Säännöt

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry
Säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto.
Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alueena koko Suomi. Liitto on kaksikielinen.

2 § Tarkoitus
Liiton tarkoituksena on koota yhteen teatteritoiminnassa, mediassa ja niihin liittyvillä aloilla työskentelevien henkilöiden ammatilliset liitot, yhdistykset ja ammattiosastot ja valvoa jäsenyhdistysten jäsenten palkkaukseen liittyviä, ammatillisia, yhteiskunnallisia, tekijänoikeudellisia sekä kulttuuripoliittisia etuja. Liitto edistää sellaista  kulttuuripoliittista toimintaa, joka edesauttaa toimialan kehittymistä ja työntekijöiden työllistymisen yleisten
edellytysten parantamista.
Jäsenyhdistyksistä käytetään näissä säännöissä nimitystä jäsenjärjestö.

3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto
– edistää palkansaajien järjestäytymistä toimialallaan;
– toimii työ- ja palkkaolojen parantamiseksi, valvoo työsuojelu-, työ- ja sosiaalilainsäädännön noudattamista;
– allekirjoittaa työehtosopimuksia ja tekijänoikeudellisia sopimuksia sekä valvoo niiden noudattamista;
– voi ylläpitää työttömyyskassaa;
– järjestää neuvottelu-, kurssi ja seminaaritilaisuuksia sekä harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa;
– edistää työntekijöiden yhteistoimintaa perustamalla työpaikkakohtaisia yhteistyöelimiä;
– omistaa ja hallitsee kiinteää omaisuutta ja arvopapereita.

4 § Jäsenet
Liiton jäsenenä voi olla edellä 2 §:ssä tarkoitettu rekisteröity yhdistys, jota jäljempänä kutsutaan
jäsenjärjestöksi.
Jäsenhakemus jätetään kirjallisesti hallitukselle, joka päättää jäseneksi hyväksymisestä.

5 §
Jäsenjärjestöjen henkilöjäsenet kuuluvat jäsenjärjestöjensä kautta liittoon. Jäsenjärjestöjen henkilöjäsenillä on
oikeus liiton hallituksen määrittelemiin ammattiliittopalveluihin. Muiden kuin jäsenjärjestöjen varsinaisten
henkilöjäsenten oikeudet ammattiliittopalveluihin voivat olla rajoitetut.

6 §
Jos jäsenjärjestö haluaa erota liitosta, jättää se eroilmoituksen yhdistyslain mukaisesti. Jäsenyys päättyy
kuuden kuukauden kuluttua eroilmoituksen tekemisestä.

7 §
Jäsenjärjestö voidaan erottaa, jos se toimii sääntöjen tai toimielinten päätösten vastaisesti, sekä jos se
toiminnallaan tahallisesti vahingoittaa järjestöä.
Erottamisesta päättää hallituksen esityksestä liittokokous. Erottamispäätös astuu voimaan välittömästi.
Mikäli rikkomusta voidaan pitää lievänä, liiton hallitus voi antaa rikkomukseen syyllistyneelle jäsenjärjestölle
kirjallisen varoituksen, joka merkitään hallituksen pöytäkirjaan ja lähetetään tiedoksi kaikille jäsenjärjestöille.

8 §
Sen lisäksi, mitä muualla näissä säännöissä on määrätty, jäsenjärjestön tulee
1. ilmoittaa liitolle etukäteen jäsenjärjestön ylintä päätäntävaltaa käyttävistä kokouksistaan sekä muista
kokouksista, joissa liiton edustajan läsnäoloa pidetään suotavana ja varata tällaisissa kokouksissa liiton
edustajalle puhe- ja esitysoikeus;
2. ilmoittaa suunnitellusta tai päätetystä työtaisteluun ryhtymisestä ennen työtaistelun aloittamista ja varata
ennen työtaistelun aloittamista liiton edustajalle tilaisuus osallistua riidan ratkaisua tarkoittaviin
neuvotteluihin.

9 § Toiminnan rahoittaminen
Liitto perii kultakin jäsenjärjestön henkilöjäseneltä liittomaksun. Liittokokous päättää eri henkilöjäsenryhmiltä
perittävän liittomaksun suuruuden sekä jäsenjärjestölle maksettavan liittomaksun palautuksen suuruuden.
Jäsenjärjestöjen kunniajäseniltä ei peritä liittomaksua.
Liittokokous voi määrätä kannettavaksi myös ylimääräisiä maksuja.

10 §
Toimintansa tukemiseksi liitto voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, panna asianomaisella
luvalla toimeen arpajaisia, rahankeräyksiä ja ohjelmallisia tilaisuuksia, sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.

11 § Toimielimet
Ylintä päätäntävaltaa liiton asioissa käyttää liittokokous. Liiton toimintaa johtaa hallitus.

12 § Liittokokous
Liittokokoukset ovat joko varsinaisia tai ylimääräisiä kokouksia. Varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous huhti
– toukokuun aikana ja syyskokous loka – joulukuun aikana, molemmat hallituksen määrääminä päivinä.

Ylimääräinen liittokokous pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/3
jäsenjärjestöistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Kokouksen ajan ja paikan
määrää hallitus.

Varsinaisesta kokouksesta toimitetaan kirjallinen kutsu jäsenjärjestöille vähintään 30 vuorokautta ennen
kokousta ja muista kokouksista vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava
kokouksessa käsiteltävät asiat.

Jäsenjärjestöt sekä jäsenjärjestöjen jäsenvelvoitteensa täyttäneet ja erääntyneet liittomaksunsa maksaneet
varsinaiset jäsenet voivat tehdä aloitteita varsinaiselle liittokokoukselle. Aloitteet on esitettävä hallitukselle
kirjallisesti vähintään kuusi (6) viikkoa ennen kokousta, hallituksella on velvollisuus valmistella asia
liittokokouksen käsittelyä varten.

13 §
Kevätkokouksessa käsitellään:
1. hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
2. tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
päättyneeltä tilikaudelta
3. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa
4. valitaan 10 – 16 hallituksen jäsentä
5. muut hallituksen valmistelemat asiat

Syyskokouksessa käsitellään:
1. hallituksen ja muiden toimielinten jäsenille maksettavat palkkiot sekä tilintarkastajien palkkioperusteet
2. eri henkilöjäsenryhmien liittomaksut seuraavaa kalenterivuotta varten
3. jäsenjärjestöille palautettava liittomaksuosuus
4. talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavaa kalenterivuotta varten
5. valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä kaksi varatilintarkastajaa
6. muut hallituksen valmistelemat asiat

Ylimääräisessä liittokokouksessa käsitellään vain ne asiat, joita varten kokous on kutsuttu koolle.

14 §
Liittokokoukseen on kukin jäsenjärjestö oikeutettu lähettämään edustajia seuraavasti:
Jäsenmäärä
3 – 25 yksi (1) edustaja
26 – 50 kaksi (2) edustajaa
51 – 100 kolme (3) edustajaa
101 – 150 neljä (4) edustajaa
151 – 200 viisi (5) edustajaa
201 – 300 kuusi (6) edustajaa
301 – 400 seitsemän (7) edustajaa
401 – 600 kahdeksan (8) edustajaa
601 – 800 yhdeksän (9) edustajaa
801 – 1000 kymmenen (10) edustajaa
1001 – 1500 yksitoista (11) edustajaa
1501 – … yksi (1) lisäedustaja kultakin alkavalta viidensadan jäsenen määrältä.

Jäsenjärjestöt valitsevat edustajansa omien sääntöjensä edellyttämässä järjestyksessä. Jäsenjärjestön
kullakin edustajalla on yksi ääni.
Edustajien määrä määräytyy sen tilanteen mukaan mikä jäsenjärjestöllä on 60 päivää ennen asianomaista
kokousta.

Jäsenjärjestöt suorittavat liittokokouksiin osallistuvien edustajiensa matka- ja päivärahat. Muista
kokouskustannuksista vastaa liitto.
Liiton hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajilla ja jäsenillä sekä toimihenkilöillä ja tilintarkastajilla on
liittokokouksissa puheoikeus.

15 § Hallitus
Hallituksen muodostavat puheenjohtaja, 2 varapuheenjohtajaa ja 10 – 16 jäsentä. Puheenjohtaja ja
varapuheenjohtajat tulee valita eri jäsenjärjestöistä eivätkä nämä voi samanaikaisesti toimia jäsenjärjestön
puheenjohtajana. Liiton hallitukseen kuuluva ei voi samanaikaisesti toimia edustajana liittokokouksessa.
Hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Hallitus
on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat mukaan luettuna
on paikalla.

16 § Nimen kirjoittaminen
Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtajat tai hallituksen siihen määräämä toimihenkilö, heistä
aina kaksi yhdessä.

17 § Toiminta- ja tilikausi
Toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen tulee olla valmiina viimeistään
maaliskuun viimeisenä päivänä luovutettavaksi tilintarkastajille, joiden tulee antaa kevätkokoukselle osoitettu
lausunto toimittamastaan tarkastuksesta viimeistään huhtikuun loppuun mennessä.

18 § Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen
Sääntöjä voidaan muuttaa liittokokouksen päätöksellä 2/3 enemmistöllä kokouksessa annetuista äänistä.

19 §
Liiton purkamisesta päättää liiton varsinainen kokous ¾ enemmistöllä kokouksessa annetuista äänistä. Liiton
tuolloin hallussa oleva varallisuus käytetään purkamisesta päättävän liittokokouksen päätöksen mukaisesti
liiton tarkoituksen edistämiseen.

(Yhd rek nro 114.750, rekisteröity 8.5.2013)

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..