Kuva: istock.com/5xinc

Palkkaturva suojaa työntekijää

Jos palkka jää saamatta, työsuhteinen työntekijä voi hakea saataviaan palkkaturvasta. Palkkaturvan ulkopuolelle jäävät mm. apurahan turvin työskentelevät sekä itsensä työllistäjät.

Mitä palkkaturvasta haetaan?

Palkkaturvaa on haettava 3 kuukauden kuluessa saatavan erääntymisestä. Jos hakemusta ei ole tehty määräajassa, jää palkka saamatta.

Palkkaturvaa haetaan erillisellä lomakkeella, joita saa netistä. Se toimitetaan työ- ja elinkeinotoimistoon. Teme avustaa jäseniään palkkaturvahakemuksen teossa ja tässäkin neuvontasalkussa on malliksi täytetty hakemus.

Tärkeintä on, että hakemus on ajoissa. Liitteitä voi toimittaa myöhemminkin.

Palkkaturvana maksetaan työntekijän työsuhteesta johtuvia saatavia:

  • varsinainen palkka (kuukausi-, tunti-, urakka- tai provisiopalkka)
  • lomapalkka ja -korvaus
  • lomaraha
  • irtisanomisajan palkka
  • odotuspäivien palkka
  • päivärahat
  • matkakulut
  • työsuhteeseen perustuva vahingonkorvaus
  • työaikapankkisaatava

Palkkaturvahakemuksesta ilmoitetaan työnantajalle ja jos työnantaja ei kiistä saatavaa, maksetaan saatava valtion varoista. Työnantaja on velvollinen maksamaan valtiolle takaisin palkkaturvana maksetut määrät korkoineen.

Mikäli työnantaja kiistää palkkaturvana haetun saatavan eikä työnantajaa ole voitu todeta maksukyvyttömäksi, palkkaturvahakemus hylätään. Työntekijä voi kuitenkin nostaa kanteen käräjäoikeudessa sekä vaatia työnantajaa suorittamaan maksamatta jääneet palkat ja muut saatavat.Palkkaturvaviranomaisella on perustellusta syystä oikeus evätä palkkaturva tai harkita maksettavan palkkaturvan määrä esimerkiksi silloin, kun työntekijä hakee toistuvasti (enemmän kuin kaksi kertaa) palkkaturvana samaan työnantajaan kohdistuvia saatavia. Palkkaturvaan ei ole oikeutta myöskään silloin, jos työntekijän saatava perustuu sopimukseen tai muuhun järjestelyyn, joka on ilmeisesti tehty palkkaturvan saamiseksi.Palkkaturvahakemukseen on annettava kirjallinen päätös. Päätöksestä on käytävä ilmi, mitä palkkaturvana maksetaan. Päätös on myös perusteltava ja mukaan on liitettävä muutoksenhakuohjeet. Palkkaturva maksetaan viikon kuluessa palkkaturvapäätöksestä eläkemaksulla ja työttömyysvakuutusmaksulla vähennettynä. Palkkaturvasta suoritetaan myös ennakonpidätys.

Kuva: istock.com/5xinc 

Palkkaturvahakemus malliksi täytettynä+

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..