Siirry sisältöön

Temen lausunto kulttuurialan eettisestä toimielimestä

Pidättekö perusteltuna selvityshenkilön esittämää näkemystä, että taiteen ja kulttuurin alalle tulee perustaa eettisiä kysymyksiä käsittelevä toimielin?

Teme kiittää lausuntopyynnöstä.

Temelle tulee kysymyksiä ja väliintulopyyntöjä tilanteissa, jotka koskevat epäasiallista kohtelua teatterin, tanssin, elokuva- ja tv-tuotantojen parissa. Näissä tilanteissa neuvomme ja autamme, sillä työelämän ongelmien ratkaiseminen kuuluu ammattiliiton tehtäviin. Ammattiliitto on jäsenten oikea kontakti niissä työpaikan ongelmatilanteissa, joissa esimerkiksi työnantajaosaaminen on heikkoa eikä työlainsäädäntöä noudateta. Olemme ohjanneet monissa ongelmatilanteissa työntekijöitä kääntymään lisäksi työterveyden ja AVIn puoleen, jopa tekemään rikosilmoituksen.

Työsopimuslaista, työturvallisuuslaista, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslaista löytyvät periaatteet, joiden perusteella monet eettiset kysymykset tulee voida ennaltaehkäistä ja ratkaista. Mikäli ongelmana nähdään se, että lainsäädännön osaaminen on heikkoa, korjaantuu tilanne työoikeuden koulutuksella.

Teme suhtautuu epäilevästi eettisen toimielimen perustamiseen, sillä meillä on Suomessa hyvä lainsäädäntö ja monia puuttumiskeinoja sekä luotettavaa ja osaavaa viranomaistoimintaa.

Olemme selvityshenkilön kanssa ehdottomasti samaa mieltä siitä, että eettisistä kysymyksistä ja periaatteista tulee keskustella taiteen ja kulttuurin alalla. Se on tie, jota kautta voidaan oppia ja kehittyä ongelmanratkaisijoina sekä tehdä ongelmat näkyviksi.

Temen jäsenjärjestöistä Suomen elokuva- ja mediatyöntekijät SET ry, Suomen valo-, ääni- ja videosuunnittelijat ry (SVÄV), Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat ry (STST) sekä Suomen teatteriohjaajat ja dramaturgit ry (STOD) antavat lausunnon eettisestä toimielimestä. Teme ymmärtää erittäin hyvin sen, että SET, SVÄV ja STST puoltavat eettisen toimielimen perustamista. Jäsenjärjestöjen toiminnassa on viime vuosina korostunut jäsenten pyynnöstä erityisen vahvasti työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen teemat. Toistuviin ongelmiin jäsenjärjestöt ja alalla toimivat ammattilaiset kaipaavat jämäkkää puuttumista ja ongelmien korjaamista. Teme ei ole kuitenkaan usko, että eettinen toimielin olisi se jämäkkä puuttuja ja korjaaja. Temen jäsenjärjestöistä STOD suhtautuu omassa lausunnossaan erilliseen toimielimen perustamiseen kriittisesti eikä näe sen tarvetta.

Muilla aloilla käytössä olevat eettiset toimielimet, joiden toimintaa selvityksessä avataan, eivät sovellu kovin hyvin taide- ja kulttuurialoille.

Eettisyys on kuitenkin hyvin laaja filosofinen käsite eikä selvityksessä ole riittävällä tarkkuudella määritelty ja rajattu eettisiä kysymyksiä, joita toimielin käsittelisi. Suomen valo-, ääni- ja videosuunnittelijat puhuu myös ekologisuudesta osana eettisyyttä ja kannustaa taidealoja olemaan edelläkävijä ekologisuudessa esim. matkakorvausten tulkinnassa.

Miten suhtaudutte ehdotukseen perustaa taiteen ja kulttuurin alojen eettisiä kysymyksiä käsittelevä toimielin Taiteen edistämiskeskuksen yhteyteen?

Temen mielestä pitää selvittää eettisen toimielimen tehtäväkenttä ja toimivaltuudet ennen kuin sitä lähdetään perustamaan.

Taike ei ole luonteva paikka mahdolliselle eettiselle toimielimelle. Taiteen edistämiskeskus on nimensä mukaisesti taiteen edistämisen asiantuntija- ja palveluvirasto. Taike ei ole kulttuuri- ja taidealan työ- ja kulttuuripoliittisten kysymysten asiantuntija. Eettisellä toimielimellä ei siten ole Taikeen luontevaa toiminnallista yhteyttä.

Yhdymme muissakin lausunnoissa ilmaistuun huoleen resursseista ja rahoituksesta. Taikella ei ole resursseja uuden toimielimen hoitamiseen. Jos eettinen toimielin perustetaan, sen toiminta tulee rahoittaa valtion talousarviosta sellaiselta momentilta, ettei se vähennä nykyistä taitelle ja kulttuurille tarkoitettua määrärahaa.

Miten arvioitte selvityshenkilön ehdotusta ko. toimielimen toimivallasta ja tehtävistä (erityisesti toimivallan osalta rajat suhteessa muihin opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonaloihin sekä toiminnan osalta jako ja painotus ennaltaehkäisevän toiminnan ja jälkikäteisen toiminnan välillä)?

Selvityshenkilö ehdottaa, että toimielimen tehtävänä olisi taiteen ja kulttuurin alojen eettisten periaatteiden ja ohjeiden kokoaminen, kiteyttäminen ja tunnetuksi tekeminen sekä eettisten kysymysten käsittely. Toimielimen toimivalta olisi neuvoa-antavaa ja sen päätökset olisivat ei-sitovia suosituksia.

Toiminnan on oltava luonteeltaan ennaltaehkäisevää. Eettisiä kysymyksiä koskevien valitusten tai kanteluiden selvittely ehkä vuosiakin myöhemmin ei ole Temen mielestä hyvä ratkaisu. Teme pitää erittäin huolestuttavana ajatusta, että kanteluita voisi tehdä nimettömänä. Toimielimen tehtäväkenttää, toimivaltaa, käytössä olevia sanktioita, tulisi huomattavasti täsmentää erityisesti, mikäli jälkikäteiset kantelut mahdollistettaisiin. Mihin toimielimen suosituksesta voisi valittaa?

Eettiset periaatteet on lainsäädännössä hyvin ilmaistu. Uusien keinojen tulisi keskittyä siihen, että olemassa olevia normeja osattaisiin paremmin soveltaa. Vakinaisilla työyhteisöillä on usein työsuojeluvaltuutettu ja/tai luottamusmies, joka auttaa ongelmatilanteissa. Kulttuurin ja taiteen ns. vapaalta kentältä nämä valmiit rakenteet puuttuvat, mikä kasaa enemmän haastavia eettisten kysymysten ongelmatilanteita juuri sinne. Siksi koulutusta ja tiedotusta on suunnattava kaikille toimijoille, mutta aivan erityisesti huomioiden vapaa kenttä ja sen tarpeet. Luontevia kouluttajia ovat mm. työmarkkinaosapuolet. Aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueet toimivat jo alueellisina työsuojeluviranomaisina. Tarvittaessa niiden resursseja tulee vahvistaa.

On tärkeää käydä yhteiskunnallista keskustelua taiteen ja kulttuurin kehittämiseksi eettisten kysymysten osaajina. Opetus- ja kulttuuriministeriö voi olla kehittämistyön keskiössä. Pitää huolen siitä, että alan eettisistä kysymyksistä käytävä keskustelu jatkuu, järjestää seminaareja ja teemapäiviä aiheesta. Työturvallisuuskeskuksen nettisivujen yhteyteen voidaan perustaa/laajentaa toimialasivustot, jonne kerätään materiaaleja alan etikkaan liittyen.

Miten arvioitte selvitykseen ehdotuksia toimielimen hallinnosta ja rahoituksesta?

Toimielimen kulut tulee rahoittaa valtion budjetista eikä se voi vähentää taiteen ja kulttuurin rahoitusta. Toimielimen tehtävää ja toimivaltaa tulee selvittää lisää ja tarkentaa. Sen jälkeen voidaan päättää, mihin toimielin olisi paras sijoittaa.

Julkista tukea saavilta voidaan hyvin edellyttää, että ne noudattavat lainsäädäntöä sekä alan sitovia työehtoja.

Muut mahdolliset huomiot selvityshenkilön ehdotukseen liittyen?

Eettisyys on hyvin laaja filosofinen käsite eikä selvityksessä ole riittävällä tarkkuudella määritelty ja rajattu eettisiä kysymyksiä, joita toimielin käsittelisi. Suomen valo-, ääni- ja videosuunnittelijat puhuu myös ekologisuudesta osana eettisyyttä ja kannustaa taidealoja olemaan edelläkävijä ekologisuudessa esim. matkakorvausten tulkinnassa.

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.