Photo by Markus Spiske on Unsplash

Säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen teatteriohjaajat ja dramaturgit ry, ruotsiksi käännettynä Finlands teaterregissörer och dramaturger, josta jäljempänä näissä säännöissä käytetään nimitystä järjestö. Järjestön kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko Suomi.

2§ Tarkoitus ja toiminta

Järjestön tarkoituksena on kulttuuri- ja ammattijärjestönä valvoa ja edistää jäsentensä ammatillisia, palkkauksellisia ja sosiaalisia etuja sekä toimia maan teatteritaiteen ja kulttuuripolitiikan kehittämiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestö
– toimii maan teatteriohjaajien ja dramaturgien yhteenliittymänä
– avustaa ja tukee jäseniään näiden toimiessa työ- ja palkkaolojensa parantamiseksi edustamalla heitä työehtosopimusneuvotteluissa
– pyrkii kehittämään jäsenistönsä ammatillista pätevyyttä, järjestää koulutusta ja julkisia taidetilaisuuksia sekä harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
– toimii yhteistyössä maan muiden teatterialan järjestöjen ja yhteenliittymien kanssa sekä solmii suhteita vastaaviin ulkomaisiin järjestöihin ja osallistuu alansa kansainväliseen toimintaan
– toimii yhteistyössä maan taide-elämää edistävien järjestöjen kanssa
– edustaa jäseniään muissakin toimialaan liittyvissä tehtävissä

Toimintaansa varten järjestö hankkii varoja keräämällä jäsenmaksuja sekä vastaanottamalla avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanemalla arpajaisia, keräyksiä ja ohjelmallisia tilaisuuksia ja harjoittamalla julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi järjestö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja arvopapereita.

5§ Jäsenet

Hallitus hyväksyy kirjallisesta hakemuksesta järjestön jäsenet. Järjestöllä voi olla oppilasjäseniä, varsinaisia jäseniä ja kunniajäseniä.

Hakemuksen tehneistä pyrkijöistä voi järjestön hallitus hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi:

a) henkilön, joka toimii teatteriohjaajana tai dramaturgina ammattiteatterissa vakituisesti kiinnitettynä. Freelancerina toimivalta ohjaajalta vaaditaan vähintään kaksi ohjausta ammattiteatterissa ja dramaturgilta vastaavaa dramaturgista työnäytettä.

b) henkilön, joka kiinnitettynä toimii ohjaajana tai dramaturgina TV:n, radion tai elokuvan piirissä, kuitenkin niin, että tämä työ pääasiallisesti on taiteellista työtä. Freelancerina toimivalta ohjaajalta vaaditaan vähintään kaksi ohjausta ja dramaturgilta vähintään kaksi vastaavaa työnäytettä.

c) henkilön, joka teatterialan peruskoulutuksen omaavana saa pääasiallisen toimeentulonsa teatteriohjaajan tai dramaturgin työstä harrastajateatterin piirissä ja on toiminut tässä työssä vähintään kaksi vuotta.

d) teatterin taiteellisen johtajan tai apulaisjohtajan, joka myös ohjaa

e) teatterikoulutuksen parissa toimivan ohjaajan tai dramaturgin.

Opiskelijajäseneksi voi järjestön hallitus hakemuksesta hyväksyä alan ammattioppilaitoksessa opiskelevan. Opiskelijajäsenenä voi olla opiskelun ajan (enintään 5 vuotta + 1 vuosi), jonka jälkeen henkilön tulee hakea varsinaista jäsenyyttä.

Järjestön hallitus voi yksimielisellä päätöksellä kutsua järjestön kunniajäseneksi teatterin tai muun kulttuurin alalla ansioituneen henkilön.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Jäsenmaksun suuruuden ja perimistavan päättää vuosikokous.

Jäsenen pitkäaikaisen sairauden, työttömyyden tai muun vastaavan syyn takia hallitus voi vapauttaa hänet jäsenmaksusta kokonaan tai osittain tai määräajaksi.

Eläkkeelle jääneeltä jäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Jäsenen erotessa järjestöstä on eroilmoitus jätettävä kirjallisena hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti ilmoitettava järjestön kokouksen pöytäkirjaan. Jäsensuhde päättyy sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin eroilmoitus on tehty ja tiedoksi merkitty.

Jäsen voidaan erottaa, jos hän toimii järjestön tarkoitusperien, päätösten tai sääntöjen vastaisesti tai jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta vuoden ajalta. Jäsenen erottamisesta päättää vuosikokous.

Törkeäksi katsomassaan tapauksessa voi järjestön hallitus suorittaa määräaikaisen erottamisen seuraavaan vuosikokoukseen asti, jossa lopullinen erottaminen on käsiteltävä.

Hallitus voi harkintansa mukaan erottaa opiskelijajäsenen, joka

a) täyttää 5§:ssä määritellyt jäsenkriteerit, mutta ei ole hakenut varsinaista jäsenyyttä

b) on keskeyttänyt opiskelunsa eikä toimi pääasiallisesti alan tehtävissä

8§ Toimielimet

Järjestön toimielimet ovat vuosikokous ja hallitus.

9§ Vuosikokous

Päätösvalta järjestössä on vuosikokouksella. Vuosikokoukset ovat varsinainen vuosikokous ja ylimääräiset vuosikokoukset.

Varsinainen vuosikokous on maalis-huhtikuussa pidettävä vuosikokous, jonka tarkemman ajan ja paikan määrää hallitus.

10§

Vuosikokouksessa:

1) käsitellään järjestön toiminta- ja tilikertomukset sekä tilintarkastajien lausunto edellisen vuoden tileistä ja talouden hoidosta

2) päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

3) hyväksytään kuluvan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä päätetään jäsenmaksun suuruus sekä hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja tilintarkastajien palkkiot

4) valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan järjestön puheenjohtajaksi sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

5) valitaan yksi tilintarkastajaa ja hänelle henkilökohtainen varamies

6) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli järjestön puheenjohtaja tai hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauttaan tai on pysyvästi estynyt tehtäväänsä hoitamasta, järjestökokouksella on oikeus valita hallitukselle uusi puheenjohtaja tai uusi hallituksen jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

11§

Ylimääräinen vuosikokous pidetään nimetyn asian käsittelyä varten vuosikokouksen tai hallituksen päätöksestä. Kokous on kutsuttava koolle myös milloin 1/10 jäsenistöstä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii. Tällöin kokous on pidettävä viimeistään kaksi (2) kuukautta sen jälkeen, kun vaatimus sen koolle kutsumisesta on saapunut järjestölle.

12§

Vuosikokouksesta toimitetaan kirjallinen kutsu jäsenille vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Varsinaisessa vuosikokouksessa käsiteltäväksi tarkoitettu sääntömääräisiin asioihin kuulumaton asia on esitettävä hallitukselle vähintään 20 vuorokautta ennen kokousta.

13§

Äänioikeus vuosikokouksessa on jokaisella järjestön varsinaisella jäsenellä. Äänioikeutta ei ole, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta edelliseltä kalenterivuodelta.

Oman äänensä lisäksi jäsen voi äänestää korkeintaan yhdellä valtakirjalla. Oikeaksi todistettu valtakirja on nimettävä valtuutetulle henkilökohtaisesti ja ainoastaan ko. kokousta varten.

Vuosikokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan kutsuttu koolle.

14§ Hallitus

Hallituksen toimintakausi on varsinaisten vuosikokousten välinen aika. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kahdeksan varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee tai kutsuu sihteerin ja taloudenhoitajan sekä tarvittavat muut toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa ja lippuäänestyksissä, joissa ratkaisee arpa.

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kokous on kutsuttava koolle kuitenkin aina silloin, kun vähintään kolme (3) jäsentä pyytää sitä.

15§

Hallitus voi nimetä avukseen työvaliokunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen kokouksissa käsiteltäviä asioita ja hoitaa juoksevat kiireelliset asiat sekä muut hallituksen sille määräämät tehtävät. Hallitus voi nimetä myös muita valmistelevia tai tilapäisiä elimiä.

16§ Nimen kirjoittaminen

Järjestön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai hallituksen siihen määräämä henkilö, näistä aina kaksi (2) yhdessä.

Pankki-, posti-, ym. juoksevia asioita hoitamaan hallitus voi määrätä järjestön toimihenkilön kirjoittamaan yksin järjestön nimen.

17§ Toiminta- ja tilikausi

Järjestön toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen tulee olla valmiina viimeistään 30 päivää ennen vuosikokousta luovutettavaksi tilintarkastajille, joiden tulee antaa järjestön vuosikokoukselle osoitettava lausunto toimittamastaan tarkastuksesta viimeistään 14 päivää ennen vuosikokousta.

18§ Sääntöjen muuttaminen ja järjestön purkaminen

Järjestö vai purkautua tai sen sääntöjä voidaan muuttaa, milloin asiasta tehtyä esitystä kannattaa kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä vuosikokouksessa.

Esitys sääntöjen muuttamiseksi tai järjestön purkamiseksi on oltava kokouskutsussa mainittu.

19§

Jos järjestö purkautuu, sen varat käytetään purkamispäätöksen tehneen kokouksen päätöksen mukaisesti 2§:ssä mainittujen päämäärien toteuttamiseksi.

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..