Photo by Markus Spiske on Unsplash

Säännöt

1 §

Järjestön nimi on Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat – Finlands dans- och cirkuskonstnärer ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki.

Järjestön tarkoituksena on edistää tanssitaiteen ja sirkustaiteen harjoittamista maassamme.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö:

1) toimii maan tanssitaiteilijoiden ja sirkustaiteilijoiden yhteisönä

2) valvoo jäsentensä ammatillisia etuja ja oikeuksia

3) pitää yllä ja edistää jäsentensä taiteellista ja ammatillista tasoa

järjestämällä kursseja ja osallistumalla koulutuksen kehittämiseen

4) harjoittaa tanssitaidetta ja sirkustaidetta koskevaa tiedotusta ja edistää alan tutkimusta

5) toimii alan taiteellisena ja yhteiskunnallisena vaikuttajana sekä kulttuuripoliittisena etujärjestönä

6) pitää yllä rahastoja, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja

Järjestön varsinaisia jäseniä kutsutaan ammattilaisjäseniksi. Järjestöllä voi lisäksi olla opiskelijajäseniä, kannattajajäseniä ja kunniajäseniä.

Ammattilaisjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö,

– jolla on tanssin tai sirkusalan ammattitutkinto tai

– jolla on vakinainen kiinnitys tanssi- tai sirkusryhmään

– joka ammattimaisesti työskentelee tanssin tai sirkuksen alalla tai

– jonka muut ansiot alalla perustuvat yleisesti tunnettuihin tosiseikkoihin.

Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on hyväksytty alan ammattiin valmistavaan oppilaitokseen.

Opiskelijajäsenen tulee hakea varsinaista jäsenyyttä eri hakemuksella. Mikäli opiskelijajäsen ei ole opiskeluajan (maksimissaan viiden vuoden ajan) + yksi vuosi jälkeen hakenut varsinaista jäsenyyttä, hän on velvollinen eroamaan järjestöstä tai hänet voidaan erottaa.

Kannattajajäseneksi hallitus voi hyväksyä oikeustoimikelpoisen yhteisön tai yksityisen henkilön.

Järjestön kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi hallitus voi kutsua järjestön piiristä tai sen ulkopuolelta tanssitaiteen alalla ansioituneita tai järjestön tarkoitusperiä edistäneitä henkilöitä.

Jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruuden ja perimistavan päättää vuosikokous kullekin jäsenryhmälle erikseen. Kunniajäseniltä ei peritä jäsen- eikä liittymismaksua.

Hallitus voi myöntää määräajaksi vapautuksen jäsenmaksusta jäsenelle, joka sairauden, työttömyyden tai muun syyn takia on joutunut taloudellisiin vaikeuksiin. Lisäksi hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksuista toistaiseksi jäsenelle, joka on siirtynyt eläkkeelle tai ollut jäsen yli 25 vuotta. Tätä 25 vuoden sääntöä noudatetaan niihin jäseniin, joiden jäsenyys on alkanut ennen 1.5.2002.

Jäsen voidaan erottaa järjestöstä,

1) jos hän toimii järjestön tarkoitusperien, sääntöjen tai päätösten vastaisesti

2) ellei hän ole maksanut jäsenmaksuaan kuuteen (6) kuukauteen.

Jäsenen erottamisesta päättää hallitus.

Järjestön kokouksissa on ammattilaisjäsenellä (varsinaisella jäsenellä) kaksi (2) ääntä, minkä lisäksi hän saa äänestää valtakirjaa käyttäen kahdella (2) äänellä.

Opiskelijajäsenellä on yksi (1) ääni, minkä lisäksi hän saa äänestää valtakirjaa käyttäen yhdellä (1) äänellä.

Äänestys toimitetaan suljetuin lipuin, paitsi jos 3/4 kokouksen osanottajista vaatii avointa äänestystä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee lipuin äänestettäessä arpa ja avoimessa äänestyksessä kokouksen puheenjohtajan ääni.

Kannattajajäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Järjestön toimintaa johtaa ja sitä edustaa 9-jäseninen hallitus.

Hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittava järjestön puheenjohtaja sekä kahdeksan kaksivuotiskaudeksi valittua varsinaista jäsentä, joista puolet (neljä) on aina vuorovuosin erovuorossa. Erovuoroiset hallituksen jäsenet voidaan valita uudestaan. Lisäksi hallituksessa on kaksi varajäsentä, jotka valitaan vuodeksi kerrallaan. Vuosikokous valitsee hallituksen jäsenistä järjestön varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja neljä (4) hallituksen jäsentä on saapuvilla.

Tilit päätetään kalenterivuosittain.

Järjestön nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi heistä yhdessä järjestön sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa, tai hallituksen määräämä toimihenkilö yksin.

10 §

Järjestön jäsenet kokoontuvat vuosikokoukseen hallituksen määräämänä päivänä maalis-huhtikuussa. Siinä käsitellään seuraavat asiat:

– todetaan kokouksen laillisuus

– valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa

– esitellään vuosikertomus edelliseltä toimintavuodelta

– esitellään, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto edelliseltä tilivuodelta

– vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

– hyväksytään toimintasuunnitelma

– hyväksytään talousarvio

– määrätään jäsen- ja liittymismaksun suuruus

– valitaan järjestön varsinaisten jäsenten keskuudesta järjestön puheenjohtaja, jos hänen toimikautensa on kulunut umpeen

– valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle

– valitaan hallituksen varajäsenet

– valitaan hallituksen keskuudesta järjestön varapuheenjohtaja

– valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja tämän varamies

(Vanha: valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja näiden varamiehet)

– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11§

Ylimääräinen vuosikokous on pidettävä, milloin järjestön kokous niin päättää, tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti esittämänsä asian käsittelyä varten vaatii.

12§

Kokouskutsu järjestön vuosikokoukseen ja ylimääräisiin kokouksiin on lähetettävä jäsenille kirjeessä vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta ja siinä mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokoukset ovat sääntöjen mukaan koolle kutsuttuina aina päätösvaltaiset.

13§

Vaatimus järjestön purkamisesta on esitettävä ja saatettava äänestyksen alaiseksi kahdessa perättäisessä vähintään kahden (2) viikon väliajoin pidetyssä kokouksessa. Jos näissä kummassakin kokouksessa vähintään 3/4 annetuista äänistä kannattaa järjestön purkamista, katsotaan järjestö puretuksi. Järjestön jäljelle jääneet varat luovutetaan tällöin sen purkamisesta viimeksi päättäneen kokouksen määräämän, järjestön tarkoitusperiä lähellä olevaan tarkoitukseen.

14§

Ehdotukset näiden sääntöjen muuttamiseksi on esitettävä järjestön kokoukselle. Sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan, että vähintään 3/4 annetuista äänistä sitä kannattaa.

15§

Sääntömuutosten jälkeen kaikki vanhat jäsenoikeudet säilyvät.

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..