Siirry sisältöön
Kuva Jani Pulkka

Kommentit hallituksen tasa-arvo-ohjelmaluonnokseen

Teme oli mukana 12.2.2020 järjestetyssä hallituksen tasa-arvo -ohjelman kuulemistilaisuudessa ja lausui Sosiaali- ja terveysministeriölle ohjelmaluonnosta koskien. 

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto on Suomen suurin taide- ja kulttuurialojen ammattiliitto. Temen yli 5000 jäsentä työskentelee teatteri-, sirkus, tanssi-, elokuva- ja av-alalla.

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto tarkastelee hallituksen tasa-arvotoimenpiteitä edustamiensa toimialojen työntekijöiden ja työnteon muotojen näkökulmasta ja kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

Vuonna 2020 työmarkkinoille tehdään vakiintuneesti työtä moninaisissa muodoissa. Yli kolmannes työllistyy Suomessa muussa kuin jatkuvassa kokoaikatyössä. Tasa-arvovaltuutettu viittaa kertomuksessaan eduskunnalle (2018) tutkijoiden ja asiantuntijoiden esittämään toimenpidemalliin. Mallin mukaan työnteon tapojen muututtua moninaisiksi kaikissa työ- ja sosiaalilainsäädännön sekä työehtosopimustoiminnan vaikutusarvioinneissa olisi otettava käyttöön pätkätyö-, osa-aikatyö-, itsensätyöllistämis- ja alustataloustyön vaikutusten arvioinnit, samaan tapaan kuin tehdään sukupuolivaikutusten arviointia. Tasa-arvovaltuutettu toteaa, että tämä näkökohta tulisi yhdistää osaksi sukupuolivaikutusten arviointia.

Teme korostaa, että tasa-arvo-ohjelman toimenpiteissä tulee ottaa systemaattisesti huomioon, onko ehdotuksilla erilaisia vaikutuksia verrattaessa jatkuvassa kokoaikatyössä työskenteleviä ja sellaisissa töissä olevia, joilla työn teettämisen tapa poikkeaa jatkuvasta kokoaikatyöstä. Palkkatyön tunnistamisen lisäksi Teme huomauttaa, että 2020-luvun työmarkkinoilla tasa-arvokatseen ja -toimenpiteiden on ulotuttava myös palkkatyösuhteen ulkopuolelle liukuneisiin työn muotoihin.

Työn muodon tunnistaminen tuo sukupuolten välille, mutta myös sukupuolten sisälle eroavuuksia tasa-arvotilanteeseen. Teme korostaa, että työn tekemisen ja teettämisen muodon tuominen intersektionaalisten tarkastelutapojen, kuten sosioekonominen tausta, alkuperä, koulutus, ikä, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen ja asuinpaikka, rinnalle tuo työmarkkinoiden tilannekuvaa lähemmäksi tosiasiallisia työelämän käytäntöjä. Työn teettämisen ja tekemisen muodon vaikuttamisen tunnistaminen antaa myös mahdollisuuden kehittää tasa-arvotyökaluja, jolla operoidaan 2020-luvun työelämän moninaisuutta.

  • Teme arvostaa hallituksen tahtoa edistää palkkatasa-arvoa. Samalla Teme huomauttaa, että palkan mittaamismenetelmiä tulee kehittää vastaamaan moninaistununeita työnteon tapoja, jotta määräaikaisissa ja osa-aikaisissa palkkatyössä työtä tekevien tosiasiallinen ansiotaso ja sen kehitys tulee nähdyksi. Teme ehdottaa harkittavaksi tulorekisterin tarjoamia mahdollisuuksia tarkastella sukupuolen ja työsuhdetyyppien mukaan myös ansiota vuositasolla.
  • Teme muistuttaa, että samapalkkaohjelmaa eteenpäin vietäessä on oleellista, että liittotason tietämys työpaikkojen tosiasiallisista käytännöistä kytketään mukaan. Teme osallistuu mielihyvin asiantuntijana ohjelman rakentamiseen.
  • Teme huomauttaa, että nykyisellä säännöllisen kuukausiansion palkkatasa-arvomittaristolla jää kokonaan tasa-arvokatseen ulkopuolelle itsensätyöllistäjien tulonmuodostus ja sen sukupuolierot. Tilastokeskuksen mukaan yksinyrittäjiksi tilastoituu n. 180 000 ihmistä. Kyseinen tapa työllistyä on kasvanut tasaisesti. Itsensätyöllistäjien ansiotason ja kehityksen ottaminen mukaan samapalkka – tai kuten Teme ehdottaa, sama-ansiotaso-ohjelman toimenpiteiden kohteeksi laajentaisi tasa-arvon tavoittelua vastaamaan 2020- luvun työmarkkinoiden käytäntöjä.
  • Tasa-arvosuunnitelma on nähty keskeisenä välineenä edistää työpaikkojen tasa-arvoa. Teme näkee sen olevan nykyisellään vaillinainen työkalu. Tasa-arvosuunnitelma velvoittaa ainoastaan työnantajia joiden palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Temen edustamilla aloilla työtä teetetään sekä lain velvoittavuutta pienemmissä yksiköissä, että epäsäännöllisesti. Esimerkiksi elokuvatuotannossa työskennellään aina syklisesti kuukauden tai kahden ajan. Työpaikat syntyvät aina uutta tuotantoa varten. Teme esittää, että hallitus etsii keinoja, jolla työelämän tasa-arvotoimet ulotetaan myös pieniin ja syklisesti toimiviin  työn teettämisen paikkoihin.
  • Palkka-avoimuuden edistäminen lainsäädännössä on yksi tasa-arvo -ohjelman toimenpiteistä. Teme kannattaa palkka-avoimuuden ripeää ja kunnianhimoista edistämistä, jotta palkkasyrjintään päästään tehokkaammin käsiksi.
  • Kansainväliseltä elokuva-alalta alkanut #metoo toi seksuaalisen häirinnän näkyväksi suomalaisella elokuva- ja kulttuurialalla. Elokuva-alalla työllistytään tyypillisesti muussa kuin jatkuvassa työsuhteessa. Erilaiset selvitykset osoittavat, että   toimiala-alasta riippumatta epävakaa työmarkkina-asema, kuten määräaikaiset työsuhteet, altistavat seksuaaliselle häirinnälle. Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaama selvitys (2018) ”Häirintä ja muu epäasiallinen kohtelu elokuva- ja teatterialalla” toi ilmi puutteita työnantajaosaamisessa sekä epäselvyyden vastuu- ja valtasuhteissa. Hallituksen laatiessa seksuaalisen häirinnän vastaisia toimenpiteitä Teme kehottaa kiinnittämään huomiota työantajaosaamisen kehittämiseen.

13.2.2020 Helsingissä

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto

Anu Suoranta, työehtoasiantuntija, VTT

Marika Väisänen, työehtoasiantuntija, Medianomi YAMK, SAK:n tasa-arvovastaavien pj

 

Tilaa uutiskirje

Temen uutiskirje on kenen tahansa tilattavissa maksuttomasti. Kirje räätälöidään Temen kotisivujen ajankohtaisen sisällön pohjalta kuudesti vuodessa ja toimitetaan tilaajan sähköpostiin..