Toimintasuunnitelma 2017

torstai, 20 huhtikuu 2017 14:11

SISÄLTÖ 

1 Suomen elokuva- ja mediatyöntekijät SET ry. lyhyesti

1.1 Toiminnan valtakunnallisuus

1.2 Nykytilanne - elokuva- ja tv-ala Suomessa

2 Tavoitteet 2017 

2.1 Julkaisutoiminta: elokuvakulttuurilehti Lehtisetin digitalisointi

2.2 Kulttuuripoliittiset asiantuntijalausunnot

2.3  Koulutuspoliittinen toiminta

2.4 Kansainvälisten työnantajien ja kotimaisen työvoiman kohtaanto

2.5 Tilastointi

3 Tekijänoikeudet ja -tiedotus

4 Yhteistyö alan sisällä

5  Jäsenpalvelu ja tiedotus

6  Talous ja hallinto

 

1 SUOMEN ELOKUVA- JA MEDIATYÖNTEKIJÄT SET RY. LYHYESTI 

    •       SET ry. on 712  jäsenen valtakunnallinen kulttuuri- ja ammattilaisjärjestö

    •       Tukee jäsentensä ammatti-identiteettiä

    •       Turvaa av-alan tekijöiden tekijänoikeuksia,  tiedottaa niistä ja niihin liittyvistä oikeudellisista muutoksista

    •       Vaikuttaa kulttuuripoliittisesti lausunnoillaan ja kannanotoillaan

    •       Kehittää elokuvakulttuurin  ja av- alan toiminta-edellytyksiä

    •       Järjestää koulutuksia ja tapahtumia jäsenille

    •       Lisää yleistä tietoutta elokuva- ja tv-alasta Suomessa

    •       Toimii tiiviissä yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa

    •       Tutkii ja tilastoi elokuva- ja tv-alaa

SET ry. on Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme ry:n jäsenjärjestö. SETin jäsenet ovat automaattisesti myös Temen jäseniä. Teme vastaa työmarkkinapoliittisesta edunvalvontatyöstä, SET ry. on kulttuurijärjestö.

SET näkyy ja kuuluu kulttuuripolitiikassa lausuntojen antajana, mediassa siteeratun Lehtiset-lehtensä myötä sekä alan toimijoiden tiiviinä yhteistyökumppanina.

SET ry:n yhteistyötahoja ovat Avain-ryhmä, Suomen Journalistiliitto, Suomen elokuvasäätiö, Kopiosto, Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus, Suomen elokuvaohjaajaliitto, Dokumenttikilta, Animaatioklinikka ja Käsikirjoittajien kilta.

 

1.1 TOIMINNAN VALTAKUNNALLISUUS

 

Suomen elokuva- ja mediatyöntekijät ry. on Suomessa toimiva valtakunnallinen av-alan ammattilaisia edustava kulttuuri- ja ammattijärjestö. Varsinainen työmarkkinatoiminta on ohjattu kattojärjestö Teme ry:lle. Set ry. on erityisesti kulttuurijärjestö, joka vahvistaa jäsentensä ammatti-identiteettiä järjestämällä koulutuksia ja seminaareja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

 

1.2 NYKYTILANNE - ELOKUVA JA TV-ALA SUOMESSA

 

Kotimaisten elokuvien katsojaluvut vuonna 2016 ovat huikeat: kotimainen elokuva on saanut elokuvateattereissa yli miljoona seitsemänsataatuhatta katsojaa lokakuuhun mennessä. (1 710 608, SES tilastot 10.10.2016

http://ses.fi/tilastot-ja-tutkimukset/kotimaiset-katsojaluvut/ )

 

Perinteinen television katselu on muutoksen edessä verkkopalveluiden laajentumisen myötä.  

 

Suomen elokuva- ja tv-ala on painottunut Etelä-Suomeen, mutta yrityksiä, tv-kanavatoimintaa, tekijöitä ja alan koulutusta löytyy ympäri Suomea. Vuonna 2015 SET:n jäsenistä ansiosidonnaista päivärahaa työttömyyskassasta sai 250 ihmistä. Työttömyyspäiviä oli keskimäärin 120 kappaletta. Kelan osalta tilastointia ei ole saatavilla.

 

Odotamme vuonna 2017 lanseerattavan tuotantokannustimen tuovan elokuva- ja tv-alalle lisää töitä.

 

Elokuva- ja tv-alalla ei ole olemassa tällä hetkellä yhtenäistä täydennyskoulutusjärjestelmää. Alan osaamisvaatimukset muuttuvat koko ajan, ja alalla työskentelevät myös toivovat täydennyskoulutusta.

 

Internetin ja sosiaalisen median merkitys viestinnässä yleisesti on kasvanut, ja kulttuuripoliittisia keskustelufoorumeita tulisi laajentaa.

 

 

2 SET RY:N TAVOITTEET 2017:

 

1) Elokuvakulttuurilehti Lehtisetin digitalisointi, josta syntyy uudistuksen myötä laaja, valtakunnallinen foorumi kulttuuripoliittiselle keskustelulle ja tiedottamiselle.

 

2) Kulttuuripoliittisten lausuntojen ja kannanottojen näkyvä antaminen

 

3) Koulutuspoliittinen toiminta: tekijöiden ammatillisten valmiuksien tukeminen muuttuvassa toimintaympäristössä tarjoamalla täydennyskoulutusta alan ammattilaisille

 

4) Kansainvälisten työnantajien ja suomalaisten työntekijöiden kohtaannon vahvistaminen. Tuotantokannustimen luomaan lisääntyneeseen työvoiman tarpeeseen reagoiminen kehittämällä verkkoon sijoittuvaa palveluinfraa. (Yhdessä Temen kanssa)

 

5) Tilastoinnin lisääminen

 

6) Tekijänoikeuksien ja tekijänoikeustietoisuuden vahvistaminen tekijöiden keskuudessa tiedotuksella ja koulutuksella

 

7) Alan toimijoiden yhteistyön lisääminen.

 

 

2.1 ELOKUVAKULTTUURILEHTI LEHTISETIN DIGITALISOINTI

 

SET ry on julkaissut elokuvakulttuurilehti LEHTISETiä vuodesta 1998. Se on ainoa tekijälähtöinen av-alan valtakunnallinen lehti ja riippumaton järjestön mielipiteistä. Lehti on ilmestynyt neljä kertaa vuodessa laadukkaalle materiaalille painettuna. Printtilehti ei kuitenkaan vastaa kulurakenteellaan ja saavuttavuudellaan tämän päivän tarpeeseen.

 

SET ry. uudistaa Lehtisetin vuoden 2017 alusta muuttamalla lehden digitaaliseksi. Alusta pidetään täysin ilmaisena lukijoille. Tämä mahdollistaa entistä suuremman levikin sekä tarjoaa mahdollisuuden myös entistä nopeampaan uutisointiin. Tekninen painopiste on luettavuudessa ja luotettavuudessa, jotta sivusto pystyy palvelemaan lukijoita kaikilla alustoilla luotettavasti ja varmasti.

 

Ensimmäisen vuoden perustamiskustannukset vastaavat karkeasti arvioituina printtilehden kustannuksia, mutta pelkkä ylläpito ja alustan kehittäminen on huomattavasti edullisempaa tulevina vuosina. Vapautuneet resurssit voidaan ohjata entistä voimakkaammin lehden sisältöön sekä entistä monipuolisempaan muuhun kulttuuripoliittiseen toimintaan mm. koulutusten muodossa. Digitaalinen alusta on joustava ja jättää pelivaraa tulevaisuuden muutoksiin.

 

Lehden uusi julkaisualusta mahdollistaa yleisen alan profiilin noston koko kansan edessä kertomalla tekijöistä kameran takana. Lehtiset ja SET ry katsoo koko audiovisuaalista alaa, eikä rajaa lehteä vain elokuva-alaa esitteleväksi. Tuotantokannustimen tulo alalle otetaan huomioon tarjoamalla myös sisältöä kääntämällä osa artikkeleista englanniksi.

 

 

2.2 KULTTUURIPOLIITTISET ASIANTUNTIJALAUSUNNOT

 

SET ry. antaa pyydettäessä ja omaehtoisesti proaktiivisesti lausuntoja, kannanottoja ja ehdotuksia alaan liittyvissä ajankohtaisissa asioissa.

 

 

2.3 KOULUTUSPOLIITTINEN TOIMINTA

 

Vuonna 2016 alkanut aktiivinen koulutuspolitiikka tähtää pitkän linjan strategiaan, jossa pyritään luomaan useamman alan toimijan kanssa pidemmän tähtäimen yhteistyökuvioita. SET tunnistaa toimialan pitkään jatkuneen murroksen ja reagoi nopeasti kasvattamalla yhteistyötä ja täsmäkoulutusmahdollisuuksia yhteistyökumppaneiden kanssa.

 

SET ry:n koulutusstrategia 2017 vastaa nopeasti kehittyvän ja muuttuvan alan tarpeisiin. Koulutus on täydennyskoulutusta ammattilaisille.  Täydennyskoulutusta toteutetaan  järjestämällä täsmäkoulutuksia eri tahojen kanssa sekä avustamalla ja ottamalla kantaa av-alan koulutuksen kehittämishankkeisiin.

 

Vuonna 2017 SET ry. voimistaa koulutuspoliittista toimintaansa. Vuonna 2016 alkanut suunnanmuutos jatkuu heti alkuvuodesta tapahtuvalla ainutlaatuisella VFX (visual special effects) -koulutuksella, joka perustuu konkreettisiin esimerkkeihin. Asiaan tartutaan pienryhmissä toteutettavien workshoppien muodossa. Koulutus järjestetään yhteistyössä  muiden toimijoiden kanssa, joita ovat mm. alan eturivin jälkityöasiantuntija Post Control Oy ja Zodiak Finland Oy. Koulutus yhdistää ammattijärjestöjen jäsenet ja yritysmaailman. Av-alan digitaalinen jälkituotanto on erittäin teknologiavetoista ja alan uusimmat käytännöt ja tekniikat ovat ensimmäisenä käytössä juuri yrityksissä.

 

Järjestön koulutusstrategiassa on kolme tasoa:

 

1) valtakunnallisen opetuksen kehittämiseen osallistuminen

2) sidosryhmien ja yritysmaailman kanssa yhteisten koulutustapahtumien järjestäminen

3) omia jäseniä ensisijaisesti palvelevat, alaspesifit koulutukset.

 

Ensimmäisen tason konkreettinen toteutus tarkoittaa järjestön tarjoamaa asiantuntija-apua valtakunnallisen koulutuspolitiikan suunnittelussa ja kehittelyssä sitä tarvitseville tarjoamalla aktiivisesti apuaan. Toisen tason toteutuksesta esimerkkejä ovat VFX-koulutus ja yhteistyö Televisioakatemian kanssa. Kolmannen tason esimerkkejä ovat mm. työturvallisuuskoulutus ja työnhakukoulutus, jotka toteutetaan itsenäisesti tai kattojärjestö Temen kanssa.

 

2.4 KANSAINVÄLISTEN TYÖNANTAJIEN JA KOTIMAISEN TYÖVOIMAN KOHTAANTO

 

SET ry. valmistautuu tuotantokannustimen vaikutuksiin seuraavasti:

 

SET on aktiivisesti mukana kehittämässä yhteistyössä muiden tekijäjärjestöjen kanssa palveluinfraa tuotantokannustinta varten. Sen keskiössä on Työtä kaikille / Work for All –sivusto, joka neuvoo Suomen työlainsäädännöstä englanniksi ja suomeksi.  Palvelun on tarkoitus työllistää, helpottaa kohtaanto-ongelmaa, neuvoa kotimaisia ja kansainvälisiä työntekijöitä ja –antajia sekä esitellä luovan alan työtä, taidetta, tekijöitä ja yrityksiä.

 

2.5 TILASTOINTI

 

SET ry. toimeenpanee vuosittain elokuva- ja tv-alalla työskentelyä ja omaa toimintaansa koskevia kyselytutkimuksia. Kyselytutkimusten avulla seurataan alan yleistä kehitystä. Toimintavuonna 2017 on tarkoitus tuoda kyselytutkimuksemme tuloksia kaikkien nähtäväksi uuden verkkolehden myötä. Koostamme muut alan tilastot samaan yhteyteen, jotta alasta voisi saada yhtenäisen kuvan.

 

Tutkimusten toteutusta tehostetaan tulevana toimintavuonna selvittämällä yhteistyömahdollisuuksia alan opiskelulaitosten kanssa. SET ry. selvittää, voisiko tutkimuksia ja kehitysehdotuksia toteuttaa esimerkiksi opinnäyte- ja lopputöiden muodossa.

 

 

3 TEKIJÄNOIKEUSVALVONTA JA -TIEDOTUS

 

SET ry. on Kopioston jäsenjärjestö, ja jäsenillä on mahdollisuus tehdä Kopioston valvontavaltakirja tai tekijänoikeussopimus. Seuraamme uuden yhteishallinnointilain säätämisestä johtuvia muutoksia Kopioston toiminnassa. Av-teosten yhä kasvava verkkolevitys on myös laajentanut tekijänoikeuksien korvausperiaatteita. Tiedotamme jäseniämme tekijänoikeusasioiden uudistuksista, ja järjestämme yhteistyössä Kopioston ja esimerkiksi Animaatioklinikan kanssa koulutustilaisuuden.

 

4 YHTEISTYÖ ALAN SISÄLLÄ

 

Avain-ryhmä

SET ry. on osa suomalaisista av-alan järjestöistä koostuvaa Avain-ryhmää. Ryhmän tavoitteena on kotimaisen elokuvan rahoituksen ja toimintaedellytysten nostaminen pohjoismaiselle tasolle. Avain-ryhmä pyrkii edistämään alan sisäistä keskustelua sekä nostamaan kotimaisen elokuvan sille kuuluvaan arvo-asemaan. Muut järjestöt Avain-ryhmässä ovat Audiovisual Finland, Dokumenttikilta, Käsikirjoittajien kilta, Suomen elokuvaajien yhdistys F.S.C, Suomen Elokuvaohjaajaliitto, Suomen Elokuvatuottajien Keskusliitto, Suomen Filmikamari, Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat, Suomen Näyttelijäliitto, Lavastus ja pukusuunnittelijat ry ja Teatteri- ja Mediatyöntekijät.

 

Festivaalit

SET osallistuu Tampereen elokuvajuhlien järjestelyihin taloudellisin panoksin sekä luovuttamalla opiskelijapalkintona 500€. SET on paikalla elokuvafestivaalikeskuksessa, jossa se jakaa tietoa alasta ja itsestään.

 

Seminaarit ja muut tapahtumat

SET tekee yhteistyötä järjestämällä seminaareja ja/tai muita tapahtumia alan ammattilaisille ja opiskelijoille muiden toimijoiden kanssa:

 

                      -Lavaste-ja pukusuunnittelijoiden liitto LP

                      -Käsikirjoittajien Kilta

                      -Women in Film and Television Finland (WIFT) ry

                      -Animaatioklinikka ry

                      - Post Control Oy

                      -Televisioakatemia ry

 

Palkinnot ja kunniajäsenyydet

SET tukee alan ammattilaisidentiteettiä jakamalla vuosittain Vuoden työtoveri -palkinnon Kotimaisen elokuvan viikon gaalassa. Samassa gaalassa jaetaan myös muita elokuva-alan palkintoja ja tunnuksia: Vuoden käsikirjoittaja, Vuoden Valo, Vuoden suunnittelija, Vuoden elokuvanäyttelijä, Vuoden dokumenttielokuva, Vuoden elokuvaohjaaja ja Vuoden elokuvatuottaja.

 

Elokuva-alan jalkapallo-ottelu ja futsal

SET osallistuu vuosittain järjestettävään elokuva-alan jalkapallo-otteluun Liiton Woima-joukkueensa kanssa. Muita osallistujia ovat Les Auteurs (SELO), FC Manus (Käsikirjoittajien Kilta), ja The Producers (SEK). Liiton Woima vastaa toimintavuonna ottelun järjestelyistä. Ottelun lopuksi pelataan yhteispeli kaikkien joukkueiden kesken ja pidetään palkintojenjakotilaisuus. Toimintavuonna on suunnitteilla kutsua rahoittajien keskuudesta vieraileva joukkue yhteispeliin, sillä elokuva-ala ei voi toimia ilman saumatonta yhteispeliä.

 

SET tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden osallistua talvikaudella viikoittain sisäjalkapallon eli futsalin pelaamiseen Ruoholahden palloiluhallissa. Liiton Woiman sisätreeneissä myös keskustellaan aktiivisesti alan toiminnasta ja tapahtumista, ja välitetään työpaikkavinkkejäkin.

 

5 JÄSENPALVELU JA TIEDOTUS

 

Ammattiliiton palvelut SETin jäsenet saavat kattojärjestö Temen kautta. Tiedottaminen alan toimintaan liittyvistä lakimuutoksista kuuluu oleellisesti ammattijärjestön toimintaan.

 

Yhdistyksen jäsenistö saa myös keskusjärjestö Temen tiedotuslehti Metelin.

 

Yhdistyksen kotisivut ovat osoitteessa www.teme.fi/set. Sivuilla tiedotetaan mm. jäseneduista ja perusturvasta, liiton toiminnasta, työttömyysturvasta ja alan palkoista.

 

Jäsenillä on sähköinen jäsenkortti, jolla saa alennuksia tuotteista ja palveluista (selviävät kotisivuilta). Jäsenillä on mm. vapaa-ajan tapaturmavakuutus If:stä.

 

6 TALOUS JA HALLINTO

 

Yhdistyksen talouden perustana ovat jäsenmaksutuotot ja opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus. Jäseniltä perittävä jäsenmaksu on 1,6 % palkasta. Teme tilittää työttömyyskassalle jokaisesta jäsenestä vuosittain erikseen päätytyn osuuden. SETin käyttöön jää 1/16-osa jäsenmaksusta (0,1 % vastaava osuus palkasta). Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 8 jäsentä, ja he ovat aktiivisesti mukana yhdistyksen toiminnassa.  

 

Yhdistyksen toimistona on keskusjärjestö Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton toimisto. SETin palveluksessa ovat järjestötoimitsija ja tiedottaja Anne Saveljeff, järjestötoimitsija Marika Väisänen, sekä Temen muut työntekijät: toiminnanjohtaja Karola Baran, talouspäällikkö Sanna Wälläri, lakimies Mirkka Kivilehto, järjestötoimitsijat Sami Hiltunen ja Risto Lehikoinen sekä jäsensihteeri Tanja Tiukkanen.

 

 

 

Helsingissä 13.10 2016

Suomen elokuva-ja mediatyöntekijät SET ry:n hallitusOsallistu keskusteluun

Kommentit   

 
#1 petipoot.ir 11.06.2017 22:54
Attractive section of content. I just stumbled upon your
site and in accession capital to assert that
I acquire in fact enjoyed account your blog posts.
Anyway I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently fast.
Lainaa
 

Lisää kommentti

Ilmoita minulle uusista kommenteista