Kuva: istock.com/JLGutierrez

Tekijänoikeus on omaisuutta, osa 3

Niklas Vainio toimi Temen lakimiehenä 2009-2011 ja käsitteli juttusarjassa tekijänoikeuden syntymistä, omistamista ja luovuttamista.

Mitä tekijänoikeuden loukkaamisesta seuraa?

Jos tekijänoikeuden tai lähioikeuden suojaamaa teosta käytetään ilman lupaa, tekijällä on oikeus rahalliseen korvaukseen. Tekijä voi kieltää luvattoman käytön ja vaatia käyttäjälle jopa rangaistusta oikeudessa.

Edellisissä Metelin numeroissa on käsitelty tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia. Tekijänoikeus syntyy sille, joka itsenäisellä ja omaperäisellä työllä luo kirjallisen tai taiteellisen teoksen. Teoksia ovat esimerkiksi käsikirjoitus, teatteri- tai tanssiesitys, puhe, elokuva ja tv-ohjelma. Esittävän taiteilijan lähioikeus syntyy puolestaan sille, joka esittää tekijänoikeuden suojaaman teoksen (esimerkiksi näytelmä tai tanssiteos).

Tekijänoikeuden suojaaman teoksen tai esityksestä tehdyn tallenteen esittäminen edellyttää tekijän tai esiintyjän luvan. Kun kyse on työtehtäviin liittyvästä teoksesta, työnantaja saa lain perusteella normaalitoimintansa edellyttämän käyttöoikeuden.

Esimerkiksi teatteri voi esittää näytelmän ilman erillistä lupaa käsikirjoittajalta, ohjaajalta, puku-suunnittelijalta tai näyttelijöiltä. Tavanomaista laajempi käyttö kuten esittäminen televisiossa edel-lyttää kuitenkin tekijöiden luvan. Asiasta voidaan sopia työsopimuksessa. Työntekijälle tulee tällöin maksaa laajempien oikeuksien luovuttamisesta korvaus.

Käytön voi kieltää

Mikäli teosta käytetään ilman lupaa tai laajemmin kuin mihin lupa oli annettu, tekijä voi kieltää käyt-tämisen ja vaatia luvattomasta käytöstä kohtuullisen hyvityksen.

Jos teosta käytetään ilman lupaa (esimerkiksi esittämällä näytelmää tai siitä tehtyä tallennetta), te-kijän kannattaa ottaa heti yhteyttä käyttävään tahoon ja vaatia, että käyttö lopetetaan tai siitä mak-setaan korvaus. Tekijänoikeuden haltijalla on oikeus saada korvaus myös ennen kieltoa tapahtu-neesta käyttämisestä.

Jakelu Internetissä voidaan keskeyttää

Jos käyttö tapahtuu Internetissä esimerkiksi levittämällä esityksestä tehtyä tallennetta YouTube-videopalvelussa tai yksityisellä verkkosivulla, tekijän kannattaa ottaa yhteyttä sekä varsinaiseen le-vittäjään että Internet-sivustoa ylläpitävään Internet-operaattoriin (kuten Saunalahti tai Elisa) ja il-moittaa oikeudenloukkauksesta. YouTube-palvelussa on mahdollista tehdä sivuston ylläpitäjille il-moitus tekijänoikeutta loukkaavasta aineistosta (”Copyright Infringement Notification”).

Jos yhteydenotto levittäjään tai palveluntarjoajaan ei tehoa ja loukkaus on vakava, tekijä voi pyytää käräjäoikeudelta määräystä keskeyttää aineiston pitäminen esillä.

Kohtuullinen hyvitys maksettava

Jos teosta levitetään tai esitetään ilman lupaa, lain mukaan tekijällä on oikeus kohtuulliseen hyvi-tykseen. Tuomioistuimet ovat kohtuullisen hyvityksen määrää arvioidessaan kiinnittäneet huomiota muun muassa käytön laajuuteen, ansaintatarkoitukseen ja käyttötapaan. Tapauksissa, joissa teos-ta on levittänyt liikeyritys ansiotarkoituksessa, tuomioistuimet ovat määränneet suhteellisesti kor-keamman hyvityksen kuin tapauksissa, joissa on ollut kyseessä yksityinen ihminen.

Hyvityksen laskemisen lähtökohtana on käytetty teoksen arvoa eli esimerkiksi elokuva-dvd:n myyn-tihintaa kerrottuna levitettyjen kopioiden määrällä. Jos esimerkiksi tanssikoreografiaa on käytetty teatterissa tai tanssikoulussa luvatta, hyvityksen määrän lähtökohtana voisi käyttää koreografiasta maksettua palkkiota tai työehtosopimuksen mukaista palkkiota.

Oikeus kohtuulliseen hyvitykseen koskee myös moraalisten oikeuksien loukkauksia. Jos siis tekijän nimeä ei esitetä teoksen yhteydessä asianmukaisesti tai teosta muutetaan hänen persoonaansa loukkaavalla tavalla, tekijällä on oikeus hyvitykseen.

Rikostuomio on mahdollinen

Jos teosta käytetään ilman lupaa tahallisesti tai oikeuksista piittaamatta, käyttäjä (esimerkiksi teat-terin johto, elokuvan tuottaja tai yksityinen Internet-käyttäjä) voi syyllistyä tekijänoikeusrikkomuk-seen tai tekijänoikeusrikokseen. Kyseessä on tekijänoikeusrikos, jos käyttö tapahtuu ansiotarkoi-tuksessa ja aiheuttaa huomattavaa vahinkoa. Muussa tapauksessa kyseessä on tekijänoikeusrik-komus. Tekijänoikeusrikoksesta voidaan tuomita sakkoon tai vankeusrangaistukseen.

Niklas Vainio

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..