Siirry sisältöön
Kuva Sydney Sims, Unsplash

Määräaikaisille sama työterveyshuolto kuin vakituisille

Jäsenistö on esittänyt viime aikoina kysymyksiä työterveydenhuoltoon liittyen. Tietoomme on tullut tapauksia, joissa työterveyshuollon järjestämisessä on ollut epäselvyyksiä ja pahimmillaan sitä ei ole tarjottu laisinkaan työntekijälle. Tästä syystä halusimme Temen puolesta lähestyä työnantajia seuraavalla muistutuksella:

Hyvä työnantajan edustaja,
olemme saaneet jäseniltämme palautetta, jonka mukaan työnantajien joukosta löytyy toimijoita, joissa määräaikaisille työntekijöille, ns. vierailijoille, ei myönnetä työterveydenhuoltoa joko ollenkaan tai se myönnetään suppeampana verrattuna vakituiselle henkilökunnalle myönnettävään työterveydenhuoltoetuuteen.

Työterveyshuoltolain (1383/2001) 4 §:n mukaan työnantajan on kustannuksellaan järjestettävä työterveyshuolto työstä ja työolosuhteista johtuvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä työntekijöiden turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja edistämiseksi. Työterveyshuolto tulee järjestää ja toteuttaa siinä laajuudessa kuin työstä, työjärjestelyistä, henkilöstöstä, työpaikan olosuhteista ja niiden muutoksista johtuva tarve edellyttää.

Työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 2 §:n mukaan työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti, jollei siitä poikkeaminen ole työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua. Määräaikaisissa ja osa-aikaisissa työsuhteissa ei saa pelkästään työsopimuksen kestoajan tai työajan pituuden vuoksi soveltaa epäedullisempia työehtoja kuin muissa työsuhteissa, ellei se ole perusteltua edellä mainituista syistä.

Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 7 §:n mukaan työnantajan velvollisuuksiin kuuluu edistää yhdenvertaisuutta. Työnantajan on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla ja työpaikan tarpeet huomioon ottaen kehitettävä työoloja sekä niitä toimintatapoja, joita noudatetaan henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä koskevia ratkaisuja tehtäessä. Edistämistoimenpiteiden on oltava toimintaympäristö, voimavarat ja muut olosuhteet huomioon ottaen tehokkaita, tarkoituksenmukaisia ja oikeasuhtaisia.

Muistutammekin nyt työnantajia, että työntekijöitä on kohdeltava tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti myös työterveyshuollon suhteen.

Työterveyshuolto on järjestettävä eri henkilöstöryhmille samanlaisena ja tasapuolisesti, ellei työtehtävistä johtuen toisin ole perusteltua. Työsuhteen kesto, osa-aikaisuus tai ns. freelancer-työsuhde eivät yksinään ole perusteita poiketa tasapuolisesta kohtelusta työterveyshuollon laajuutta määriteltäessä. Oikeuskäytännössä asiaa on arvioitu perusoikeusmyönteistä laintulkintaperiaatetta noudattaen. Tällöin arvolähtökohtana on tosiasiallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen (Rovaniemen HO 14.12.2007/1149).

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.