Photo by Markus Spiske on Unsplash

Säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Teatterialan Ammattilaiset TAM ry Teaterbranschens Yrkesfolk TYF rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto.

Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko Suomi.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Liiton tarkoitus on ammattijärjestönä edistää jäsentensä palkkauksellisia, ammatillisia, sosiaalisia ja kulttuuripoliittisia etuja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto

– toimii teatteri- ja kulttuurialoilla työskentelevien yhteenliittymänä

– edustaa jäseniään työehtosopimusneuvotteluissa

– kehittää jäsenistönsä ammatillista pätevyyttä vaikuttamalla alan koulutukseen, järjestämällä koulutus- ja muita tilaisuuksia sekä harjoittamalla tiedotus- ja julkaisutoimintaa

– osallistuu alan kansainväliseen toimintaan

– huolehtii jäsentensä toimialaan liittyvistä muista edustustehtävistä

Toimintansa rahoittamiseksi liitto kerää jäsenmaksuja, voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjotuksia, järjestää keräyksiä ja ohjelmallisia tilaisuuksia sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.

5 § Jäsenet

Liitolla on varsinaisia jäseniä sekä opiskelija-, yrittäjä-, kunnia- ja kannatusjäseniä. Hallitus hyväksyy jäsenet kirjallisesta hakemuksesta.

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka työskentelee liiton toimialoilla.

Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on oppilaitoksessa saamassa teatteri- ja kulttuurityöhön valmiuksia antavaa koulutusta. Hallituksella on oikeus erottaa opiskelijajäsen liitosta vuoden kuluttua koulutuksen päättymisestä.

Yrittäjäjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka teatteri- ja kulttuurityön yrittäjänä työllistää vain itsensä.

Kunniajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka toiminnallaan on näkyvästi auttanut liiton tavoitteiden toteuttamisessa.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea liiton päämääriä.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Jäsenmaksun suuruuden ja perimistavan päättää liittokokous.

Jäsenmaksuvelvoite lakkaa jäsenen siirtyessä kokoaikaiselle eläkkeelle.

Jäsenen, joka pitempiaikaisen sairauden, työttömyyden tai muun syyn takia on joutunut taloudellisiin vaikeuksiin, voi hallitus vapauttaa kirjallisesta anomuksesta jäsenmaksusta kokonaan tai osittain tai määräajaksi.

Maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi erotettu jäsen voidaan ottaa takaisin jäseneksi, jos hän suorittaa liitolle hallituksen kussakin tapauksessa määräämän osan maksamattomista jäsenmaksuista.

Jäsen voi erota liitosta ilmoittamalla asiasta kirjallisesti tai sähköpostilla.

Jäsen voidaan erottaa, kun hän on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta 6 kuukauden ajalta tai jos hän toimii liiton tarkoitusperien, päätösten tai sääntöjen vastaisesti.

Jäsenen erottamisesta päättää hallitus.

8 § Toimielimet

Ylintä päätäntävaltaa käyttää liittokokous. Toimintaa johtaa hallitus.

9 § Liittokokous

Liittokokoukset ovat varsinaisia tai ylimääräisiä.

Varsinainen liittokokous on pidettävä maalis-toukokuussa.

10§

Varsinaisessa liittokokouksessa käsitellään seuraavia asioita

– hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

– tilinpäätöksen vahvistaminen ja tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

– toimintasuunnitelma

– jäsenmaksut sekä liiton luottamushenkilöiden ja tilintarkastajien palkkiot

– talousarvio

– hallituksen puheenjohtajan vaali joka toinen vuosi

– päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja suoritetaan näiden sekä henkilökohtaisten varajäsenten vaali

– valitaan yksi tilintarkastaja sekä hänelle yksi varamies

– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11§

Ylimääräinen kokous pidetään nimetyn asian käsittelyä varten liittokokouksen tai hallituksen päätöksestä. Kokous on kutsuttava koolle milloin 1/10 jäsenistöstä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

12§

Liittokokouskutsu julkaistaan alan valtakunnallisessa ammattiyhdistyslehdessä tai toimitetaan kaikille jäsenille kirjallisesti vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

13§

Äänioikeus liittokokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä.

Äänioikeutta ei ole jos jäsen on jättänyt jäsenmaksun maksamatta edelliseltä kalenterivuodelta.

Oman äänensä lisäksi jäsen voi äänestää korkeintaan viidellä (5) valtakirjalla.

14 § Hallitus

Hallituksen toimikausi on varsinaisten liittokokousten välinen aika. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 8 -10 varsinaista jäsentä sekä varsinaisten jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet.

Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi. Sama henkilö voi olla yhtäjaksoisesti puheenjohtajana enintään 3 kautta. Muut hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi siten, että puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä vuotena erovuoroiset arvotaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa ja ottaa sihteerin. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja

15 § Nimen kirjoittaminen

Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, sihteeri tai hallituksen siihen määräämä toimihenkilö, näistä aina kaksi yhdessä.

Pankki-, posti-, ym. juoksevia asioita hoitamaan hallitus voi määrätä liiton toimihenkilön kirjoittamaan yksin liiton nimen.

16 § Toiminta- ja tilikausi

Toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen tulee olla valmiina viimeistään 30 päivää ennen varsinaista liittokokousta luovutettavaksi tilintarkastajille, joiden tulee antaa liittokokoukselle osoitettu lausunto toimittamastaan tarkastuksesta viimeistään 10 päivää ennen varsinaista liittokokousta.

17 § Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen

Liitto voi purkautua tai sen sääntöjä voidaan muuttaa, milloin asiasta tehtyä esitystä kannattaa kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä liiton kokouksessa.

Esitys sääntöjen muuttamiseksi tai liiton purkamiseksi on oltava kokouskutsussa mainittu.

18§

Jos liitto purkautuu, sen varat käytetään purkamispäätöksen mukaisesti 2§:ssä mainittujen päämäärien toteuttamiseksi.

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..