Siirry sisältöön

STST:n lausunto kulttuurialan eettisestä toimielimestä

Pidättekö perusteltuna selvityshenkilön esittämää näkemystä, että taiteen ja kulttuurin alalle tulee perustaa eettisiä kysymyksiä käsittelevä toimielin?

STST ry pitää erittäin perusteltuna taiteen ja kulttuurin alan eettisiä kysymyksiä käsittelevän toimielimen perustamista. Toimielimelle on suuri tarve ja se on edellytys toimintakulttuurin muutokselle.

Eettisyys on kuitenkin hyvin laaja filosofinen käsite eikä selvityksessä ole riittävällä tarkkuudella määritelty ja rajattu eettisiä kysymyksiä, joita toimielin käsittelisi. Toimielimen tehtävää ja toimivaltaa tulee selvittää lisää ja tarkentaa ennen sen perustamista.

Lisäksi STST suosittelee harkitsemaan, ulotetaanko eettisyys koskemaan myös ilmastokysymyksiä. STST näkisi mielellään myös taiteen rahoittajien olevan kiinnostuneempia siitä, miten toiminta kuluttaa luonnonvaroja ja onko ilmastoystävällisyyteen kiinnitetty toiminnassa ollenkaan huomiota.

Miten suhtaudutte ehdotukseen perustaa taiteen ja kulttuurin alojen eettisiä kysymyksiä käsittelevä toimielin Taiteen edistämiskeskuksen yhteyteen?

Ehdotus taiteen ja kulttuurin alojen eettisiä kysymyksiä käsittelevän toimielimen sijoittamisesta Taiteen edistämiskeskuksen yhteyteen on perusteltu. Toimielimen itsenäisyys ja riippumattomuus on tärkeää ottaa huomioon sekä se, ettei sen perustaminen ole pois Taiken myöntämistä taiteen avustuksista. Toimielimen toiminta tulee rahoittaa valtion talousarviosta sellaiselta momentilta, ettei se vähennä nykyistä taiteelle ja kulttuurille tarkoitettua määrärahaa.

Miten arvioitte selvityshenkilön ehdotusta ko. toimielimen toimivallasta ja tehtävistä (erityisesti toimivallan osalta rajat suhteessa muihin opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonaloihin sekä toiminnan osalta jako ja painotus ennaltaehkäisevän toiminnan ja jälkikäteisen toiminnan välillä)?

Ehdotus on hyvä ja perusteltu. Toimielimen tärkein tehtäväalue olisi ennaltaehkäisevä toiminta: muun muassa vastaaminen taide- ja kulttuurialojen eettisten periaatteiden identifioinnista, kokoamisesta ja dokumentoinnista, tiedottamisesta, koulutuksesta ja seminaaritoiminnasta. Tämän työn tulisi olla jatkuvaa ja periaatteiden koko ajan kehittyviä.

Jälkikäteinen toiminta, eli konkreettisten epäeettisiksi väitettyjen toimien, toimintakäytäntöjen tai käyttäytymistapaisten käsittely ja tutkinta, tulisi olla kuitenkin oleellinen osa elimen toimintaa. Kuten selvityshenkilö, myös STST tiedostaa tämän olevan haastava ja monimutkainen toiminnan alue, mutta jos minkäänlaista valvontaa eettisten periaatteiden noudattamiselle ei ole, niiden uskottavuus kärsii. Seuraamukset valituksesta tai kantelusta voivat olla vain ei-sitovia, sillä oikeusistuin on erikseen, mutta niiden on tarvittaessa voitava vaikuttaa rahoitukseen, kuitenkin niin, ettei vaikutus ole pysyvä tai täysin toiminnan lamauttava ja niin, että päätöksestä on myös mahdollista valittaa (ks. viimeinen kohta lausunnossamme). Olisi myös viisasta asettaa jonkinlainen aikaraja sille, kuinka paljon jälkikäteen asioita on mahdollista käsitellä toimielimessä. Ei ole tarkoituksenmukaista alkaa kaivella vuosia vanhoja asioita. Toimielimen tehtäväkenttää, toimivaltaa ja käytössä olevia sanktioita tulisi siis huomattavasti täsmentää ennen niiden käyttöönottoa.

Miten arvioitte selvitykseen ehdotuksia toimielimen hallinnosta ja rahoituksesta?

Eettinen toimielin olisi hallinnollisesti osa Taiteen edistämiskeskusta, mutta toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton. Tämä on tärkeää ja kannatettavaa. On kuitenkin varmistettava, että toimielimen sisällä on riittävän laajaa asiantuntijaosaamista ja että kaikkein heikoimmassa asemassa toimivien freelancerien asema tulee erityisesti tunnustetuksi, toisin sanoen toimielimessä täytyy olla ymmärrystä eri positioissa työskentelyn merkityksestä suhteessa eettiseen toimintaan ja sen kipukohtiin.

Toimielimen rahoituksesta todetaan, että rahoituksen tulisi sisältyä opetus- ja kulttuuriministeriön valtion talousarviossa olevaan Taiteenedistämiskeskuksen määrärahaan. Toimielimelle on taattava riittävät resurssit toimintaan, mutta se ei saa olla pois taiteilijoille myönnettävistä apurahoista. Toimielimen toiminta tulee rahoittaa valtion talousarviosta sellaiselta momentilta, ettei se vähennä nykyistä taiteelle ja kulttuurille tarkoitettua määrärahaa.

Muut mahdolliset huomiot selvityshenkilön ehdotukseen liittyen?

Mikäli toimielimellä olisi valtaa vaikuttaa toimijoiden rahoitukseen, tulisi määritellä etukäteen tarkasti, miten paljon rahoitus voisi vähetä ja kuinka kauan. Tai vastaavasti miten huomautuksen saanut toimija voisi itse osoittaa ”ottaneensa opikseen” tai korjanneensa tilanteen. Nämä käytännöt tulisi olla mahdollisimman läpinäkyviä ja oikeudenmukaisia, mutta sellaisia, että ne pakottavat suhtautumaan ko. asioihin vakavasti ja mahdollistavat toimijuuden jokaiselle alalla työskentelevälle, toisin sanoen mahdollistavat hiljaisuuden kulttuurin rikkoutumisen.

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.