Säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen elokuva- ja mediatyöntekijät SET ry, josta jäljempänä näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys.

Yhdistyksen toimipaikka on Helsingin kaupunki ja sen toiminta-alueena on koko Suomi.

2 § Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on kulttuuri- ja ammattijärjestönä edistää ja valvoa jäsentensä ammatillisia, palkkauksellisia ja sosiaalisia etuja sekä toimia kansallisen elokuva- ja mediakulttuurin kehittämiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

– toimii Suomen elokuva- ja media-alan työntekijöiden yhteenliittymänä

– edustaa jäseniään työehtosopimusneuvotteluissa ja valvoo työehtosopimusten noudattamista

– avustaa ja tukee jäseniään näiden toimiessa työ- ja palkkaehtojensa parantamiseksi

– valvoo jäsenistönsä etuja tekijänoikeuskysymyksissä

– kehittää jäsenistönsä ammatillista pätevyyttä, järjestää koulutusta ja muita tilaisuuksia sekä harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa

– osallistuu maassa harjoitettavaan elokuva- ja kulttuuripolitiikkaan

– toimii yhteistyössä maan muitten kulttuuri- ja elokuvajärjestöjen kanssa sekä ylläpitää suhteita vastaaviin ulkomaisiin liittoihin ja osallistuu alansa kansainväliseen toimintaan

– hoitaa muitakin toimialaansa kuuluvia tehtäviä

Toimintaansa varten yhdistys hankkii varoja keräämällä jäsenmaksuja. Yhdistys voi myös vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää arpajaisia, keräyksiä ja ohjelmallisia tilaisuuksia. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja arvopapereita.

3 § Jäsenet

1. Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä, kannatusjäseniä, opiskelijajäseniä ja kunniajäseniä.

2. Varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä henkilöt, jotka työskentelevät audiovisuaalisella alalla. Yhdistyksen hallitus hyväksyy kirjallisen hakemuksen perusteella varsinaiset jäsenet ja jäsenyys astuu voimaan välittömästi päätöksenteon jälkeen.

3. Kannatusjäseniksi voivat liittyä

– alalla sivutoimisesti tai satunnaisesti työskentelevät

– muut hallituksen hyväksymät henkilöt tai oikeuskelpoiset yhteisöt yhdistyksen hallitus hyväksyy kirjallisesta hakemuksesta kannatusjäsenet ja kannatusjäsenyys astuu voimaan välittömästi päätöksenteon jälkeen. Kannatusjäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen kokouksiin puhe- ja esitysoikeudella, saada jäsenposti sekä osallistua koulutus- ja muuhun toimintaan. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

4. Opiskelijajäseneksi voivat liittyä alan oppilaitoksessa päätoimisesti opiskelevat henkilöt. yhdistyksen hallitus hyväksyy kirjallisesta hakemuksesta opiskelijajäsenet ja opiskelijajäsenyys astuu voimaan välittömästi päätöksenteon jälkeen. Opiskelijajäsenellä on oikeus osallistua yhdistyksen kokouksiin puhe- ja esitysoikeudella, saada jäsenposti sekä osallistua koulutus- ja muuhun toimintaan. Opiskelijajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

5. Kunniajäseneksi voidaan kutsua audiovisuaalisella alalla tai muun kulttuurin alalla ansioitunut henkilö. Kunniajäsenistä päättää yhdistyksen hallitus.

4 § Jäsenmaksut

Jäsenmaksun suuruuden ja perimistavan päättää niin varsinaisten jäsenten, kannatusjäsenten kuin oppilasjäsenten osalta varsinainen vuosikokous Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

Jäsenmaksun suorittamisesta vapautuu varsinainen jäsen, joka on siirtynyt eläkkeelle.

Lisäksi varsinainen jäsen voi hakea hallitukselta vapautusta jäsenmaksusta. Jäsenmaksusta vapautumisesta päättää hallitus jäsenen kirjallisen hakemuksen pohjalta. Vapauttaminen voi tapahtua mm. seuraavista syistä:

– jäsen on pitkään sairaana

– jäsen suorittaa asevelvollisuuttaan

– jäsen on ilman palkkaa opiskelemassa

– jäsen on äitiyslomalla

– jäsen on ilman omaa syytään työtön

Kannatusjäsentä ja oppilasjäsentä ei voida vapauttaa jäsenmaksusta.

5 § Jäsenen eroaminen tai erottaminen

1. Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti.

2. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä

– jos hän toimii yhdistyksen sääntöjen, päätösten tai tarkoitusperien vastaisesti

– jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kuuden kuukauden ajalta

– jos hän on päässyt jäseneksi vääriä tai harhaanjohtavia tietoja itsestään antamalla

– jos hän on kavaltanut yhdistyksen hänen hoitoonsa uskomia varoja tai toiminut muuten lain tai hyvien tapojen vastaisesti.

– jos hän ei enää täytä jäsenyysedellytyksiä

Jäsenen erottamisesta päättää hallitus.

6 § Yhdistyksen toimielimet

Yhdistyksen toimielimet ovat vuosikokous ja hallitus.

7 § Vuosikokous

Päätösvalta yhdistyksessä on yhdistyksen kokouksella. Kokoukset ovat joko varsinaisia tai ylimääräisiä. Vuosikokous pidetään maalis-toukokuussa. Tarkemman ajan ja paikan määrää yhdistyksen hallitus.

8 § Vuosikokous

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

– käsitellään toiminta- ja tilikertomukset sekä toiminnantarkastajien lausunto koskien edellistä toimintavuotta

– päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille

– hyväksytään toimintasuunnitelma

– päätetään jäsenmaksut

– päätetään liiton luottamushenkilöiden ja tilintarkastajien palkkioista

– hyväksytään talousarvio

– päätetään hallituksen varsinaisten jäsenten määrä

– valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi sekä tarvittava määrä hallituksen varsinaisia jäseniä erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet

– valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja sekä hänelle yksi (1) varahenkilö tarkastamaan kuluvan vuoden toiminta

– käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja kokouksen päätöksellä käsiteltäväksi otettavat asiat, jotka ovat sen luonteisia, ettei niitä lain mukaan ole kokouskutsussa mainittava

9 § Ylimääräinen yhdistyksen kokous

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään nimetyn asian käsittelyä varten yhdistyksen kokouksen tai hallituksen päätöksestä. Kokous on kutsuttava koolle myös, milloin vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Tällöin kokous on pidettävä viimeistään kaksi kuukautta sen jälkeen, kun vaatimus sen koollekutsumisesta on saapunut hallitukselle.

10 § Kokouskutsu

Yhdistyksen kokouksesta toimitetaan kirjallinen kutsu jäsenille vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

11 § Äänioikeus

1. Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä. Äänioikeutta ei ole kannatusjäsenellä, opiskelijajäsenellä eikä jäsenillä, jotka ovat jättäneet jäsenmaksunsa maksamatta edelliseltä kalenterivuodelta.

2. Oman äänensä lisäksi jäsen voi äänestää korkeintaan kahdella valtakirjalla. Oikeaksi todistettu valtakirja on nimettävä valtuutetulle henkilökohtaisesti ja ainoastaan ko. kokousta varten.

3. Vuosikokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan kutsuttu koolle.

12 § Hallitus

1. Yhdistyksen asioita ja omaisuutta hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) tai kahdeksan (8) varsinaista jäsentä sekä neljä (4) varajäsentä. Näistä puheenjohtaja ja varajäsenet valitaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Varsinaisista jäsenistä, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, eroaa ensimmäisen toimintavuoden kuluttua puolet arvalla ja sen jälkeen vuosittain ne varsinaiset jäsenet, joiden jäsenyys on kestänyt kaksi vuotta.

2. Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa ja valitsee tai kutsuu sihteerin ja taloudenhoitajan sekä tarvittavat muut toimihenkilöt.

3. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai jommankumman varapuheenjohtajan sekä lisäksi kolmen varsinaisen jäsenen tai varajäsenen ollessa läsnä.

4. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa ja lippuäänestyksessä, joissa ratkaisee arpa.

5. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Kokous on kutsuttava koolle kuitenkin aina silloin, kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä pyytää.

6. Hallitus voi nimetä avukseen jaostoja, joitten tehtävänä on valmistella hallituksen kokouksissa käsiteltäviä asioita ja hoitaa muitakin hallituksen määräämiä tehtäviä.

13 § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja sihteeri, kukin erikseen. Hallitus voi valtuuttaa yhdistyksen toimihenkilön kirjoittamaan yksin yhdistyksen nimen.

14 § Toiminta- ja tilikausi

1. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen toimintakausi on vuosikokouksen välinen aika.

2. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee olla valmiina viimeistään 30 päivää ennen varsinaista vuosikokousta luovutettavaksi toiminnantarkastajille, joiden tulee antaa varsinaiselle vuosikokoukselle osoitettu lausunto toimittamastaan tarkastuksesta viimeistään 20 päivää ennen varsinaista vuosikokousta.

15 § Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, milloin asiasta tehtyä esitystä kannattaa kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä vuosikokouksessa. Esitys sääntöjen muuttamiseksi on oltava kokouskutsussa mainittu.

16 § Yhdistyksen purkautuminen

1. Yhdistys purkautuu, jos asiasta tehtyä esitystä kannattaa kaksi kolmasosaa (2/3) vuosikokouksessa annetuista äänistä. Esitys yhdistyksen purkamiseksi on oltava kokouskutsussa mainittu.

2. Jos yhdistys purkautuu, sen varat käytetään purkamispäätöksen tehneen kokouksen päätöksen mukaisesti näitten sääntöjen 2 pykälässä mainittujen päämäärien toteuttamiseksi.

17 § Saavutetut jäsenoikeudet

Tällä sääntömuutoksella ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia.

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..