Siirry sisältöön
Diagrammit osoittavat, että sirkustaiteen saama tuki on melkein kolminkertaistunut vuosien 2009 ja 2016 välisenä aikana. Vuonna 2009 tuki oli lähes 300 000 euroa ja vuonna 2016 tuki oli lähes 900 000 euroa. Laskuissa on mukana ryhmien saamat tuet sekä taiteilijoiden henkikökohtaiset apurahat.

Kannanotto sirkusalan kehittämistarpeista

Sirkuskentän toimijat ovat koonneet yhteisen ehdotuksen sirkusalan toimintaedellytysten parantamisesta kulttuurin rahoituslain uudistuksen yhteydessä. Valtion tuki sirkustaiteen kehittämiseen on pysynyt samalla tasolla viimeiset viisi vuotta ja ala kärsii rahoitusvajeesta. Rahoituksen vähyydestä huolimatta taiteilijoiden, ryhmien, esityskertojen ja yleisön määrät ovat viime vuosina kasvaneet voimakkaasti, eikä sirkus enää ole marginaalinen taidemuoto.

Viime vuoden tilastoissa on mukana esitystoimintaa 40 sirkusryhmältä ja -yhteisöltä. Sirkusryhmät ja Cirko – Uuden sirkuksen keskus järjestivät vuonna 2016 yhteensä 1302 esitystä, jotka keräsivät Suomessa ja ulkomailla yhteensä 234 943 katsojaa. Valtion tuki sirkustaiteen edistämiseen oli viime vuonna yhteensä 588 000 euroa, josta 520 000 euroa jakautui toiminta-avustuksina yhdeksälle sirkusryhmälle ja Cirko – Uuden sirkuksen keskukselle. Toiminta-avustusten suuruus vaihteli 13 000 eurosta 215 000 euroon. Suurimman yksittäisen tuen sai Cirko – Uuden sirkuksen keskus, 215 000 euroa. Harkinnanvaraisina kohdeavustuksina esitysten tuottamiseen jaettiin 305 000 euroa ja erityisavustuksina 68 000 euroa.

Suhteutettuna alan vahvaan kehittymiseen ja muiden esittävien taiteiden saamaan julkiseen rahoitukseen kokee sirkusala rahoituksensa jääneen huomattavasti jälkeen. Nyt kulttuurin rahoituslakia uudistettaessa epäkohdat on mahdollista korjata.

Sirkuskentän kuusi toimenpide-ehdotusta rahoituslain uudistukselle:

 1. Taiteen edistämiskeskuksen myöntämät harkinnanvaraiset määrärahat sirkusryhmille nostetaan suhteellisesti samalle tasolle tanssin ja näyttämötaiteen kanssa

  Tämä tarkoittaisi harkinnanvaraisena jaettavan rahoituksen kaksinkertaistumista nykyisestä. Cirko – Uuden sirkuksen keskuksen perusrahoitus tulisi myös järjestää erillään sirkusryhmien harkinnanvaraisista toiminta-avustuksista.

 2. Sirkustaiteen taiteilija-apurahojen määrä nostetaan asteittain 16 apurahavuoteen vuoteen 2022 mennessä

  Tällä hetkellä sirkustaiteelle on jaossa yksi viisivuotinen, yksi kolmivuotinen, kaksi yksivuotista ja kaksi puolivuotista valtion taiteilija-apurahaa, eli yhteensä 11 apurahavuotta.

 3. Edesautetaan sirkusalan yhteisöjen pääsyä VOS-tuen piiriin

  Sirkustoimijoille myönnettävät valtion toiminta-avustukset ovat kooltaan riittämättömiä eivätkä mahdollista henkilötyövuosikriteerien täyttymistä nykyisen VOS-lain vaatimalla tavalla. Jotta sirkusyhteisöillä olisi mahdollisuus hakeutua uudistetun VOS-lain piiriin, on alan perusrahoitusta kasvatettava ja VOS-uudistuksen kriteeristössä on painotettava henkilötyövuosien lisäksi pienempien toimijoiden erityispiirteet huomioivia kriteereitä, kuten laadun arviointia, erikoistumista, kansainvälistä toimintaa, alueellista saavutettavuutta, kohdennettuja yleisöryhmiä jne.

 4. Parannetaan sirkustaiteen kansainvälisen toiminnan ja viennin rahoitusta

  Vuonna 2016 sirkusryhmien kansainvälinen toiminta ulottui 32 maahan ja maailmalla esityksillä oli yli 140 000 katsojaa. Suomalainen sirkustaide on esittävistä taiteista kansainvälisintä ja kansainvälinen esitystoiminta on sirkukselle erittäin merkittävä osa toimintaa. Laadukasta, suomalaista nykysirkusta tulee subventoida vientitukien muodossa, jotta alan potentiaali saataisiin hyödynnettyä sen tekijöitä ja myös yleisöä arvostavalla tavalla.

 5. Mahdollistetaan tukimuotojen yhdistely

  VOS-uudistuksen yhteydessä on tärkeä purkaa sellaiset periaatteet, joilla on taloudellisesti heikentävä vaikutus pienille yhteisöille. Nykyisin valtion harkinnanvaraista toiminta-avustusta nauttiessaan yhteisö ei voi hakea kaikkia muita valtion tukimuotoja. Sirkusyhteisön saama valtion toiminta-avustus on tällä hetkellä alimmillaan 12 000 euroa. Harkinnanvaraiset toiminta-avustukset ovat liian pieniä kattamaan toiminnan jatkuvuutta ja kehittämistä, kansainvälistä toimintaa sekä sisällöntuotantoa. Kestämätön taloudellinen tilanne estää pienten toimijoiden kehittymisen kohti vakaasti toimivaa taideyhteisöjä.

  Työnantajina toimivien yhteisöjen edellytyksiä toimia työnantajina tulee tukea sekä nostamalla harkinnanvaraisina toiminta-avustuksina jaettavan kokonaissumman määrää että avaamalla toiminta-avustusta saavien yhteisöjen haettavaksi myös muut tukimuodot, kuten matkatuet sekä produktio- ja erityisavustukset.

 6. Luodaan toimiva esittävien taiteiden kiertueverkosto, kannustetaan yhteistuotantoihin ja tuetaan sirkusfestivaaleja

  Suuria kunnallisia teattereita tulee velvoittaa yhteistyöhön sirkustoimijoiden kanssa joko tilallis–tuotannollisen yhteistyön muodossa tai toimimaan vierailuja vastaanottavina tahoina. Toimivan kiertuetoiminnan ja uuden yhteistuotantotukimuodon tarve koskettaa kaikkien esittävien taiteiden vapaita ryhmiä. Nykyisessä valtionosuuslaskennassa harkinnanvaraisella rahoituksella palkattu henkilökunta ei kerrytä henkilötyövuosia. Tässä on selkeä epäkohta, joka tulisi rahoitusuudistuksessa ratkaista ja muuttaa vierailijoita ja vastaanottavia tahoja palkitsevaksi ja rohkaisevaksi toimintatavaksi. Sirkusalan ammattilaisfestivaalien valtiontukea tulee myös korottaa huomattavasti suhteessa niiden merkitykseen esitysten liikkuvuuden ja taiteilijoiden työllistymismahdollisuuksien lisäämisessä sekä taiteenalan tunnettuuden ja uusien yleisöjen kasvattamisessa.

Alan yhteinen kannanotto

Parinkymmenen sirkusalan yhteisön allekirjoittama kannanotto on toimitettu valtionosuuslain uudistusta valmistelevalle työryhmälle sekä sirkusalan julkisesta rahoituksesta vastaaville virkamiehille.

Kannanotto on kokonaisuudessaan luettavissa Sirkuksen tiedotuskeskuksen sivustolla…

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.