Kuva Jani Pulkka

Koronavirusepidemian aiheuttamista toimenpiteistä teatterialan työpaikoilla

Teksti on kirjoitettu perjantaina 20.3.2020 voimassa olevan lainsäädännön mukaan. On mahdollista, että työsopimuslain mukaista lomautusilmoituksen vähimmäisaikaa tullaan väliaikaisesti lyhentämään 14 päivästä 5 päivään. Tämänhetkisen tiedon mukaan työehtosopimuksissa sovitut vähimmäisajat pysyvät lakimuutoksesta huolimatta voimassa.

Muista, että tarvitset työnantajalta työttömyysturvaa varten ilmoituksen lomautuksesta tai jos muusta syystä palkanmaksu keskeytyy!

Teatteriesityksiä ja muita esiintymistilaisuuksia on jouduttu perumaan koronavirusepidemian vuoksi. Monet Temen jäsenet ovat tilanteessa, jossa heidän työpaikallaan käydään yt-neuvotteluja ja suunnitellaan lomautuksia. Tässä muutostilanteessa luottamusmiehet ovat avainasemassa.

Teme muistuttaa, että lomautukset ja irtisanomiset ovat vasta viimesijainen vaihtoehto. Ensisijaisesti tulee yhteistoimintamenettelyssä selvittää, löytyykö muuta työtä tai mahdollisuutta koulutukseen. Esitysten peruuntuminen ei automaattisesti tarkoita sitä, ettei työpaikalla olisi yhä työtehtäviä, joiden teko ei ole estynyt. Töiden jatkuessa työturvallisuudesta on tietysti huolehdittava. Työterveyslaitos on julkaissut toimintaohjeita koronaviruksen tartunnan ehkäisyyn sekä työnantajille täällä ja työntekijöille täällä.

Aluehallintovirastojen antamien määräysten mukaan yli 10 hengen yleisötilaisuudet on kielletty 13.4.2020 saakka. On mahdollista, että kielto jatkuu huhtikuun puolenvälin jälkeenkin. Tämänhetkisten viranomaistietojen mukaan epidemian huippu sijoittuu toukokuun puoliväliin ja tartuntamäärät laskevat tasaisesti elokuulle saakka. Tällä hetkellä ei siis ole syytä olettaa, että koronaepidemia vaikuttaisi syksyn esityskauteen. Syyskauteen valmistautuminen tulee huomioida mahdollisia toimenpiteitä harkittaessa.

Vapaat ja vuosilomat

Ennen mahdollisia lomautuksia tulee yt-menettelyssä harkita käyttämättömien vapaiden sekä vuosilomien pitämisen mahdollisuutta.

Koronavirusepidemia ei toistaiseksi oikeuta työnantajaa poikkeamaan vuosilomalaista eikä työehtosopimuksesta. Jo määrättyä vuosilomaa ei voi perua koronavirustilanteen takia ilman työntekijän suostumusta.

Työnantaja voi määrätä työntekijän vuosiloman ajankohdan tietyin rajoittein. Teatterialan työehtosopimukseen sidottujen työnantajien on ilmoitettava työntekijöilleen vuosiloman ajankohta viimeistään kaksi kuukautta ennen loman antamista (Teates 62 §). Vuosilomalain mukaan toimivan työnantajan on ilmoitettava määräämästään vuosilomasta viimeistään kuukautta ennen loman alkamista. Jos kuukauden ilmoitusajan noudattaminen ei ole mahdollista, loman ajankohdasta saadaan ilmoittaa myöhemminkin, mutta kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen loman alkua.

Työnantaja ja työntekijä voivat myös sopia vuosiloman ajankohdasta. Tällöin ilmoitusaikoja koskevia säännöksiä ei sovelleta. Sopiminen tulee tehdä jokaisen työntekijän kanssa erikseen. Työntekijällä on oikeus ottaa luottamusmies mukaan neuvotteluihin.

Temen esimerkki suositeltavista toimenpiteistä

Epidemian aiheuttama ongelmatilanne on yhteinen, mutta jokaisen työpaikan tilanne on erilainen. Tilanteeseen tulee reagoida tapauskohtaisesti. Kaikki työnantajat eivät voi reagoida tilanteeseen samalla tavalla eikä ole mitään yhtä mallia, jonka mukaan jokaisella työpaikalla tulisi toimia. Luottamusmiehen kannattaa kuitenkin lähteä siitä, että lomauttamiset ja irtisanomiset ovat aina viimesijainen vaihtoehto.

Teme katsoo, että työtehtäviä muuttamalla, vapaita ja vuosilomia pitämällä sekä syksyn esityskauteen valmistautumalla on mahdollista välttää lomautuksia ja irtisanomisia. Toiminnan voi järjestää esimerkiksi niin, että maalis-huhtikuussa tehdään töitä ja valmistaudutaan mahdollisuuksien mukaan syksyn esityskauteen, touko-kesäkuussa pidetään pitämättömiä vapaita ja vuosilomia ja heinäkuussa aloitetaan harjoitukset syksyä varten. Näin toimimalla vältettäisiin henkilöstön lomautukset kokonaan.

Lomautuspäätökset

Mikäli työnantaja päätyy neuvotteluista ja harkinnasta huolimatta lomautuksiin, tulee varmistaa, että niiden edellytykset todella täyttyvät.

Työntekijä voidaan irtisanoa tai lomauttaa vain työsopimuslaissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Koronaepidemia itsessään ei ole pätevä syy irtisanoa tai lomauttaa työntekijöitä. Työnantaja saa lomauttaa työntekijän toistaiseksi, jos hänellä on työsopimuslain mukainen taloudellinen tai tuotannollinen peruste työsopimuksen irtisanomiseen. Määräaikainen lomauttaminen on mahdollista, jos työ tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta. Määräaikaisen lomauttamisen maksimipituus on 90 päivää.

Täältä löydät hyvän pohjan lomautusilmoitukselle.

Teatterialan työehtosopimukseen sidotun työnantajan on ilmoitettava työntekijälle lomautuksesta henkilökohtaisesti viimeistään kuukausi ennen lomautuksen alkamista. Työsopimuslaki velvoittaa työnantajaa ilmoittamaan työntekijälle lomautuksesta viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkua. Ilmoituksessa on mainittava lomautuksen peruste, toteuttamistapa, sen alkamisaika ja kesto tai arvioitu kesto. Pelkkä ilmoitus ”teatteri menee kiinni, harjoitukset ja esitykset perutaan” ei ole lomautusilmoitus.

Mikäli työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat pitkään huonot, voidaan määräajaksi lomautettu lomauttaa uudestaan joko toistaiseksi tai uudeksi määräajaksi käyttäen tavanomaista ilmoitusaikaa. Jos määräaikainen lomautus on ehtinyt päättyä, tulee työntekijä ottaa työhön lomautusilmoitusajaksi tai ainakin maksaa sitä vastaava palkka.

Jos kyse on toistaiseksi voimassa olevasta lomautuksesta ja työnantaja on yksipuolisesti ilmoittanut lomautuksen päättymisestä, lomautuksen jatkuminen uudelleen vaatii uuden lomautusilmoituksen ja lomautusilmoitusajan noudattamisen.

Lomautus ja uusi työ

Työntekijällä on lomautuksen aikana oikeus mennä töihin toiselle työnantajalle. Lähtökohta on, että työntekijällä on lomautuksen aikana oikeus työskennellä myös kilpailevassa yrityksessä. Asiaa on aina arvioitava tapauskohtaisesti. Työnantajan kanssa kilpailevan yritystoiminnan harjoittaminen on kuitenkin kiellettyä, jos muusta ei sovita.

Jos työntekijä on ottanut lomautuksen ajaksi muuta työtä ja ensisijainen työnantaja ilmoittaa lomautuksen päättymisestä, työntekijä voi irtisanoa toissijaisen työsopimuksensa viiden päivän irtisanomisajalla riippumatta siitä, onko toissijainen työsopimus toistaiseksi voimassaoleva vai määräaikainen.

Teme suosittaa, että tässä poikkeustilanteessa yt-neuvotteluissa sovittaisiin kaikki työnteko muille työnantajille sekä työnantajan kanssa kilpailevan yritystoiminnan harjoittaminen sallituksi työntekijän vapaapäivien, vuosiloman ja lomautuksen aikana.

Työntekijöiden ei tule itse sopia lomautuksistaan! 

Teme painottaa, että yksittäisten työntekijöiden ei tule sopia lomautuksistaan, koska on olemassa riski, että työttömyyskassa tulkitsee henkilön itse sopineen työttömyydestään ja asettaa karenssin työttömyyspäivärahan saamiselle. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö luottamusmies voi neuvotella työnantajan kanssa yt-neuvotteluissa lomautusten ajankohdista ja muista yksityiskohdista. Neuvotteluita on käytävä, mutta päätöksenteko ja vastuu lomautuksista on aina työnantajalla.

Lue myös: Koronaepidemian aiheuttama lomautus…

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..