Photo by Markus Spiske on Unsplash

Säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lavastus- ja pukusuunnittelijat ry, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena on koko Suomi.

2§ Tarkoitus ja toiminta

Liiton tarkoituksena on kulttuuri- ja ammattijärjestönä valvoa ja edistää jäsentensä palkkauksellisia, ammatillisia, sosiaalisia ja kulttuuripoliittisia etuja sekä edistää maan lavastus- ja pukusuunnittelutaidetta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto toimii maan lavastajien, pukusuunnittelijoiden yhteenliittymänä ja tukee jäseniä näiden toimiessa työ-palkkaolojensa parantamiseksi mm. edustamalla heitä työehtosopimusneuvotteluissa. Liitto pyrkii kehittämään jäsenistönsä ammatillista pätevyyttä sekä alan koulutusta järjestämälle esitelmätilaisuuksia, näyttelyitä ja muita julkisia taidetilaisuuksia sekä harjoittamalla tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Liitto toimii kiinteässä yhteistyössä maan muiden teatteritaiteen edistämistä tarkoittavien yhdistysten ja yhteenliittymien kanssa sekä solmii suhteita vastaaviin ulkomaisiin liittoihin ja osallistuu alansa kansainvälisiin pyrintöihin ja huolehtii jäsentensä toimialaan liittyvistä muistakin edustustehtävistä.

Toimintaansa varten liitto hankkii varoja keräämällä jäsenmaksuja, vastaanottamalla avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanemalla arpajaisia, keräyksiä ja ohjelmallisia tilaisuuksia ja harjoittamalla julkaisutoimintaa. Tarvittaessa liitto hankkii asianomaisen luvan.
Toimintansa tukemiseksi liitto voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja arvopapereita.

5§ Jäsenet

Hallitus hyväksyy kirjallisesta hakemuksesta liiton jäsenet.
Lavastus- ja pukusuunnittelijat ry:n varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö
joka on suorittanut korkeakoulututkinnon lavastus- tai pukusuunnittelun alalta; tai
jolla on hallituksen riittäväksi katsomat tiedot, taidot ja työkokemus lavastus- tai pukusuunnittelijan ammatissa toimimiseen ja jota kaksi (2) liiton jäsentä suosittelee jäseneksi.
Liiton opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka opiskelee korkeakoulututkintoon lavastus- tai pukusuunnittelun alalta.
Opiskelijajäsenenä voi olla enintään 5 vuotta, jonka jälkeen tulee anoa varsinaista jäsenyyttä.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
Kannattajajäseneksi voidaan hyväksytä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka tarkoituksena on tukea liiton toimintaa.
Liiton hallitus voi yksimielisellä päätöksellä kutsua liiton kunniajäseneksi liiton toiminnan, teatterin, elokuvan tai muun kulttuurin alalla ansioituneen henkilön. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Jokainen jäsen suorittaa jäsenmaksun, jonka suuruuden ja perimistavan päättää varsinainen liittokokous kullekin jäsenryhmälle erikseen.
Jos jäsen pitempiaikaisen sairauden, työttömyyden tai muun sellaisen syyn takia, jota hän ei ole itse aiheuttanut, on joutunut taloudellisiin vaikeuksiin tai muusta erityisestä syystä hallitus voi vapauttaa hänet jäsenmaksuista kokonaan tai osittain tai määräajaksi. Jäsen, joka on jäänyt eläkkeelle, on jäsenmaksuista kokonaan vapaa.

Jäsenen erotessa liitosta on eroilmoitus jätettävä kirjallisena. Jäsensuhde päättyy sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin eroilmoitus on tehty ja tiedoksi merkitty.
Jäsen voidaan erottaa, jos hän toimii liiton tarkoitusperien, päätösten tai sääntöjen vastaisesti tai jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta viimeisen kuuden kuukauden ajalta. Jäsenen erottamisesta päättää liiton hallitus.

8§ Toimielimet

Liiton toimielimet ovat liittokokous ja hallitus.

9§ Liittokokous

Päätösvalta liitossa on liiton liittokokouksella. Liittokokoukset ovat varsinaisia tai ylimääräisiä.
Varsinainen liittokokous pidetään maalis-toukokuussa. Tarkemman ajan ja paikan määrää liiton hallitus.

10 § Varsinainen liittokokous

Varsinaisessa liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
käsitellään liiton toiminta- ja tilikertomukset sekä tilintarkastajien lausunto koskien liiton edellistä toimintakautta
päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille
hyväksytään toimintasuunnitelma
päätetään jäsenmaksut
päätetään liiton luottamushenkilöiden ja tilintarkastajien palkkioista
hyväksytään talousarvio
valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi, joka toinen vuosi sekä muut hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten sijaan, sekä mahdolliset varajäsenet
valitaan yksi (1) tilintarkastaja sekä hänelle yksi (1) varamies tarkastamaan liiton kuluvan vuoden tilit
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja kokouksen päätöksellä käsiteltäväksi otettavat asiat, jotka ovat sen luonteisia, ettei niitä lain mukaan ole kokouskutsussa mainittava

11§

Ylimääräinen kokous pidetään nimetyn asian käsittelyä varten liittokokouksen tai hallituksen päätöksestä. Kokous on kutsuttava koolle myös milloin 1/10 jäsenistöstä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii. Tällöin kokous on pidettävä viimeistään 2 kuukautta sen jälkeen, kun vaatimus sen koollekutsumisesta on saapunut liitolle.

12§

Liiton kokouksesta toimitetaan kirjallinen kutsu jäsenille vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Varsinaisessa liittokokouksessa käsiteltäväksi tarkoitettu sääntömääräisiin asioihin kuulumaton asia on esitettävä hallitukselle vähintään 4 viikkoa ennen kokousta.

13§

Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on jokaisella liiton varsinaisella jäsenellä. Äänioikeutta ei ole, jos on jättänyt jäsenmaksunsa maksatta edelliseltä kalenterivuodelta.
Liittokokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan kutsuttu koolle.

14§ Hallitus

Hallituksen toimintakausi on varsinaisten liittokokousten välinen aika. Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi. Muut hallituksen varsinaiset jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä on aina vuosittain erovuorossa. Varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Ensimmäisenä vuotena hallitus päättää erovuorossa olevat. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 8 jäsentä. Hallitukseen voidaan valita 1-4 varajäsentä. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme muuta hallituksen jäsentä on paikalla.
Hallitus valitsee keskuudestaan yhden tai kaksi varapuheenjohtajaa sekä kutsuu sihteerin ja taloudenhoitajan sekä tarvittavat muut toimihenkilöt.
Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa lippuäänestyksessä, jossa ratkaisee arpa.
Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

15§

Hallitus voi nimetä työvaliokunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen kokouksissa käsiteltäviä asioita ja hoitaa juoksevat kiireelliset asiat sekä muut hallituksen sille määräämät tehtävät. Hallitus voi nimetä myös muita valmistelevia tai tilapäisiä elimiä.

16§ Nimen kirjoittaminen

Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai hallituksen siihen määräämä toimihenkilö, näistä aina kaksi yhdessä.
Pankki-, posti- yms. juoksevia asioita hoitamaan hallitus voi määrätä liiton toimihenkilön kirjoittamaan yksin liiton nimen.

17 § Toiminta- ja tilikausi

Toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen tulee olla valmiina viimeistään 30 arkipäivää ennen varsinaista liittokokousta luovutettavaksi tilintarkastajille, joiden tulee antaa liiton varsinaiselle liittokokoukselle osoitettu lausunto toimittamastaan tarkastuksesta viimeistään 14 päivää ennen kokousta.

18§ Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen

Liitto voi purkautua tai sen sääntöjä voidaan muuttaa, milloin asiasta tehtyä esitystä kannattaa kaksikolmasosaa (2/3) annetuista äänistä liiton kokouksessa. Esitys sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkautumisesta on oltava kokouskutsussa mainittu.

19§

Jos liitto purkautuu, sen varat käytetään purkamispäätöksen tehneen kokouksen päätöksen mukaisesti 2 §:ssä mainittujen päämäärien toteuttamiseksi.

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..