Siirry sisältöön

Mikä muuttuu 2023?

Uusi vuosi toi tullessaan monia muutoksia, jotka vaikuttavat temeläistenkin arkeen. Kokosimme keskeisimmät uudistukset. Uudistukset koskevat henkilöverotusta, sosiaalietuuksia, työttömyysturvaa sekä yritystoimintaa.

Tekijänoikeuskorvaus ei vaikuta enää sovitellun työttömyysetuuden määrään. Muut immateriaalioikeuksiin perustuvat korvaukset huomioidaan jatkossakin työttömyysetuuden sovittelussa ansiotuloina.
Lisätiedot: Tekijänoikeuskorvaus ei vaikuta sovitellun työttömyysetuuden määrään 1.1.2023 alkaen (valtioneuvosto.fi)

Digitaalisen alustatalouden toimijoilla eli alustaoperaattoreilla on velvollisuus ilmoittaa Verohallinnolle tietoja alustan kautta toteutuneista myynneistä ja vuokrauksista sekä niistä tuloja saaneista henkilöistä ja yrityksistä. Velvollisuus kerätä tietoja alkaa 1.1.2023 ja tiedot pitää antaa vuosittain.
Lisätiedot: Digitaaliset alustat: uusi tiedonantovelvollisuus vuodesta 2023 alkaen – vero.fi

Yrittäjien YEL-lakiin tuli muutoksia. Uudistuksella pyritään tekemään työtulon arvioinnista yhdenmukaisempaa eri eläkelaitoksissa. Työtulossa seurataan työpanosta eli myös työhön kulutettua aikaa, ei vain yritystoiminnan tulosta tai yrittäjän itselleen maksamaa palkkaa. Myös yrittäjä hyötyy uudistuksesta, jotta hän välttyisi työnsä alivakuuttamiselta. Alivakuuttaminen näkyy muun muassa matalampana eläketulona.
Lisätiedot: Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta 1157/2022 – Säädökset alkuperäisinä – FINLEX ®

Työttömillä on oikeus opiskella sivutoimisesti työttömyysetuutta menettämättä. työnhakuvelvollisuus kuitenkin säilyy joitakin poikkeuksia lukuunottamatta.
Lisätiedot: Hallituksen esitys eduskunnalle työttömien opiskelua ja työttömyysturvaoikeutta koskevaksi lainsäädännöksi – Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu (tem.fi)

Muutosturvamalli korvaa työttömyysturvan lisäpäivät. Tuotannollisin tai taloudellisin perustein irtisanotuille 55 vuotta täyttäneille on tarjolla muutosturva, joka koostuu muutosturvarahasta ja muutosturvakoulutuksesta. Irtisanotun on pitänyt oilla vähintään viisi vuotta saman työnantajan palveluksessa päästäkseen muutosturvan piiriin. Muutosturvaa maksavat työttömyyskassat.
Lisätiedot: Työttömyysturvan lisäpäivät poistuvat – tilalle muutosturvamalli 55 vuotta täyttäneille – TYJ

Soviteltuun työttömyyspäivärahaan tuli useampia muutoksia. Jatkossa soviteltuun päivärahaan on oikeus myös silloin, kun työn luonteesta ja olosuhteista voidaan päätellä, että kokoaikatyön 80 prosentin aikaraja ei ylity. Lakimuutos koskee esimerkiksi tilanteita, joissa palkka ei perustu työaikaan eikä työnantaja valvo työaikaa. Lisäksi sovittelujakson tulot ja työaika huomioidaan kaikilta jakson päiviltä, myös niiltä päiviltä, joilta oikeutta etuuteen ei ole.
Lisätiedot: Soviteltuun päivärahaan muutoksia vuodenvaihteessa – TYJ

Kelan maksamia etuuksia korotetaan. Korotettavia etuuksia ovat muun muassa työmarkkinatuki, peruspäiväraha, toimeentulon perusosa sekä kansaneläke ja takuueläke.
Myös lasten kotihoidon tuen hoitorahan määrä kasvaa. Opintorahaa korotetaan vasta 1.8. alkaen.
Työttömän työnhakijan työmarkkinatuki tai peruspäiväraha on tänä vuonna 37,21 euroa päivässä, kun se viime vuonna oli 35,72 euroa päivässä.
Lisätiedot: Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotetaan 4,2 % | Henkilöasiakkaat | Kela

Pienituloiset lapsiperheet saavat Kelan maksamiin tukiin korotuksia vuoden ajaksi. Lapsilisän yksinhuoltajakorotusta nostetaan 5 eurolla kuukaudessa. Opintorahan huoltajakorotusta nostetaan 10 eurolla kuukaudessa. Toimeentulotuen alle 18-vuotiaiden perusosa nousee 10 prosenttia. Työttömyysturvan lapsikorotusta nostetaan 24-45 eurolla lapsiluvusta riippuen.
Lisäksi lääkekorvauksien omavastuuseen, yleiseen asumistukeen sekä yksityisen hoidon tuen hoitolisään tulee väliaikaisia muutoksia.
Lisätiedot: Pienituloisten lapsiperheiden tukiin väliaikaisia korotuksia | Henkilöasiakkaat | Kela

Sähköenergiakuluista voi saada vähennyksen huhtikuun loppuun saakka. Jos vakituisen asunnon sähkölasku on aikavälillä 1.1.-30.4. yli 2 000 euroa, Verohallinto myöntää sähkövähennystä. Sitä voi hakea OmaVero-palvelussa tammikuusta lähtien.
Myös Kela myöntää sähkötukea, mutta sitä ei voi saada Verohallinnon sähkövähennyksen kanssa päällekkäin.
Sähkön myynnin arvonlisäveroa on alennettu 24 prosentista 10 prosenttiin. Alennus ei koske sähkön siirtoa.
Lisätiedot: Sähkövähennys – vero.fi ja Väliaikainen sähkötuki | Henkilöasiakkaat | Kela
Sähkön arvonlisäveroa alennetaan väliaikaisesti – vero.fi

Palkka- ja yrittäjätulojen perusteella verotuksessa tehtävää työtulovähennystä korotetaan 60 vuotta täyttäneille. Työtulovähennystä korotetaan 200 eurolla 60–61-vuotiaille, 400 eurolla 62–64-vuotiaille ja 600 eurolla 65 vuotta täyttäneille.
Työeläkeindeksi nousee viime vuodesta noin 6,8 prosenttia, mikä tarkoittaa korotuksia työeläkkeisiin sekä kuntoutusrahaan ja työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseen eläkkeeseen.
Palkkakerroin nousee 3,8 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Kerrointa käytetään tulevan työeläkkeen laskennassa.
Lisätiedot: Verotuksen muutoksia 2023 – vero.fi ja
Työeläkeindeksiin historiallisen suuri korotus vuodelle 2023 (valtioneuvosto.fi)

Osasairauspäivärahan saa yhä useampi. Kela voi maksaa osasairauspäivärahaa työkyvyttömälle henkilölle, jos hän pystyy hoitamaan osan työtehtävistään vaarantamatta terveyttään ja toipumistaan.
Osasairauspäivärahaa voivat saada myös työntekijät, joiden sovittu työaika ei vastaa alan työehtosopimusten mukaista kokoaikaisen työntekijän säännöllistä työaikaa tai työaikalaissa tarkoitettua säännöllistä työaikaa. Osasairauspäivärahan enimmäisaika pitenee 120 arkipäivästä 150 arkipäivään. Lakimuutos odottaa presidentin vahvistusta.
Lisätiedot: Lakimuutos mahdollistaa osasairauspäivärahan yhä useammalle | Henkilöasiakkaat | Kela

Verotukseen muutoksia

Hyvinvointialueet muuttavat valtion ja kuntien vero-osuuksia, mutta kansalaisten veroprosentti säilyy Verohallinnon mukaan lähes ennallaan. Kunnallisveroprosentteja alennetaan 12,64 prosenttiyksiköllä ja valtionverotusta kasvatetaan vastaavasti.
Virvoitusjuomaveron uudistuksella halutaan suosia sokerittomia ja vähäsokerisia juomia. Sokerittomien virvoitusjuomien vero laskee ja enemmän sokeria sisältävien juomien vero nousee. Tämä hallituksen esitys odottaa Euroopan komission hyväksyntää.
Asuntolainan korkovähennys poistuu kokonaan. Tästä vuodesta alkaen asuntolainan korkoja ei voi enää vähentää verotuksessa. Sama koskee ensiasunnon velan korkoja. Vuoden 2022 verotuksessa asuntolainan korkovähennys on enää 5 prosenttia. Vähennys on pienentynyt asteittain jo 10 vuoden ajan.
Tupakkaveroa korotetaan edelleen. Kaikkiaan vuodesta 2022 neljässä vaiheessa korotettava vero nousee esimerkiksi savukkeiden kohdalla keskimäärin 13 prosenttia ja kääretupakkavero nousee 40 prosenttia.
Jätevero nousee 80 euroon kaatopaikalle toimitetulta tonnilta. Jäteveroa maksetaan vuoden alusta myös kipsijätteestä, jota syntyy rakentamisessa ja purkamisessa.
Lisätiedot: Verotuksen muutoksia 2023 – vero.fi

Vuoden alusta lähtien asiakas ei saa Kela-korvauksia yksityisestä sairaanhoidosta, jos hän on saanut julkisesta terveydenhuollosta lähetteen yksityiselle hammaslääkärille, psykiatrille tai psykologille. Tällöin asiakas tai hyvinvointialue maksaa tutkimusten kustannukset. Kela ei maksa korvausta myöskään julkisessa terveydenhuollossa syntyneistä kustannuksista eikä yksityisen sairaanhoidon toimisto- tai poliklinikkamaksuista. Muutos vaikuttaa myös matkakorvauksiin.
Lisätiedot: Muutoksia Kela-korvauksiin 1.1.2023

Luontoisetuarvot vuonna 2023

Verovapaan kotimaan kokopäivärahan määrä nousee 48 euroon (45 euroa vuonna 2022), osapäivärahan 22 euroon (20 euroa) ja ateriakorvauksen 12 euroon (11,25 euroa). Verovapaa kilometrikorvaus nousee 53 senttiin kilometriltä (46 senttiä).
Lisätiedot: Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2023 – vero.fi

Ravintoedun kustannusten ylärajaa korotetaan 12,70 euroon (11,30 euroa vuonna 2022). Etua voi edelleen käyttää myös ruoan kuljetuskustannuksiin.

Vapaan autoedun käyttökustannusten kaavamaisia arvoja on korotettu polttoaineen hinnan nousun perusteella 2 sentillä kilometriä kohden. Autoedun arvoa määrättäessä lisävarusteiden arvo lisätään auton uushankintahintaan siltä osin kuin lisävarusteiden arvo ylittää 1 200 euroa (850 euroa).
Lisätiedot: Verohallinnon päätös vuodelta 2023 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista – vero.fi

Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut
Asunnon ja työpaikan välisten matkojen matkakuluvähennyksen tilapäiset korotukset ovat voimassa myös vuonna 2023. Vähennyksen enimmäismäärä on 8 400 euroa. Jos vähennyksen saa tehdä oman auton käytön mukaan, vähennys on 0,30 euroa kilometriltä. Käyttöetuautosta vähennys on 0,24 euroa.
Lisätiedot: Asunnon ja työpaikan väliset matkat – vero.fi

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.