Siirry sisältöön
Teme vastaa omasta näkökulmastaan jäsenten kysymyksiin SETin sisäistä kriisiä koskien. Kuva: Michael Carruth, Unsplash

Mistä SETin erossa on kyse?

Teme vastaa SETin ja Temen eroon liittyviin kysymyksiin. On tarpeen oikoa julkisuudessa esiintyneitä väärinkäsityksiä ja vääristelyä. Teme muistuttaa, että SETillä on irtisanomisaika 25.5. asti. Siihen asti Teme hoitaa kaikki jäsenvelvoitteensa normaalisti eikä kukaan jäsen joudu liitottomaan tilaan.

SETin piiristä on luovutettu medialle hallituksen asiakirjoja sekä henkilökunnan sähköposteja. Tällainen luottamuksen vakava loukkaaminen tekee yhteistyöstä hyvin vaikeaa.

Miksi SET eroaa Temestä?

Temellä ei ole aktiivista roolia SETin valitettavaan eroon. Temelle tämä on näyttäytynyt pienen joukon konfliktinhakuisena hankkeena ja SETin sisäisenä kriisinä.

SETin hallitus ei ole ilmaissut selkeästi eronsa perimmäisiä syitä. Pintapuolisina eron syinä SETin hallitus on esittänyt mm. työehtosopimuksen heikkoudet, viivästykset jäsenneuvonnassa, työehtosopimukseen liittyvien erimielisyysasioiden hitaan käsittelyn työnantajaliiton kanssa sekä luottamusmiestoiminnan heikkouden freelancervaltaisella alalla.

Ammattiliittotoiminta on luonteeltaan kollektiivista yhdessä tekemistä. Työelämän epäkohtien korjaaminen on monitahoinen prosessi, jonka eteen tehdään työtä pitkäjänteisesti.

Miksi SETin jäsenten kanssa ei keskusteltu erosta?

SETin hallitus ei ole ajatellut eroa jäsenoikeuksien kannalta. Jäsenten kanssa SETin hallitus on käynyt yhden keskustelun asiasta ja se tapahtui hallituksen spontaanisti koolle kutsumassa liittokokouksessa marraskuussa 2021. Temestä ei päästetty kokoukseen ketään, joka olisi osannut vastata SETin jäsenille kysymyksiin ja väitteisiin Temeen liittyen.

Kokouksessa oli paikalla 8,7 % SETin jäsenistä. Näistä alle 90 henkilöstä 72 % oli eron kannalla.

Temen näkökulmasta SET on hoitanut eronsa huonosti, mm. ennakkosuunnittelu puuttuu täysin.

Ne SETin jäsenet, jotka haluavat jäädä Temeen, perustivat uuden liiton. Sen nimi on Elokuvan ja median ammattilaiset ry ELMA, joka hakee Temen jäsenyyttä. Tämä on ainoa keino jäädä Temeen, sillä Temeen ei voi kuulua henkilöjäsenenä.

SETin jäsenistä 223 henkilöä eli 22 % on eronnut (11.2.2022).

Miksi irtisanomisaika on niin pitkä?

Temen säännöissä irtisanomisaika on puoli vuotta, jotta eroavan liiton kanssa voidaan suunnitella ero kunnolla ja kuulla jäseniä. SET voi erota Temestä aikaisintaan 25.5. Siihen asti Teme hoitaa kaikki jäsenlupauksensa mukaiset jäsenvelvoitteet ja edunvalvonnan, kuten tähänkin asti.

Jäsenet eivät voi joutua ”liitottomaan tilaan” toisin kuin SET on väittänyt.

Teme tekee kyselyn siitä, haluaako jäsen jäädä Temeen vai siirtyä Journalistiliittoon. Jäsen valitsee itse liittonsa 25.5. mennessä.

Miksi Teme estää SETtiä viestimästä jäsenilleen?

Teme ei estä SETin viestintää. SETin hallituksella on monia viestintäkanavia somessa, meilissä ja verkossa.

Teme ei sääntöjensä puitteissa voi irtisanomisaikana lähettää jäsenille viestejä, joissa heitä kehotetaan eroamaan Temestä. Valitettavasti SETin hallituksella ei ole ollut jäsenilleen juuri muuta asiaa kuin eroaminen Temestä.

Yhtä SETin hallituksen viestiä on muokattu ja siitä on poistettu vihapuhetta sisältävä kappale. Yksi viesti on jätetty lähettämättä epäasiallisen kielen takia ja pyydetty korjaamaan sitä, mitä ei ole tapahtunut.  Muut viestit on lähetetty. Teme lähettää kaikki asialliset jäsenjärjestöjen hallitusten viestit jäsenille sellaisenaan.

Miksi Teme ei päästä SETtiä jäsenrekisteriin tai anna heille jäsentietoja?

Teme ei voi luovuttaa ilman jäsenten suostumusta mitään salassapidettäviä henkilötietoja. Tietojen luovuttaminen voisi aiheuttaa Temelle oikeudellisia seuraamuksia.

Jäseneksi hakeutuminen tapahtuu Temen kautta, jolloin henkilöjäsen antaa Temelle henkilötietonsa rekisteröitäviksi. Teme vastaa näiden arkaluontoisten tietojen turvallisesta käsittelystä.

SETillä ei ole yksinoikeutta jäsentensä henkilötietoihin. Jäseniksi hakeutuneet ovat luovuttaneet tietonsa Temelle vuosikymmenten aikana vakiintuneen toimintamallin mukaan ja ammattiliittona Teme pitää sille luovutetuista tiedoista keskitettyä rekisteriä. Temellä on laillinen peruste henkilötietojen käsittelyyn.

Puheenjohtajan menettelyyn kohdistuvien tyytymättömyyden aiheiden voisi olettaa loppuvan puheenjohtajan eron myötä, mutta vielä puoli vuotta puheenjohtajan lähdön jälkeen SETin hallitus viittaa ex-puheenjohtajaan eron syynä.

Miksi Temen ex-puheenjohtaa kritisoidaan?

Temen puheenjohtaja Atro Kahiluoto erosi kesällä 2021 saatuaan keväällä epäluottamuslauseen SETin hallitukselta. Kahiluoto katsoi, että huolimatta siitä oliko SETin hallituksen kritiikki aiheellista tai ei, tulee puheenjohtajan erota, jos jäsenjärjestö vetää häneltä tukensa.

SETin hallituksen kritiikki kohdistui lähinnä kokouskäytäntöihin, joissa kuitenkin muun hallituksen mielestä Kahiluoto huolehti asiallisista ja hyvistä kokouskäytännöistä. Temen hallitus totesi eron jälkeen että:  ”Kahiluoto on hoitanut tehtävänsä moitteettomasti ja että hallituksen hänelle ennen liittokokousta esittämä pyyntö jatkaa puheenjohtajana oli perusteltu ja Temen edun mukainen.”

Puheenjohtajan menettelyyn kohdistuvien tyytymättömyyden aiheiden voisi olettaa loppuvan puheenjohtajan eron myötä, mutta vielä puoli vuotta puheenjohtajan lähdön jälkeen SETin hallitus viittaa ex-puheenjohtajaan eron syynä.

Temen hallitus antoi SETin hallitukselle vakavan huomautuksen liiton toimintakulttuurin vastaisesta ja sisäistä luottamusta heikentävästä toiminnasta.

Mikä on Temen ja SETin välinen työnjako?

Teme on ammattiliitto ja SET on yksi Temen jäsenjärjestöistä. SET hoitaa Lehtiset-lehden julkaisemista sekä kurssien ja tilaisuuksien järjestämistä. SETillä ei ole omaa henkilökuntaa. Henkilökunta on työsuhteessa Temeen.

Teme on vahva asiantuntija tekijänoikeusasioissa ja kulttuuripoliittisessa vaikuttamisessa. Teme hoitaa jäsenten työehto-, työttömyysturva- ja tekijänoikeusneuvonnan sekä juridiset palvelut. Oikeusturva- ja vapaa-ajan tapaturmavakuutus ovat myös Temen vastuulla. Teme valvoo yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa, että työlainsäädäntöä ja sopimuksia noudatetaan. Teme neuvottelee työehtosopimukset yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa.

Onko Temellä oma lakimies?

Temellä on tällä hetkellä (helmikuu 2022) seitsemän hengen juristitiimi. Temestä juristitiimiin kuuluvat toiminnanjohtaja ja juristi Karola Baran, juristi Ilona Vartiainen ja notaari Ava Lainema sekä Asianajotoimisto Kalasatamassa asianajaja Perttu Turku, juristit Nestori Liedes ja Sinan Yasar sekä notaari Noora Hurtta.

Niin jäsenet kuin henkilökunta ovat tyytyväisiä nykyisiin juristipalveluihin. Juristitiimi tukee ja kouluttaa henkilökuntaa jokaviikkoisissa juristitiimin palavereissa.

Jäsenet saavat tehokasta ja laadukasta palvelua. Viime vuonna Kalasatama sovitteli kymmeniä erimielisyyksiä ilman oikeudenkäyntejä ja tuloutti jäsenille rahaa 115 000 euroa puolessa vuodessa. Juristiemme toimenpiteiden laatu ja tulokset ovat erittäin hyviä.

Yhteistyö Kalasataman kanssa vakiintui vuonna 2019 ja jatkuu edelleen. Kyse ei ole ulkoistamisesta, vaan järkevästä, mielekkäästä ja tehokkaasta yhteistyöstä. Yhteistyö lakimiestiimin ja työehtoasiantuntijoiden välillä on saumatonta ja viikkopalavereissa päätetään yhdessä, miten vaikeimpia keissejä ratkotaan.

Vuosien takainen oikeuskeissi on nostettu jälleen esiin. Vastapuoli tarjosi tuolloin kyseiselle jäsenelle sovintoa ja huomattavaa rahasummaa asian sovinnollisesta ratkaisemisesta. Jäsen kuitenkin kieltäytyi ja vaati saada viedä asian oikeuteen. Hän hävisi ja hänet tuomittiin maksamaan vastapuolen kulut. Kalasatama ei saanut lanttiakaan korvauksia. Päinvastoin. Kalasatama auttoi jäsentä saamaan velkajärjestelyn vastapuolen vastustuksesta huolimatta.

Miksi työehtosopimus herättää niin paljon tunteita?

Alan työehtosopimukseen neuvoteltiin vuonna 2014 joustava jaksotyöaikamalli tuotantoyhtiöiden vaatimuksesta. Teme ja Journalistiliitto hyväksyivät jaksotyön, jotta tuotantoyritykset kokisivat mielekkääksi järjestäytyä työnantajaliitto Paltaan. Pyrittiin yleissitovuuteen, mitä ei valitettavasti ole saavutettu vieläkään. Työ jatkuu.

Vuonna 2018 SET teki äänestyksen siitä, hyväksytäänkö Elokuva- ja TV-tuotantoa koskeva työehtosopimus.

– 95 % piti tärkeänä, että TES on olemassa

– 98 % piti tärkeänä, että Teme on TES-neuvottelupöydässä ja sitä kautta vaikuttamassa alan työehtoihin

– 77 % vastasi, että ei pärjää palkan ja työehtojen neuvottelemisessa, jos alalla ei ole työehtosopimusta eikä minimipalkkoja

Teme, Journalistiliitto ja työnantajaliitto Palta jatkavat alan työehtosopimuksen neuvottelemista jatkossakin.

Miksi SET väittää, että TES:n erimielisyysasiat ovat vanhentuneet?

Väite siitä, että riidat olisivat vanhentuneet, on väärä. Työehtosopimuksessa ei ole riitojen vanhentumisaikoja.

TES- erimielisyyksissä on kyse Elokuva- ja tv-tuotantoja koskevassa työehtosopimuksessa olevien tulkinnallisten kohtien ratkomisesta.

TES-erimielisyyksien käsittelyssä neuvotteluvelvollisuus on täytettävä ennen kuin asioita voi saattaa työtuomioistuimen käsiteltäväksi. Erimielisyysneuvotteluja Teme ei voi käydä yksin. Vastapuolen toiminta vaikuttaa olennaisesti aikatauluun.

Onko Temen toimistolla ilmapiiriongelmia?

Ilmapiiri on hyvä. Temen työyhteisössä tehtiin ilmapiirikartoitus vuonna 2020. Tulos oli 3 (asteikolla 1-5). Tulokset on analysoitu henkilökunnan kanssa sekä Temen hallituksessa.

Kartoituksen perusteella puututtiin kaikkiin asioihin, joiden arvosana oli alle kolmen, mm. järjestämällä viisi seminaaria työ- ja organisaatiopsykologin johdolla. Esimiestyö ja johtaminen eivät kuuluneet kehittämistä vaativiin kohteisiin.

Miksi kuulua Temeen?

Syitä on 5000 + +

Temellä on monialainen taidekentän tuntemus elokuvasta, tv- ja media-alasta, tanssista, teatterista, sirkuksesta ja tapahtumatuotannosta.

Temellä on laaja tuntemus kulttuurialojen sopimuksista ja työskentelyolosuhteista.

Teme tekee aktiivisesti kulttuuripolitiikkaa.

Teme hallitsee tekijänoikeudet av-alalla ja esittävän taiteen parissa.

Temessä on matalat kynnykset ja asiantunteva apu: yhteensä 80 tuntia asiantuntijaneuvontaa viikossa.

Lopuksi

SETin piiristä on luovutettu medialle hallituksen asiakirjoja sekä henkilökunnan sähköposteja. Tällainen luottamuksen vakava loukkaaminen tekee yhteistyöstä hyvin vaikeaa. Olemme erittäin pettyneitä, että tähän on ajauduttu.

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.