Siirry sisältöön
Sentin kolikoista muodostettu sana Palkat.
Kuva Jani Pulkka

Palkkasuositus ohjaustariffiksi harrastajateatterikentällä

Tämä on liiton suositus harrastajateatterikentälle ohjaustariffiksi. Suositus koskee jäseniä, jotka ammatikseen toimivat ohjaajan tai dramaturgin työssä.

Palkkion määrä on 75% Teatterialan työehtosopimuksen vierailevan ohjaajan tariffista.

Vierailevan ohjaajan työsopimukseen liittyvät yleisperiaatteet

1§ Soveltamisala

Tätä suositusta sovelletaan harrastajateattereiden vierailevien ohjaajien työsuhteissa.

2§ Työsopimukset

Työsopimus tehdään kirjallisesti käyttäen Vierailevan ohjaajan työsopimusmallia

3§ Palkkauksen perusteet

Vierailijan vähimmäispalkkio määräytyy teatterialan työehtosopimuksen mukaisesti.

Teatteriohjaajan kuukausipalkka löytyy täältä…

Tuntipalkka saadaan sovitusta kuukausipalkasta käyttäen jakajana lukua 163.

Kuukausipalkasta ja kertoimesta sovitaan teatterin ja työntekijän välisissä neuvotteluissa. Työn luokituksessa otetaan huomioon tehtävän asettamat taiteelliset ja taidolliset vaatimukset.

4§ Käytettävät kertoimet

Kertoimet ovat seuraavat:

A. 3,375 (4,5)

B. 4,125 (5,5)

C. 2,625 (3,5)

(Sulkeissa työehtosopimuksen mukainen kerroin)

Kertoimissa on huomioitu liiton suositus, jonka mukaan ohjaajan palkkio on 75% ammattiteatteriohjauksen palkkiosta.

Mikäli ohjaustehtävä suunnitteluaikoineen kestää kuukausissa mitattuna enemmän kuin työn luokituksen mukainen kerroin osoittaisi, voidaan työsopimusta tehtäessä ottaa käyttöön vähintään työn keston mukainen kerroin.

5§ Ohjauksen luokitusperusteet

Ohjaustehtävän luokituksessa otetaan huomioon seuraavat näkökohdat:

A. Normaali työ.

B. Vaativa ja suurimuotoinen ohjaustehtävä on sellainen, jossa ohjattava näytel-mä sisällöltään tai ulkoisilta mittasuhteil-taan voidaan katsoa normaalia vaikeammaksi ja jonka toteuttamiseksi tarvitaan laajempaa ennakkovalmistelua ja/tai huomattavan suurta harjoituskertojen määrää.

C. Pienimuotoinen ohjaustehtävä on sellainen, joka kestoltaan ei ylitä 60 minuuttia ja joka toteutetaan huomattavasti alle normaalin harjoitusmäärän.

6§ Matkakustannukset

Työntekijälle maksetaan päiväraha ja muut matkustamiskustannusten korvaukset Teatterialan työehtosopimuksen liitteen 3 mukaan. Matkojen määrästä, matkustustavasta ja hotelli-/muun majoituksen päivämääristä sovitaan työsopimuksella.

7§ Ohjaajan harjoitus- ja valvontapalkkiot

1. Esityksen valvonnasta sovitaan ohjaajan ja teatterin kesken. Valvontakerta katsotaan 3 työtunniksi, mihin sisältyy palautteen antaminen näyttelijälle suullisena tai kirjallisena. Valvonnasta maksetaan ohjaajalle vähintään puolitoistakertaisen tuntipalkan mukaan.

2. Lämmitys- ja paikkausharjoituksista maksetaan ohjaajalle vähintään kolminkertaisen tuntipalkan mukaan. Samaa korvausta käytetään, milloin teatteri ensimmäisen julkisen esityksen jälkeen pyytää ohjaajaa johtamaan näytelmänsä lisäharjoituksia. Jokainen harjoituskerta katsotaan 4 työtunniksi.

Paikkausharjoituksista on neuvoteltava ohjaajan kanssa. Ohjaaja ei kuitenkaan ilman pätevää syytä saa näistä harjoituksista kieltäytyä.

8§ Purkuperusteet ja korvaukset

Ensi-illan siirto

1. Jos teatteri allekirjoituspäivän jälkeen yksipuolisesti siirtää ensimmäistä julkista esitystä enintään kahdella viikolla, ei työntekijälle synny oikeutta purkaa sopimusta. Siirrosta aiheutuvasta ylimääräisestä työstä maksetaan palkka kolminkertaisen tuntipalkan mukaan.

2. Jos teatteri allekirjoituspäivän jälkeen yksipuolisesti siirtää ensimmäistä julkista esitystä yli kahdella viikolla, on työntekijällä oikeus purkaa sopimus. Tällöin työntekijä saa sopimuksen purkaessaan korvauksen, jonka suuruus määräytyy seu-raavasti:

– Jos harjoituksia ei tässä vaiheessa ole vielä aloitettu, saa työntekijä korvauksena 1/3 sovitusta palkkiosta.

– Jos harjoitukset on jo aloitettu, mutta ensi-iltaan on vielä kuukausi aikaa, on korvaus 60 % sovitusta palkkiosta.

– Jos ensi-iltaan on aikaa vähemmän kuin kuukausi, saa työntekijä koko sovitun palkkion.

3. Mikäli edellä mainituissa tapauksissa sopimusta ei pureta, sovitaan kyseisen siirron aiheuttaman ylimääräisen työn sekä mahdollisen vahingon korvaamisesta erikseen.

Muun työn peruuntuminen

4. Jos jompikumpi sopimuspuoli työsopimuksen allekirjoituspäivän jälkeen kokonaan peruuttaa tämän sopimuksen, se maksaa toiselle sopijapuolelle siitä korvauksena 60 % sovitusta palkkiosta, ellei peruutus johdu työntekijän todistettavasta sairaudesta tai tulipalosta teatterissa tai muusta siihen verrattavasta teatterin toiminnan estävästä tapahtumasta. Mikäli työ on jo aloitettu, maksaa sopijaosapuoli koko sovitun palkkion.

9§ Erityisiä määräyksiä

1. Jos esitys joudutaan siirtämään toiseen esitystilaan tai muissa sovituissa asioissa tapahtuu muutoksia, sovitaan niistä aina työntekijän kanssa.

2. Teatteri pitää huolen siitä, että vierailijalla on käytettävissä asianmukaiset työtilat.

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.