Temen liittokokous on 3.12.2017

Temellä on kaksi vuosittaista liittokokousta. Liittokokoukset käsittelevät sääntömääräiset asiat (säännöt täällä). Keväällä liittokokous tarkastaa edellisen vuoden tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen sekä valitsee hallituksen. Syksyisin liittokokous katsoo tulevaan vuoteen ja käsittelee toimintasuunnitelman ja budjetin. Tässä alla on toimintasuunnitelma 2018. Talouspaperit jaetaan kokouksessa.

Temen perustehtävä

Teme on esittävien taiteiden, media- ja av-alan työntekijöiden ammattiliitto ja kulttuurijärjestö. Suomen suurimpana taide- ja kulttuurialojen ammattiliittona Teme haluaa koota yhteen alan ammattilaiset ja valvoa jäsenten palkkaukseen liittyviä ammatillisia, yhteiskunnallisia, tekijänoikeudellisia ja kulttuuripoliittisia etuja kokonaisvaltaisesti. Liiton kulttuuripolitiikka pyrkii edistämään toimialan kehitystä ja työntekijöiden työllisyyden ja toimeentulon edellytyksiä.

Temen arvot ovat tasa-arvo, läpinäkyvyys, avoimuus, keskustelevuus ja yhteisöllisyys.

Teme haluaa taata jäsenilleen:
– Kunnolliset työehdot ja sosiaaliturvan riippumatta siitä, työskenteleekö jäsen työsuhteessa vai itsensätyöllistäjänä
– Hyvän työllisyyden
– Hyvän työttömyysturvan osana muuta sosiaaliturvaa
– Riittävän julkisen rahoituksen taiteelle ja kulttuurille
– Reilut tekijänoikeudet
– Vaikutuskanavan työelämän ja yhteiskunnan kehittämiseen SAK:n ja Temen kautta.

Työmarkkinatoiminta

Teme pitää tärkeänä, että kaikki toimijat hallitsevat ja noudattavat reiluja pelisääntöjä, jotka on kirjattu lainsäädäntöön, työehtosopimuksiin ja työsopimuksiin.

Työehtosopimukset

Toimintasuunnitelmaa kirjoitettaessa kaikki Temen työehtosopimukset on irtisanottu. Työehtosopimukset neuvotellaan liittokierroksilla, koska keskitettyjä ratkaisuja ei toistaiseksi solmita EK:n muutettua sääntöjään niin, että se ei enää kuulu EK:n tehtäviin.

Temen työehtosopimuksista Elokuva- ja televisiotuotantoja koskeva työehtosopimus ja vastaava vuokratyönantajia koskeva työehtosopimus ovat katkolla 30.10.2017. Katkolla on 30.11.2017 Yleisradion lavastustaiteilijoita koskeva työehtosopimus. Teatterialan työehtosopimuksen, Suomen kansallisteatterin tekniikkaa ja vastaavia koskeva työehtosopimuksen, Tikkurilan teatterin työehtosopimuksen, Tanssinopettajien työehtosopimuksen sekä Oopperan päivätekniikkaa koskevan sopimuksen päättymispäivä on 31.1.2018.

Teatterialan työehtosopimuksen vierailevia suunnittelijoita koskeva työehtosopimusriita on edennyt siihen pisteeseen, että asia on työtuomioistuimessa käsiteltävänä ja asian suullinen käsittely on alkanut marraskuussa 2017.

Työsuojelu

Kouluttaminen on keskeinen väline työturvallisuuden edistämisessä. Tavoitteena on hyvien käytäntöjen vieminen omaan työhön ja työyhteisöön. Kehitämme työturvallisuutta tasapuolisesti kaikilla Temen edustamilla toimialoilla. Teme on mukana ”Floor is Yours! Työturvallisuuskulttuurin ja –johtamisen kehittäminen esittävissä taiteissa tutkimus- ja kehittämishankkeessa.

Teme välittää tietoa työhyvinvoinnin jatkuvan ylläpidon tarpeesta ja kuormittavuuden tunnistamisesta. Av-alalla painotetaan työaikoja ja ennakkosuunnittelun tärkeyttä.

Teme osallistuu EU:n sosiaalidialogikomitean Health and safety –projektiin ja Temellä on edustaja SAK:n työsuojeluverkostossa.

Ay-koulutus

Teme järjestää ay-koulutusta luottamusmiehille ja luottamustehtävissä toimiville sekä alan yhteisten pelisääntöjen selkiyttämiseksi jopa työnantajien edustajille. Vuonna 2018 järjestetään luottamusmieskurssit keväällä ja syksyllä.

Teme käy säännöllisesti luennoimassa alan kouluissa työoikeudesta, palkkauksesta ja työttömyysturvasta. Tilaisuuksia on kymmenkunta vuosittain eri puolilla Suomea. Opiskelijaluentojen tarkoitus on ohjeistaa opiskelijoita työelämän perusasioihin. Yhteydenpitoa kouluihin ja opiskelijoihin vahvistetaan.

Temen toimiston työntekijöiden koulutus on jatkuvaa, tietoa työehtosopimuksista, työ- ja sosiaalilainsäädännöstä sekä niiden muutoksista päivitetään. Teme huolehtii myös Erityisalojen toimihenkilöiden työttömyyskassan henkilökunnan koulutuksesta Temen työehtosopimusten tulkinnassa. Teme osallistuu SAK:n koulutuspoliittisten asiantuntijoiden ja ay-koulutusvastaavien toimintaan.

Kulttuuripolitiikka

Temen kulttuuri- ja taidepolitiikan taustalla on vahva näkemys siitä, että taiteellisen laadun paras tae on hyvinvoiva ja arvostusta nauttiva taiteilija ja työntekijä sekä riittävät resurssit.

Temen tavoitteena on ammattiylpeä ja ammatti-identiteetiltään vahva taiteilija sekä luovan työn tekijä.

Temen kulttuuri- ja taidepoliittiset tavoitteet ovat:

Näyttämötaide

– Teatterin, tanssin ja sirkuksen julkisen rahoituksen ja VOS-rahoituksen turvaaminen
– Vapaan teatteri- ja taidekentän rahoituksen lisääminen sekä startup-tyyppisen kehittämisrahan lanseeraus
– Soveltavan teatterin, tanssin ja sirkuksen sekä aloittelevien teatteri- ja tanssiryhmien kasvusta huolehtiminen siten, että niillä on riittävät resurssit toimia ja palkata työntekijät sopimusten mukaisiin työsuhteisiin

Teatteri-, tanssi- ja sirkusalan pitkäjänteinen kehittäminen vaatii lisärahoitusta järjestelmän kehittämisen ohessa:

Ministeri Sanni Grahn-Laasonen asetti vuonna 2017 asiantuntijatyöryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella ehdotus museoiden, teattereiden (mukaan lukien tanssi ja sirkus) ja orkestereiden valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi. Työ on toimintasuunnitelmaa kirjoitettaessa loppusuoralla ja lakiesitys asiasta on tulossa lausuntokierrokselle vuodenvaihteessa. Teme on aktiivisesti seurannut hankkeen etenemistä ja lausuu siitä huomioiden kaikki näyttämötaiteen parissa työskentelevät jäsenensä.

Esitämme, että viimeistään vuodesta 2020 alkaen (tarvittaessa portaittain) teatteri-, tanssi- ja sirkusalan rahoitusta kasvatetaan, jotta VOS-järjestelmän piirissä olevien toimijoiden rahoituksen ohella huomioidaan ns. vapaan kentän perusrahoituksen kasvutarve sekä startup-tyyppisten kehityshankkeiden mahdollistaminen.

Teatterin ja tanssin alan edunvalvontaa varten olemme Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliiton jäseniä. Keskusliitto yhdistää kaikki keskeiset työnantaja- ja työntekijäjärjestöt. Sen teatteri-illat kansanedustajille ovat olleet suosittuja ja toimivia vaikutuskanavia.

Elokuva-, tv- ja av-alat

– Elokuva-alan julkisen rahoituksen nostaminen Pohjoismaiselle tasolle
– Av-kannustinjärjestelmän toimivuus ja ulkomaisten tuotantojen ja suomalaisten tekijöiden kohtaanto-ongelman helpottaminen
– Julkisen palvelun Yleisradiotoiminnan turvaaminen. Ylen tilaajavastuu ja kestävä työnantajapolitiikka muutostilanteessa

Elokuva- ja tv-alan Avain-ryhmässä Teme on aktiivisesti mukana ja sitoutuu sen elokuvakulttuuripoliittisiin linjauksiin.

Nuoret ja koulutus

Nuoret ja koulutus nostettiin keskeiseksi kehitettäväksi kokonaisuudeksi Temen vuonna 2015 tehdyssä strategiassa. Toimintavuonna mietitään, miten nuoret aktivoidaan paremmin ja saadaan mukaan yhteisten asioiden hoitoon; tarkastellaan oppilaitosyhteistyötä ja niiden kanssa tehtävää yhteistyötä.

Temen jäsenkunta edustaa laajasti suomalaisen taiteilijakunnan läpileikkausta, mistä syystä liiton asiantuntemus esim. taiteilijoitten työolojen ja sosiaaliturvan osalta on merkittävä.

Sosiaalipolitiikka ja työhyvinvointi ovat myös kulttuuri- ja taidepolitiikkaa

Teme painottaa seuraavia sosiaalipoliittisia ja työhyvinvointiin liittyviä parannuksia:
– Työhyvinvoinnin ylläpito kiivaassa työtahdissa, työaikojen ja työn kuormittavuuden tunnistaminen ja korjaaminen
– Freelancereiden tasa-arvoisen aseman ja oikeuksien varmistaminen työmarkkinoilla sekä sosiaaliturvan epäkohtien korjaaminen
– Itsensätyöllistäjien sosiaaliturvan, kuten eläke- ja työttömyysturvan epäkohtien poistaminen sekä neuvotteluaseman parantaminen. Teme pyrkii mm. siihen, että toimeksiantaja maksaisi kaikista työkorvauksista eläkemaksut sekä siihen, että työssäoloehdosta luovuttaisiin ansiosidonnaisen työttömyysturvan ehtona ja alettaisiin tulorekisterin myötä seurata vain tuloja.
-Yrittäjänä tehty työ voidaan vakuuttaa omassa työttömyyskassassa työsuhteisten töitten ohessa.
– Teme jatkaa sen seuraamista, onko perustulo, kansalaispalkka tai taitelijatulo hyvä ja oikeudenmukainen keino kehittää esim. freelancetaitelijoiden perusturvaa kestävällä tavalla. Mikäli vuonna 2017 aloitettu perusturvakokeilu saa jatkoa, Teme ehdottaa, että itsensätyöllistävät taiteilijat olisivat sen kohderyhmä.
– Temen tavoite on, että rahoitetaan esittävän taiteen alan allianssikokeilu ja että rahoitus tulee muualta kuin kulttuuribudjetista.
– Apurahataiteilijan sosiaaliturva alle 4 kuukauden mittaisissa apurahoissa pitää saada samalle tasolle kuin yli neljän kuukauden mittaisissa apurahoissa.
– Teme kannattaa Taiken ehdotuksia lisätä vuosiapurahojen määrää sadalla, kasvattaa apurahan tasoa sekä lisätä taitelijaeläkkeiden määrää 49:llä, jolloin niitä myönnettäisiin vuosittain sata.

Tekijänoikeudet

Työehtosopimuksin sovitaan tuottajalle/työnantajalle siirtyvät teosten ensisijaiset käyttöoikeudet ja niistä maksettavat korvaukset. Tekijänoikeuksia luovutetaan myös työsopimuksella. Jäsenet saavat liitosta neuvontaa työsopimusten tekemiseen.

Kopioston tekijänoikeussopimus on ajankohtainen. Suuri osa Temen jäsenistä, jotka työssään luovan tekijänoikeudella suojattuja teoksia, ovat Tekijänoikeuksien valvontavaltakirjalla luovuttaneet Temelle yksinoikeuden hallinnoida tiettyjä teosten jälkikäyttöjä. Teme on vuorostaan valtuuttanut yhteistyösopimuksella Kopioston valvomaan ja keräämään korvauksia em. oikeuksien osalta. Kopiosto valvoo ja kerää korvauksia teosten käytöstä. Käyttömuotoja tulee jatkuvasti lisää ja osa niistä, mm. verkkotallennuspalvelut, ovat taloudellisesti merkittäviä. Teme pyrkii lisäämään jäsenistönsä tietoa tekijänoikeudellisesti relevantista käytöstä ja erityisesti sitä, että oikeuksia ei tiedostamatta luovutettaisi pois. Teme osallistuu aktiivisesti Kopioston hallintoon.

Yleisradiossa sisältöjen uudet jakelukanavat, erityisesti Elävän Arkisto ja Yle Areena ovat kehittyneet ja televisio-ohjelmat ovat aikaisempaa laajemmin katsottavista Ylen verkkopalveluista. Ylen temeläisiä freelancereita koskevan työehtosopimuksen (Teme-sopimus) nojalla Teme on neuvotellut myös korvauksista näiden palveluiden osalta. Yle maksaa sopimukseen liittyvät korvaukset Temen kautta tekijöille. Ensimmäiset korvaukset maksetaan niihin oikeutetuille oikeudenhaltijoille vuoden 2018 kesällä.

Temellä on edustaja tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnassa ja varajäsenyys tekijänoikeusneuvostossa.

Työtä kaikille –palvelu

Työtä kaikille / Work for All palvelee suomeksi ja englanniksi. Se on avoin ja ilmainen rekrytointi- ja verkostoitumispalvelu, jonka toteuttamisen Opetus- ja kulttuuriministeriö mahdollisti taloudellisella tuellaan.

Palvelu neuvoo Suomen työlainsäädännöstä englanniksi ja suomeksi. Palvelun pyrkimys on työllistää, helpottaa kohtaanto-ongelmaa, neuvoa kotimaisia ja kansainvälisiä työntekijöitä ja –antajia sekä esitellä luovan alan työtä, taidetta, tekijöitä ja yrityksiä.

Palvelussa on 920 tekijää ja 80 työnantajaa. Toimintavuonna palvelua markkinoidaan erityisesti suomalaisille ja eurooppalaisille luovien alojen työnantajille.

Palvelu löytyy osoitteesta: tyotakaikille.fi / workforall.fi

Kotimainen verkottuminen ja jäsentapaamiset

Teme tekee yhteistyötä monien tahojen ja toimijoiden kanssa vaikuttajaviestinnän keinoin, ottamalla kantaa, järjestämällä tilaisuuksia ja koulutuksia sekä neuvottelemalla.

Jäsentapaamisia on useita vuodessa. Yksi niistä ovat liittokokoukset keväisin ja syksyisin, jotka ovat jäsenille avoimia. Kokouksen lisäksi tilaisuuksissa on ohjelmaa. Kahdesti vuodessa Teme järjestää luottamusmieskoulutuksen sekä jalkautuu työpaikoille tapaamaan jäseniä. Tampereen Teatterikesässä Teme järjestää vuosittain yhdessä Näyttelijäliiton ja työnantajaliitto Stefin kanssa avoimen seminaarin

Temen kulttuuripoliittisia verkostoja ovat mm. Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto, Avain-ryhmä, Forum Artis sekä Teatterin tiedotuskeskus.

Edunvalvonnan osalta Temen keskeinen yhteistyökumppani on SAK. Temellä on SAK:ssa edustajia lukuisissa sen elimissä, kuten hallituksessa, sopimus-, sosiaali- ja oikeudellisessa valiokunnassa, viestintä- ja työsuojeluverkostossa, yhteiskunnallisen vaikuttamisen ryhmässä sekä työelämän tutkijoissa ja kehittäjissä. Kulttuurialojen ammattiliittojen neuvottelukunta toimii myös osin SAK:n siipien suojassa.

Kansainvälinen toiminta

Kansainvälisen toiminnan tavoitteet ovat:
– EU-tasolla direktiiveihin ja käytäntöihin vaikuttaminen
– EU:n kolmikantaiseen työmarkkinatoimintaan osallistuminen, ns. sosiaalidialogi
– Hyvät yhteistyösuhteet kollegajärjestöihin
– Jäsenten oikeuksien turvaaminen näiden liikkuessa yli maiden rajojen
– Muiden maiden työmarkkinatoiminnan tukeminen

Toimimme aktiivisesti organisaatioissa, jotka auttavat edellä mainittujen tavoitteiden toteuttamista ja ovat jäsenistömme kannalta relevantteja yhteistyökumppaneita.

Teme on jäsen UNIssa, 15 miljoonan jäsenen Union Network Internationalissa. UNI-MEI, (MEI = Media, Entertainment and Arts International) ja sen Euroopan alueorganisaatio EURO-MEI ovat Temen ja esittävän taiteen toimintasektoria.

Teme osallistuu sosiaalidialogiin. Se on EU:n rahoittamaa ja organisoimaa eurooppalaista kolmikanta-yhteistyötä: työnantaja-, työntekijäjärjestöjen ja EU:n komission toimintaa. Olemme mukana sekä esittävän taiteen sosiaalidialogikomiteassa että audiovisuaalisen alan sosiaalidialogikomiteassa.

Teme/Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat ry:llä (STST) on jäsenyys myös International Federation of Actors:ssa (FIA), joka on näyttelijöiden ja tanssijoiden kansainvälinen järjestö. Temen jäsenjärjestöt kuuluvat Pohjoismaisiin ammattialakohtaisiin neuvottelukuntiin, kuten NSR, NSIR ja NTR.

Teme on myös Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskuksen (SASK) jäsen.

Temellä on yhteistyösopimus Eesti Teatriliitin kanssa. Suomen teatteriohjaajat ja dramaturgit ry:llä (STOD) on kulttuuriyhteistyösopimus Eesti Lavastajate Liitin kanssa.

Suomen teatteriohjaajat ja dramaturgit, Lavastajat ja pukusuunnittelijat, Valo-, ääni- ja videosuunnittelijat sekä Teatterialan ammattilaiset ovat kansainvälisen OISTATin jäseniä Suomen OISTAT -keskuksen kautta.

Viestintä

Temen sähköinen viestintä uudistettiin kokonaisuudessaan vuoden 2017 aikana. Uudistus koski Temen ja jäsenjärjestöjen verkkosivuja, verkkolehteä, viikottaista jäsenkirjettä sekä verkkosivuilta tilattavaa uutiskirjettä. Myös mobiilikorttia ja YAP:n jäsenrekisterin toimivuutta paranneltiin.
Viestintästrategia päivitettiin syksyllä ja siihen sisällytettiin myös Temen some-viestinnän strategia.
Vuosi 2018 on viestinnän vakiinnuttamisen, strategian toimivuuden arvioinnin ja kehittämisen vuosi. Keskiössä tulee olemaan jäsenhankinta, nuoret ja luottamustoimisten sitouttaminen ja vaikuttajaviestinnän tehostaminen. Myös mobiili-jäsenkorttia kehitetään jäsenviestinnän välineenä.
Jäsenlehti Meteli uudistui osana viestinnän kokonaisuudistusta. Meteli integroitiin osaksi Temen verkkosivuja ja sivuilla julkaistaan artikkeli viikossa. Lehti nostaa esiin luovien alojen ammattilaisia ja heidän työtään haastatteluin sekä esittelemällä tekijöitä työnsä äärellä. Lehti palvelee jäseniä kertomalla ajankohtaisista ilmiöistä ja uutisista luovilla aloilla ja yleensä työelämässä. Lisäksi Meteli vaikuttaa päättäjiin ja yleiseen mielipiteeseen puhumalla luovan työn merkityksestä ja tekemällä sitä näkyväksi. Lehden toimittamisesta vastaavat päätoimittaja Anne Saveljeff yhdessä toimitusneuvoston kanssa.
Toimeentulokyselyitä tehdään vuosittain useita ja eri ammattiryhmille kohdistettuina. Jäsenkyselyt ovat hyvä tapa kartoittaa jäsenistön työoloja, toimeentuloja ja toiveita liiton osalta. Kyselyiden tuloksia hyödynnetään mm. jäsenneuvonnassa, tiedotuksessa, koulutuksessa.

Yhteinen Teme

Temen jäseniä ovat em. seitsemän jäsenjärjestöä sekä niiden henkilöjäsenet. Henkilöjäseniä on (marraskuu 2017) 4709 sekä 7 jäsenjärjestöä.

Temen jäsenjärjestöt ovat:
Elokuvakoneenhoitajien yhdistys EKH
Lavastus- ja pukusuunnittelijat LP
Suomen elokuva- ja mediatyöntekijät Liitto SET
Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat STST
Suomen teatteriohjaajat ja dramaturgit STOD
Suomen valo-, ääni- ja videosuunnittelijat SVÄV
Teatterialan Ammattilaiset TAM

Teme huolehtii edunvalvonnasta ja työmarkkinatoiminnasta. Jäsenjärjestöt toimivat aloitteiden tekijöinä sekä osaltaan huolehtivat henkilöjäsenten ammatillisista asioista ja siten edistävät Temen toiminnassa vahvaa ja arvostettua yhteisöllisyyttä. Keinoina ovat mm. kiltatoiminta, TES-tapaamiset ja -taustaryhmät, keskustelu- ja koulutustilaisuudet.

Temen talous perustuu jäsenmaksutuloihin. Niiden lisäksi Teme saa valtionapua. Teme maksaa työttömyyskassaan kuuluvien jäsentensä jäsenmaksun sekä maksaa jäsenjärjestöille liittokokouksen määräämän jäsenmaksupalautuksen.

Temen jäsenet tarvitsevat Temen kulttuuripoliittista ja vaikuttamistyötä nyt kipeämmin kuin koskaan. Teme tasapainoilee pitääkseen jäsenmaksunsa kohtuullisina ja mahdollistaakseen jäsenten kuulumisen kollegiaaliseen, kulttuuripoliittiseen järjestöönsä.

Liiton toimintaa johtaa jäsenjärjestöjen edustajista valittu hallitus ja puheenjohtaja. Temen ja sen jäsenliittojen toimisto on Kiinteistö Oy Teatterikulmassa. Henkilökunnalta saa nopeasti ammattitaitoista apua työelämään kysymyksiin: toiminnanjohtaja Karola Baran, lakimies Mirkka Kivilehto, tiedottaja Anne Saveljeff, järjestötoimitsijat Sami Hiltunen, Marika Väisänen ja Anu Suoranta sekä toimistosihteeri Tanja Tiukkanen ja osa-aikainen kirjanpitäjä Sanna Wälläri.

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry:n hallitus

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..