Siirry sisältöön
Puinen nuija.
Kuva Markus Spiske, Unsplash

Säännöt

1§ Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Elokuvakoneenhoitajien yhdistys EKH ry ja sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on koko Suomi.

2§ Tarkoitus ja tehtävät

1. Yhdistyksen tarkoituksena on koota elokuvateattereissa ja niitä lähellä olevilla aloilla työskentelevät palkansaajat, ammattiin opiskelevat, pelkästään itsensä työllistävät yrittäjät ja ammatinharjoittajat sekä työttömät toimimaan taloudellisen, sosiaalisen ja oikeudellisen aseman ja elämisen laadun parantamiseksi.

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimii jäsenten työ- ja palkkaehtojen parantamiseksi:

– valvoo työehtosopimusten noudattamista

– ohjaa alan työntekijöiden, toimihenkilöiden, pelkästään itsensä työllistävien yrittäjien ja ammatinharjoittajien sekä opiskelijoiden liittymistä yhdistykseen

– edistää ja tukee alueensa luottamushenkilöiden ja työpaikkojen organisoitumista

– harjoittaa yhteistyötä muiden rekisteröityjen ammattijärjestöjen ja ay-liikkeen tarkoitusperiä tukevien yhdistysten sekä työttömyyskassan kanssa ja voi tukea niiden toimintaa taloudellisesti

– tekee esityksiä, antaa lausuntoja ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen ja alueelliseen päätöksentekoon jäsenten ja heidän edustajiensa työ- ja elinolosuhteita sekä asemaa ja edistää työelämän tuntemusta ja yhteiskunnallista tietoisuutta, yhteisvastuuta ja ammatillista osaamista

– harjoittaa tiedotustoimintaa mm. yhdistyksen tunnetuksi tekemiseksi

– järjestää kokouksia, kursseja, koulutus- ja vapaa-ajan tilaisuuksia sekä muuta jäsenistön sivistys-, virkistys- ja harrastustoimintaa.

3. Yhdistys voi hallita ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, joiden käyttö palvelee yhdistyksen toiminnan tarkoitusta. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys ei voi perustaa säätiöitä eikä säätiöidä omaisuutta ja varoja.

4. Yhdistyksen jäsenrekisteriä ylläpitää yhdistyksen toimeksiannosta Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto.

5. Yhdistys kuuluu jäsenenä Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry:hyn, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto.

6. Yhdistys on puolueisiin sitoutumaton.

7. Niissä asioissa, joista ei näissä säännöissä ole määräyksiä, noudattaa yhdistys liiton sääntöjä ja hallinnon päätöksiä ja yhdistyslakia.

3 § Jäsenet

1. Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä elokuvateatteritoimintaa harjoittavilla ja siihen läheisesti liittyvillä aloilla sekä eräillä erityisaloilla työskentelevät työntekijät, ammattiin opiskelevat, toimihenkilöt ja esimiehet sekä itsensä työllistävät yrittäjät ja ammatinharjoittajat.

2. Jäsenyyttä haetaan kirjallisesti liiton hakemuksella. Jäsenyys alkaa siitä päivästä, josta alkaen jäsenmaksut on maksettu, aikaisintaan kuitenkin siitä päivästä, jolloin jäsenhakemus on vastaanotettu.

3. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Mikäli hallitus ei hyväksy jäsenyyttä, jäseneksi

pyrkivä voi saattaa asian yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi.

4. Vanhuuseläkkeelle tai kokonaan työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyvät jäsenet voivat jatkaa jäsenyyttään eläkeläisjäseninä.

5. Alojen oppilaitoksissa opiskelevat voivat liittyä yhdistyksen opiskelijajäseniksi.

4 § Jäsenmaksut

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton kokous päättää vuosittain jäsenmaksujen (liittomaksu) suuruudesta sekä yhdistykselle maksettavan liittomaksun palautuksen suuruudesta.

5 § Jäsenen eroaminen

1. Jäsenen on ilmoitettava eroamisesta kirjallisesti liiton toimistoon, hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

2. Jäsenen erotessa hän on velvollinen suorittamaan erääntyneet jäsenmaksunsa.

3. Jäsen voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kuuden kuukauden ajalta.

6 § Jäsenen erottaminen

1. Hallitus voi erottaa jäsenen, jos:

– jäsen tahallisesti rikkoo liiton tai yhdistyksen sääntöjä, kieltäytyy noudattamasta lakiin ja sääntöihin perustuvia hallituksen ja liiton päätöksiä tai toimii muuten liiton ja yhdistyksen etujen vastaisesti

– jäsen on jäseneksi liittyessään antanut itsestään harhaanjohtavia tietoja

– jäsen on toiminut muuten vahingollisella tavalla yhdistystä tai liittoa kohtaan.

– jäsen laiminlyö jäsenmaksujen suorittamisen kuuden kuukauden ajalta

– jäsen siirtyy alalle, josta hän ei sääntöjen 3 §:n mukaan voi liittyä yhdistyksen jäseneksi.

2. Jäsenellä on oikeus tulla kuulluksi ennen erottamispäätöksen tekoa, hallituksen on ilmoitettava erottamispäätöksestä asianomaiselle jäsenelle kirjallisesti. Jäsenellä on oikeus valittaa päätöksestä seuraavalle yhdistyksen varsinaiselle kokoukselle jättämällä hallitukselle valituskirjelmän 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.

7 § Yhdistyksen kokoukset

1. Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta. Kokouskutsussa on mainittava tärkeimmät esille tulevat asiat. Yhdistyksen kokous on järjestettävä myös, jos kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Vaatimuksessa on yksilöitävä käsiteltävä asia. Kokous on järjestettävä kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus on esitetty hallitukselle.

2. Jäsenellä on oikeus tehdä esityksiä yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi. Esitykset toimitetaan hallitukselle, jonka on oman lausuntonsa ohella valmisteltava ne seuraavaan kokoukseen. Jos asia on kiireellinen, se voidaan käsitellä yhdistyksen kokouksen päätöksellä heti, ellei yhdistyslaki toisin määrää.

3. Päätökset kokouksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa.

4. Yhdistyksen omaisuuden pääosan tai edes sen merkittävän osan vastikkeetonta siirtämistä tai luovuttamista koskevat päätökset tehdään yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa 3/4 äänten enemmistöllä. Ennen tällaisen päätöksen teko on siihen pyydettävä liiton hallituksen lupa.

5. Liiton toimihenkilöillä ja muilla liiton nimeämillä edustajilla sekä eläkeläis- ja opiskelijajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa ja tilaisuuksissa.

6. Syys-ja kevätkokouksesta on ilmoitettava yhdistyksen jäsenille vähintään 14 päivää ja muista kokouksista 5 päivää ennen kokouksen pitämistä kirjeitse, työpaikkojen ilmoitustaululla, sähköpostitse, yhdistyksen internet-sivuilla, tekstiviesteillä tai yhdistyksen jäsenten keskuuteen leviävässä sanoma- tai jäsenlehdessä siten, että jokaisella jäsenellä on mahdollisuus saada tieto kokouksesta.

7. Loka-joulukuussa pidettävässä syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

– valitaan hallituksen puheenjohtaja

– päätetään hallituksen muiden varsinaisten jäsenten (3-10) lukumäärästä

– valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet

– päätetään hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden palkkiosta ja kustannusten korvaamisesta

– valitaan toiminnantarkastaja seuraavaksi tilikaudeksi

– hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintakaudelle

– käsitellään jäsenten, hallituksen ja liiton hallituksen esittämät asiat

8. Tammi-huhtikuussa pidettävässä kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

– käsitellään edellisen vuoden toiminta- ja tilikertomukset sekä tilinpäätös

– esitetään toiminnantarkastajan lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään hallituksen tili­ ja vastuuvapaudesta

– päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän kattamisesta

– käsitellään jäsenten, hallituksen ja liiton hallituksen esittämät asiat.

8 § Hallitus

1. Yhdistyksen asioita ja omaisuutta hoitaa hallitus, joka valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

2. Hallituksen toimikausi alkaa syyskokousta seuraavan kalenterivuoden alusta.

3. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään kolme ja enintään kymmenen varsinaista.

4. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

5. Hallituksen tehtävänä on

– johtaa yhdistyksen toimintaa, taloutta ja hallintoa

– valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat ja kutsua kokous koolle

– huolehtia yhdistyksen kokousten päätösten toteutumisesta

– laatia toiminta ja tilikertomukset

– laatia ehdotukset toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi

– hyväksyä ja erottaa jäsenet

6. Jos hallituksen jäsen tai varajäsen siirtyy pois liiton järjestämisalalta, vanhuuseläkkeelle tai kokonaan työkyvyttömyyseläkkeelle, eroaa tai erotetaan yhdistyksestä tai ilmoittamatta jättää saapumatta kahteen peräkkäiseen kokoukseen, tulee hänen erota hallituksesta.

7. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta tai kun kolme hallituksen jäsentä sen katsoo tarpeelliseksi. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja enemmistö hallituksen jäsenistä on läsnä.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä hallituksen siihen määräämät toimihenkilöt, aina kaksi yhdessä.

9 § Äänioikeus ja vaalikelpoisuus

1. Äänioikeutettu vaaleissa ja äänestyksissä on sellainen jäsen, joka on suorittanut jäsenmaksun tai ollut sääntöjen nojalla vapautettu jäsenmaksujen suorittamisesta.

2. Vaalikelpoinen on vaaleissa ja äänestyksissä sellainen jäsen, joka on suorittanut jäsenmaksun tai ollut sääntöjen nojalla vapautettu jäsenmaksujen suorittamisesta.

3. Eläkeläis- ja opiskelijajäsenet eivät ole vaalikelpoisia vaaleissa eikä heillä ole äänioikeutta vaaleissa ja äänestyksissä.

4. Liiton ja yhdistyksen palkatut toimihenkilöt eivät ole vaalikelpoisia.

10 § Yhdistyksen toiminta, taloudenhoito ja toiminnantarkastus

1. Tilikausi on kalenterivuosi.

2. Toiminnantarkastajan tehtävä on tarkastaa tilivuosittain hallinto ja tilit ja antaa lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

3. Yhdistyksen toiminnantarkastaja tai hallituksen määräämä tarkastaja voivat milloin tahansa tarkastaa yhdistyksen hallinnon ja tilit.

11 § Yhdistyksen toiminnan lopettaminen ja purkaminen

1. Jos yhdistys puretaan, sen jäljellä olevat varat siirretään purkavan kokouksen päätöksellä joko liiton toiselle jäsenjärjestölle tai liitolle käytettäväksi ammattiyhdistysliikettä edistäviin tarkoituksiin. Liitto ei vastaa niistä veloista, joita osastolla oli sen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi, jollei toisin ole sovittu.

2. Toiminnan lopettamisesta ja purkamisesta voi päättää yhdistyksen kokous 3/4 enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

3. Yhdistyksen toiminnan lopettamisesta ja purkamisesta on hallituksen ilmoitettava viikon kuluessa liiton hallitukselle oikeaksi todistetuilla pöytäkirjajäljennöksillä.

12 § Sääntöjen muuttaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen sääntömääräisessä kokouksessa, jos esitettyjä muutoksia kannattaa vähintään 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä. Sääntöjen muuttamisesta on ilmoitettava kokouskutsussa.

13 § Saavutetut jäsenoikeudet

Aikaisempien sääntöjen perusteella saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Tilaa uutiskirje

Saat Temen ajankohtaiset asiat sähköpostiisi neljästi vuodessa.