Kuva: istock.com/JLGutierrez

Tekijänoikeus on omaisuutta, osa 4

Niklas Vainio toimi Temen lakimiehenä 2009-2011 ja käsitteli juttusarjassa tekijänoikeuden syntymistä, omistamista ja luovuttamista.

Älä anna kaikkien oikeuksien siirtyä

Elokuva- ja tv-alan työsopimuksiin sisältyy usein pitkiä määräyksiä tekijänoikeuksien siirtymisestä. Tuotantoyhtiöt haluavat, että niille siirtyy mahdollisimman laajat oikeudet teoksen levittämiseen eri formaateissa, eri jakelutavoilla ja maailmanlaajuisesti. Mutta vaikka sopimuksella luovutettaisiinkin ”kaikki oikeudet”, tosiasiassa kaikki oikeudet eivät siirry.

Mitkä kaikki oikeudet?

Elokuva- ja tv-tuotannoissa tekijänoikeuksia syntyy muun muassa ohjaajille, kuvaajille, lavastajille, pukusuunnittelijoille, käsikirjoittajille, äänisuunnittelijoille, säveltäjille ja näyttelijöille. Lain perusteel-la työnantaja saa työntekijän työn tuloksiin normaalitoimintansa edellyttämän käyttöoikeuden. Jos halutaan, että oikeuksia siirtyy laajemmin, näin voidaan sopia. Työnantajan ehdotus saattaa olla esimerkiksi seuraavanlainen:

”Työntekijä siirtää työnantajalle ilman erillistä korvausta yksinoikeudella kaikki työntekijälle syntyvät oikeudet elokuvaan. Työnantaja saa oikeuden hyödyntää oikeuksia koko maailmassa ja tekijänoi-keuksien koko voimassaoloaikana.”

Mitä oikeuksia työntekijä luovuttaa hyväksyessään tällaisen sopimuksen? Vaikka tekstissä puhu-taan ”kaikista oikeuksista”, kaikki oikeudet eivät todellisuudessa ole luovutettavissa. Tekijänoikeu-det jakautuvat taloudellisiin ja moraalisiin oikeuksiin. Taloudellisilla oikeuksilla tarkoitetaan oikeutta määrätä teoksen käytöstä, moraalisilla oikeuksilla tarkoitetaan esimerkiksi oikeutta tulla mainituksi teoksen tekijänä. Näistä ainoastaan taloudelliset oikeudet voidaan luovuttaa sopimuksella. Moraa-liset oikeudet jäävät aina tekijälle sopimustekstistä riippumatta.

Korvausoikeus ja Kopiosto-oikeudet

Tekijänoikeuslain mukaan tekijällä on oikeus saada tuottajalta kohtuullinen korvaus elokuvan vuok-raamisesta. Tämä korvausoikeus on luovuttamaton eli se pysyy aina tekijällä.

On lisäksi syytä huomata, että Kopioston kautta maksettavat korvaukset ovat yleensä korvauksia ns. sekundäärikäytöstä eivätkä käyttöoikeudet välttämättä riipu lainkaan tehdyistä sopimuksista työnantajan kanssa vaan esimerkiksi sopimuslisenssin käytöstä ja valtuuksista, jotka tekijä on luo-vuttanut omalle järjestölleen. Esimerkiksi Kopioston kautta maksettava opetustallennuskorvaus kuuluu tekijälle tai esittäjälle, samoin hyvitysmaksu riippumatta mahdollisesta ”kaikki oikeudet” -sopimuksesta.

Tulevaisuutta ajatellen on kuitenkin turvallisempaa laittaa sopimukseen maininta, että Kopioston kautta maksettavat korvaukset kuuluvat tekijälle. Tiedossamme on, että jotkut tuottajat vaativat so-pimuksella nämäkin korvaukset itselleen. Älä ikinä suostu tällaiseen sopimukseen — se on vastik-keeton lahja työnantajalle.

Laajuudesta voidaan sopia

Yllä olevassa esimerkissä on määritelty myös oikeuksien luovuttamisen laajuutta: koko maailmas-sa ja tekijänoikeuden koko voimassaoloaikana. Laajuus voitaisiin määritellä toisinkin. Työntekijä ja työnantaja voivat esimerkiksi sopia, että luovutus koskee vain Suomea tai Eurooppaa. Jos eloku-vaa haluttaisiin silloin levittää Amerikassa, siitä pitäisi neuvotella erikseen tekijän kanssa. Vastaa-via rajauksia voidaan tehdä jakelukanavien ja formaattien suhteen: elokuvateatteri-, tv- ja Internet-levitys, dvd, Blueray ja niin edelleen.

Työntekijä voi ehdottaa rajauksia siihen, millaisissa yhteyksissä tekijänoikeuden alaista aineistoa voidaan käyttää. Jos ollaan tekemässä elokuvaa, esittäminen elokuvateatterissa on selvää, mutta aineiston käyttäminen tv-sarjassa tai mainoksessa ei ole enää niin selvää. Tekijä voi esimerkiksi vaatia, että teosta ei voida käyttää jonkin eri tuotteen mainoksessa ilman hänen lupaansa. Eloku-van itsensä mainostaminen kannattaa tietysti sallia.

Laajemmasta luovutuksesta korvaus

Laki tai työehtosopimukset eivät edellytä, että oikeuksien laajemmasta luovuttamisesta pitäisi mak-saa erillistä korvausta, mutta jos oikeuksia siirretään laajemmin, työnantajan on syytä maksaa oi-keuksien luovutuksesta asiallinen korvaus.

Sopimusta hyväksyessään kannattaa miettiä, olisiko tarpeen pyytää itselleen jotain lisäoikeuksia. Sopimukseen voi ehdottaa esimerkiksi lupaa käyttää materiaalia oman työnsä esittelemisessä osana työnäytekansiota tai show reeliä. Oman nimen ja oikean tehtävänimikkeen näkyminen lop-puteksteissä voidaan varmistaa kirjaamalla asia sopimukseen.

Niklas Vainio

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..