteensä. Ehdotettu malli kohtelee heidän mukaansa mm. työttömiä eriarvoisesti ja aiheuttaa lisää byrokratiaa.

Aktiivimallista on luovuttava

Aktiivimalli on Temen mielestä epäoikeudenmukainen ja se vahvistaa pelon ilmapiiriä. Työttömiä ei pidä rangaista eikä työttömyysturvaa leikata siksi, että työttömänä ollessaan ei löydä työtä.

Omavastuuajan lyhentämistä seitsemästä viiteen päivään Teme kannattaa.

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.