Vuosikertomus 2016

torstai, 20 huhtikuu 2017 13:40

SISÄLTÖ

1 Suomen elokuva- ja mediatyöntekijät SET ry lyhyesti 

2 Toiminnan painopisteet 2016

2.1 Viestintä ja julkaisutoiminta

2.2 Kulttuuripoliittinen vaikuttaminen ja asiantuntijalausunnot

2.3 Koulutus

2.4 Seminaarit

2.5 Elokuvafestivaalit

3 Jäsenistö ja jäsenedut

4 Tekijänoikeussopimus ja Kopiosto

5 Yhteistyö ja näkyvyys

6 Vuosikokous ja hallitus

7 Talous

 

1 SUOMEN ELOKUVA- JA MEDIATYÖNTEKIJÄT SET RY. LYHYESTI

 

Suomen elokuva- ja mediatyöntekijät SET ry. on ammatti- ja kulttuurijärjestö. SETin perustehtäviä on edistää elokuva- ja media-alan työntekijöiden asemaa yhteiskunnassa, vahvistaa alan ammattilaisten ammatti-identiteettiä ja harjoittaa elokuvakulttuuria käsittelevää julkaisutoimintaa.

Kattojärjestö Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme ry. vastaa työehtosopimustoiminnasta ja edunvalvonnasta. SET ry. on erityisesti kulttuurijärjestö.

 

 

2 TOIMINNAN PAINOPISTEET 2016

 

Toiminnan painopisteitä toimintavuonna 2016 olivat:

 

● Elokuva- ja media-alan työntekijöiden toimeentulon turvaaminen

● Elokuvakulttuurin ja alan ammattilaisten ammatti-identiteetin tukeminen

● Kulttuuripoliittiset kannanotot ja medianäkyvyys

● Koulutusten ja tapahtumien järjestäminen jäsenille

● Tiivis yhteistyö alan muiden toimijoiden kanssa

● Elokuva-alan tutkimuksen ja tilastoinnin kehittäminen

 

Vuonna 2016 SETin kärkitavoitteita olivat jäsenten koulutustarpeiden ja -toiveiden selvittäminen kyselyllä, ammatti-identiteetin tukeminen koulutusten ja tapahtumien myötä, koulutusyhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen ja erilaisten koulutusten ja tapahtumien järjestäminen yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa. Tiivis yhteistyö alan muiden toimijoiden kanssa on tärkeää SETille, ja siksi SET on osa Avain-ryhmää. Toimintavuonna 2016 SET lisäsi näkyvyyttään sosiaalisessa mediassa.

 

Vuonna 2016 SET tilastoi alan työehtosopimuksen toteutumista elokuva- ja media-alan työntekijöille kohdistetun kyselytutkimuksen avulla. Kysely oli auki koko vuoden.

 

Toimintavuonna 2016 SET uudisti viestintä- ja koulutusstrategiansa. Molemmat ovat pitkän aikavälin suunnitelmia ja näkemyksiä tulevaisuudesta.

SET päätti selvittää yhteistyömahdollisuuksia alan oppilaitosten kanssa koskien työkentän tutkimusta (opinnäytetyöt, tutkimukset).

 

2.1 VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA

 

SET julkaisi Lehtiset -elokuvakulttuurilehteä, joka levisi jäsenistön lisäksi elokuva-alan organisaatioille, alan oppilaitoksiin, ministeriön päättäjille ja virkamiehille. Lehtiset ilmestyi toimintavuoden aikana neljä kertaa.

 

Lehden painos oli 950 kpl. Lehden päätoimittaja oli kevään ajan SET:in hallituksen jäsen Maria Haipus. Syksyllä päätoimittajaksi tuli SETin puheenjohtaja Katja Niemi. Osa-aikaisesti palkattuna toimitussihteerinä oli Sanna Paakkanen. Toimitusneuvostoon kuuluivat Haipuksen ja Paakkasen lisäksi Katja Niemi, Tarja Pasanen, Antti Tuomikoski, Jemina Jokisalo, Soheila Mikkonen sekä lehteä taittava graafikko Jani Pulkka. Syksyllä toimitusneuvostoon liittyi järjestön varapuheenjohtaja Sini Hormio, joka valittiin myös seuraavan vuoden päätoimittajaksi.

 

Vuonna 2016 aloitettiin Lehtisetin voimakas uudistaminen. Painettu lehti oli tullut teknisesti ja kulurakenteellisesti tiensä päähän. Näistä taloudellisista ja tuotannollisista syistä toimitussihteerin toimenkuva lakkautettiin. SET selvitti uudistamistyön vaiheita ulkopuolisen konsultin kanssa, ja uudistustyö alkoi vuonna 2017.

 

Viestintä

 

SET ry teki vuonna 2016 viestintästrategian. Strategiassa otettiin tarkasteluun somekanavat, yhteistyö ja kommunikaatio Temen kanssa ja tulevaisuuden kehittämistarpeet. Somekanavista keskusteluryhmä muutettiin epäviralliseksi. SET ry:n virallista Facebook sivua (nk. Page-mallia) hallinnoi pj Niemi ja vpj Hormio. Viestintäryhmään veti Hormio. Viestintäryhmästä irrotettiin omaksi työryhmäksi Lehtiset-uudistusryhmä jonka työtä johti Hormio.

 

 

2.2 KULTTUURIPOLIITTINEN VAIKUTTAMINEN JA ASIANTUNTIJALAUSUNNOT

 

Tuotantokannustin

Toimintavuonna 2016 elokuvan tuotantokannustinmalli hyväksyttiin eduskunnan budjettiriihessä. SET oli ollut alusta asti mukana aloitteessa tiiviissä yhteistyössä Avain-ryhmän kanssa.  SET:in hallituksesta Avain-ryhmään kuuluivat pj Katja Niemi, vpj Maria Lappalainen ja vpj Sini Hormio.  TEM:in ja Tekesin järjestämiin tuotantokannustimen työryhmiin osallistuivat Maria Lappalainen ja Temen järjestötoimitsija Marika Väisänen.

Avain-ryhmä on tukenut Audiovisual Finlandin (entinen Favex) aktiivista lobbaustyötä mm. tiedottamalla kansanedustajia. SET on myös Kopioston varajäsen Audiovisual Finlandin hallituksessa, ja toimintavuonna hallituksesta kokouksiin osallistui Salla Hämäläinen.

 

Avain-ryhmä on säännöllisesti kutsunut Sivistysvaliokunnan sekä Valtionvarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaoston jäsenet yhteisiin tapaamisiin, joissa olemme lobanneet päättäjille kolmea pääkohtaa:

 

1) elokuvan rahoitus pohjoismaiselle tasolle

2) tuotantokannustin Suomeen

3) tekijänoikeuksien suojelu

 

Kohdan 2 osalta työ on tuottanut tulosta. Audiovisuaalisen alan tuotantokannustimen toteutustapoja ja -edellytyksiä selvittänyt työryhmä luovutti 30.6.2016 ehdotuksensa tuotantokannustimesta opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle sekä työ- ja elinkeinoministeri Olli Rehnille. Kaksi Avain-ryhmän jäsentä (Sari Väänänen SEKistä ja Johanna Karppinen Audiovisual Finlandista) ovat olleet mukana tuossa työryhmässä. Avainministeriöiden (OKM, TEM, VM) ja laajan toimialaverkoston yhteistyönä syntyneessä ehdotuksessa suositeltiin kannustinjärjestelmän toteuttamista Suomeen.

 

 

Lausunto täydennyskoulutuksesta

Vuonna 2016 SET tapasi ammattikorkeakoulujen edustajia ja antoi oman lausuntonsa ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutuksen kehittelyä varten ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen erikoistumiskoulutustyöryhmälle. Lausunnolla SET halusi tuoda esille näkemyksensä siitä, että koulutuksen kuuluu olla avointa myös työttömille ammattilaisille. SET:in jäsenistä valtaosa on työsuhteisia freelancereita, ja työn kausiluonteisuuden takia suurin osa heistä on osan aikaa vuodesta työttöminä. Työttömyysjaksot ovat oiva tilaisuus päivittää osaamista.

 

Yhdistys jatkaa tulevaisuudessakin av-alan koulutuksen kehittämistä tukemalla koulujen ja ministeriön kehitystyötä antamalla asiantuntijalausuntoja.

 

Yle-työryhmä

Toimintavuoden touko-kesäkuussa SETin ja TEMEn edustajat Karola Baran, Marika Väisänen ja Maria Lappalainen tapasivat parlamentaarisen Yle-työryhmän jäseniä (Satosen työryhmä). SET esitti Yle-työryhmälle näkemyksiään koskien  uutta Yle-lakia. SET ry. tuki pyrkimyksiä kasvattaa Ylen kotimaisia indie-ostoja, mutta katsoi, että Ylen tulee toimia tilaajavastuulain hengessä. Tämä tarkoittaa työntekijän aseman turvaamista ja lain sekä työehtosopimusten noudattamisen valvontaa ulkopuolisilta tuotantoyhtiöiltä tilatuissa tuotannoissa.

SET ry. vaati, että Ylen tulee lopettaa ostot määräajaksi sellaisilta tuotantoyhtiöiltä, jotka eivät edellä mainittuja ehtoja noudata.  SET ry. totesi myös, että Ylen rahoituksen taso on pidettävä vähintään nykyisellään, koska ilman Yleä ei ole suomalaista elokuvaa, eikä kovin montaa muutakaan av-tuotannon muotoa. Yksityisten kanavien panostus ei ole riittävä pitämään toimialaa yllä, eikä varsinkaan tuomaan lisää resursseja alan kehittämiseen.

 

Lobbaus tuotti tulosta sikäli, että Yle-työryhmä kirjasi lopulliseen raporttiinsa:

 

”Riippumattomien tuottajien osalta on tärkeää muistaa tilaajavastuu. Työryhmä pitää tärkeänä sitä, että Yleisradio Oy. toimii vastuullisena tilaajana tilaajavastuulain (1233/2006) hengessä. Kilpailuttaessaan tuotantoja Ylen tulee valvoa, että sen tilaamissa tuotannoissa noudatetaan lakiin ja työehtosopimuksiin kirjattuja reiluja pelisääntöjä. Ylen tulee valvoa tilaajavastuulain hengessä, että aikataulut, rahoitus ja tuotantobudjetit ovat realistiselle tasolla ja palkat alan työehtosopimuksien mukaisia. Ylen tulee lopettaa ostot määräajaksi niiltä tuotantoyhtiöiltä, jotka eivät laillisia pelisääntöjä noudata.”

 

 

2.3 KOULUTUS

 

Toimintavuonna 2016 SET kehitti uuden koulutusstrategian. Koulutusryhmän vetäjänä toimi vpj Sini Hormio. Strategia sisältää pitkän aikavälin suunnitelmia ja näkemyksiä tulevaisuudesta.

 

Vuonna 2016 SETin kärkitavoitteita olivat jäsenten koulutustarpeiden ja -toiveiden selvittäminen kyselyllä, ammatti-identiteetin tukeminen koulutusten ja tapahtumien myötä, koulutusyhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen ja erilaisten koulutusten ja tapahtumien järjestäminen yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa, kuten mm. Käsikirjoittajien kilta ja Lavastus- ja pukusuunnittelijat LP.

 

2016 marraskuussa Televisioakatemia ry. järjesti av-alan seminaarin “Tuotannot 2.0 Shortcut.”  Seminaari tutki kaikkia liikkuvan kuvan lyhyitä muotoja ja järjesti alan eri tekijöiden kohtaamistilaisuuden. SET oli mukana seminaarin järjestämisessä ja tukee sen tavoitetta tarjota av-alan ammattilaisille tapaamispaikka. Perinteisen televisiokanavatoimialan murroksessa av-alan ammattilaisten pitää löytää muita työmahdollisuuksia käyttää osaamistaan. Perinteinen elokuva-ala ei tule työllistämään kaikkia, ja suurin kasvu löytyykin kaupallisista, lyhyistä sisällöistä sekä mm. pelialalta. Tähän kasvun mahdollisuuteen SET haluaa kiinnittää huomiota.

 

Toimintavuonna 2016 liiton jäsenille järjestettiin luottamusmies-, työehtosopimus-, ja työturvallisuuskoulutusta yhteistyössä Temen, Paltan ja Journalistiliiton kanssa.

 

2.4 SEMINAARIT

 

Season Film Festival & Women in Film & Television Finland (WIFT)

SET järjesti yhteistyössä Women in Film and Tv Finlandin (WIFT) kanssa seminaarin Season Film -festivaalilla maaliskuussa 2016. Päivän kestänyt seminaari oli kaikille ilmainen, ja se pidettiin Helsingin Kinopalatsissa. Seminaarin aihe oli naiset komedian tekijöinä.  FeMale Comedy -seminaari kysyi: “Määrittääkö sukupuoli niitä asioita joille nauramme? Onko mahdollista tehdä komediaa tasa-arvoisesti? Mikä on hauskaa vuonna 2016, ja minkälaisen komedian aika on ohi?”

 

SET:in vpj Maria Lappalainen oli panelistina Media&Message -tapahtumassa elokuussa 2016 (“Kun tuotanto alkaa, niin loppu onkin kriisinhallintaa?”)

 

2.5 ELOKUVAFESTIVAALIT

 

Tampereen elokuvajuhlat

SET osallistui Tampereen elokuvajuhlille jakamalla 500 euron suuruisen opiskelijapalkinnon ja osallistumalla kansainvälisten ohjaajavieraiden saunan kustannuksiin ja isännöintiin. Opiskelijapalkinnon voitti Kaisa Astikainen elokuvallaan Toivola. SETillä oli festivaalikeskuksessa oma infopiste, jossa jaettiin tietoa järjestön toiminnasta sekä järjestön julkaisemaa elokuvakulttuurilehteä (Lehtiset). SET järjesti infopisteessään yhdessä Animaatioklinikan kanssa myös brunssitapahtuman, jossa yhdistysten jäsenistö ja festivaalin vieraat pääsivät kohtaamaan.

 

 

Animatricks ja Animaatioklinikka

SET ry. osallistui  Animaatioklinikka ry:n kanssa keväällä järjestetyn Animatricks-festivaalin paneelikeskustelun kustannuksiin. SET tarjosi myös Komedia-salin tilaksi Animaatioklinikan pitchaus- ja kehittelyklubille. Klubeja järjestettiin toimintavuonna kolme kertaa.

 

 

4 JÄSENISTÖ JA JÄSENEDUT

 

Jäseniä SETissä vuoden 2016 lopussa oli 712  ja Temessä 4604.

vuonna 2015 SETin jäseniä oli 698 ja Temessä

vuonna 2014 SETin jäseniä oli 699 ja Temessä 4 721

vuonna 2012 SETin jäseniä oli 607 ja Temessä 4 368

vuonna 2010 SETin jäseniä oli 599 ja Temessä 4 205

vuonna 2004 SETissä ylittyi 500:n jäsenen raja.

 

SETin edustamalla alalla työskentelee arviolta 1.500-1.800 ammattilaista. Heistä enemmistö on järjestäytynyt SETiin ja noin 300 henkilöä Journalistiliiton alaiseen Yhtyneisiin mediatyöntekijöihin. Järjestäytymisasteen nousu on tavoite. SETin hallitus toivoo uusien jäsenten hankinnassa jäsenten apua, sillä kollega on yhdistyksen paras puolestapuhuja.  Jos Setin jäsen saa uuden jäsenen liittymään yhdistykseen, hän saa  kiitokseksi kaksi Finnkinon elokuvalippua.

 

Tärkeä osa jäsenpalvelua on jäsenviestintä. Kaikki jäsenet saavat joka keskiviikko sähköisen jäsenkirjeen. Viikkotiedotteessa on yleisiä ja yhteisiä ajankohtaisia asioita, kuten esim. työmarkkinatietoutta, taide- ja kulttuuripoliittisia uutisia, kutsuja seminaareihin ja tilaisuuksiin sekä tietoa jäseneduista.

 

Temen Meteli-lehti ilmestyy verkkolehtenä neljästi vuodessa. Meteli-lehden keskiössä ovat ammattilaisjäsenten ja heidän työnsisältöjensä esittely sekä palkkaan, työttömyys- ja sosiaaliturvaan liittyvät kysymykset.

 

SETin kotisivut ovat osoitteessa www.teme.fi/set.html. Kotisivulla on tietoa palveluista, jäseneduista ja -oikeuksista, palkoista, työttömyysturvasta ja sosiaaliturvasta. Lisäksi SETillä on Facebook-sivut, joita ylläpitää Katja Niemi.

 

Työtä kaikille –rekrytointisivusto löytyy osoitteesta http://tyotakaikille.fi/. Palvelu on Temen kehittämä, koko freelancer-pohjaisen jäsenistön tarpeisiin luotu palvelu. Palvelu on kaikille avoin ja ilmainen luovien alojen rekrytointipalvelu.

 

Neuvonta, juristi, vakuutukset

Keskeinen osa jäsenpalvelua ovat työsuhde- ja työehtosopimusneuvonta, juristin palvelut, työttömyysturva ja vakuutusturva matkoille ja vapaa-aikaan. Temen/SETin jäsenkortilla saa alennusta Instrumentariumista ja Autovuokraamo Transvell Oy:stä sekä Lakiasiaintoimisto Perttu Turulta.

 

Terveys, hyvinvointi ja kulttuuri

SET tukee jäsentensä vapaa-aikaa, kulttuuria ja kuntoilua. Jäsenkortilla saa alennusta teatterilipuista. SET kustansi futsal-vakiovuoron kulut Ruoholahden palloiluhallissa kevään 2016. Syksyllä SET otti käyttöön vuosimaksun, jolla katetaan osa kustannuksista vaikean taloustilanteen ja jäsenpalvelun tasavertaisuuden vuoksi. Kaikki halukkaat jäsenet voivat pelata, ei-jäsenet voivat pelata korkeammalla maksulla.

Elokuva-alan futisturnaus on vuosittainen tapahtuma, jossa SETin joukkueen (Liiton Woima) kanssa pelaavat Suomen elokuvaohjaajien liitto SELO, Suomen elokuvatuottajien keskusliitto SEK ja Käsikirjoittajien kilta. Jalkapallo on täten voimakkaasti alan yhteistä henkeä tukevaa toimintaa. Toimintavuonna 2016 SET voitti turnauksen.

 

Suosittu jäsenetu on asunto Berliinissä. Temeläiset varasivat asuntoa varsin tasapuolisesti, ja käyttöaste oli melkein 100%.

 

Edunvalvonta ja työehtosopimus

Työehtosopimuksen (ELO-TES) allekirjoituspöytäkirjassa on kirjaus siitä, että sopijaosapuolet seuraavat sopimuskauden aikana työehtosopimuksen toimivuutta.

 

Jäsenten toimeentulo

Jäsenet työskentelevät monipuolisesti elokuva-, tv-, mainos-, peli- ja animaatioalalla.  Työsuhteet ovat yleensä lyhyitä ja määräaikaisia. Itsensä työllistävien ja yrittäjien sekä apurahalla työskentelevien ammattilaisten sosiaaliturvassa on edelleen suuria epäkohtia.

 

Keskeisin sosiaalinen etuus liiton jäsenille oli työttömyysturvan tarjoaminen. Liiton jäsenten työttömyysturvapalvelut hoidettiin Erton työttömyyskassasta.

 

 

5 TEKIJÄNOIKEUSSOPIMUS JA KOPIOSTO

 

SET on tekijänoikeusjärjestö Kopioston jäsen. Jäsenet voivat ilman erillistä veloitusta tehdä kauttamme valvontavaltakirjan tai tekijänoikeussopimuksen. Kopiosto valvoo tekijänoikeusjärjestönä jäsentensä oikeuksia ja maksaa korvauksia niiden ammattinimikkeiden mukaan, jotka jäsen on valvontavaltakirjassa ilmoittanut. Tekijänoikeussopimus on laajempi, ja se vahvistaa valtakirjalla annettuja valtuuksia.

 

Tekijänoikeuskorvauksiin oikeuttavaa työtä jäsenistömme keskuudesta tekevät mm. kuvaajat, ohjaajat, leikkaajat, lavastajat, pukusuunnittelijat, ja äänisuunnittelijat. Elokuva-ja av- alan taiteellista työtä tekeville on tärkeää olla työsopimusta tehdessään  luovuttamatta ns. kaikkia oikeuksia. SET kehottaa jäseniään allekirjoittamaan Kopioston tekijänoikeussopimuksen. Sen tavoitteena on parantaa tekijöiden tekijänoikeuksia ja kohdentaa tekijänoikeustuotoista rahaa tekijöille.

 

Toimintavuonna 2016 SET tiedotti jäseniään Kopioston verkkotallennetuotoista:

 

“Maailman muuttuessa teoksia käytetään yhä enemmän uusissa paikoissa. Kopiosto valvoo tätä käyttöä, kerää korvauksia ja tilittää niitä edelleen tekijöille ja tuottajille. Uusi ja varsin merkittävä alue, josta korvauksia kerätään, on verkkotallennus. Kopiosto on tähän mennessä kerännyt verkkotallennuspalveluista jo 15 miljoonaa euroa. Kotimaisen ohjelmatuotannon osalta jakosuhdetta tekijöiden ja tuottajien välillä ei ole Kopiostossa pystytty sopimaan. Näin ollen usean miljoonan euron potti odottaa ja kasvaa Kopiostossa ilman tietoa siitä, miten se tullaan jakamaan. Soneran Viihde-palvelu on esimerkki verkkotallennuksesta. Peruskanavien verkkotallennus muuttui 1.11.2015 alkaen maksulliseksi lisäpalveluksi. Aiemmin peruskanavien verkkotallennus sisältyi operaattoreiden palveluihin maksuttomana ominaisuutena. 1.6.2015 voimaan tulleen tekijänoikeuslain muutoksen myötä kaikki verkkotallennusta tarjoavat operaattorit ovat maksaneet Kopiostolle verkkotallennusmaksua.”

 

6  YHTEISTYÖ JA NÄKYVYYS

 

Vuoden työtoveri -tunnustus ja Kotimaisen elokuvan viikko KEV

Nostaakseen ammattilaisten ammatti-identiteettiä, arvostusta ja näkyvyyttä SET jakaa vuosittain Vuoden työtoveri -tunnustuksen, johon kuuluu 500 euron rahapalkinto.  Hallitus valitsee Vuoden työtoverin jäsenten ehdotusten pohjalta.

Vuoden Työtoveri 2016  oli kamera-assistentti Petri Kiljunen.

 

Vuoden Työtoverit aiemmilta vuosilta ovat:

2015  tuottaja Marianne Mäkelä

2014 kuvaaja Sari Aaltonen

2013 dokumenttiohjaaja, apulaisohjaaja Jolle Onnismaa

2012 grip, valaisija Tomi Lakonen

2011 leikkaaja Tuuli Kuittinen

2010 kuvaaja Marita Hällfors

 

Vuoden työtoveri –tunnustus jaettiin Kotimaisen Elokuvan Viikon (KEV) päätteeksi järjestettävässä juhlassa Helsingissä 22.9.2016. Tilaisuudessa jaetaan vuosittain elokuva-alan palkintoja ja tunnustuksia. KEV:in ja juhlan järjestäjinä ovat SET ry, Suomen elokuvatuottajien keskusliitto SEK, Elokuvaohjaajien liitto SELO, Näyttelijäliitto, Käsikirjoittajien kilta, Suomen näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat ry ja Dokumenttikilta.

 

Kunniajäsenet

Toimintavuonna 2016 SET ry. kutsui kunniajäsenekseen elokuvaohjaaja Pirjo Honkasalon. Honkasalo otti tunnustuksen vastaan Kotimaisen Elokuvan Viikon palkintogaalassa Helsingissä 22.9.2016. Honkasalo kirjoitti SET:in Lehtiset-lehteen artikkelin SET:in historian alkuajoilta.

Liiton aiemmat kunniajäsenet ovat Matti Kassila, Jouko Aaltonen, Alf Hemming, K.J. Koski, Timo Linnasalo, Anssi Mänttäri ja Veikko Partanen.

 

 

 

Edustukset ja jäsenyydet

SET on Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Temen jäsen. Temen hallituksessa edustivat Katja Niemi, Sini Hormio ja Maria Lappalainen.

 

Avain-ryhmässä olivat SETin hallituksen jäsenet Katja Niemi, Sini Hormio ja Maria Lappalainen.

 

Toimintavuonna 2016 SET ry jatkoi myös Mediakasvatuskeskus Metka ry:n jäsenyyttä. Hallituksessa edustaa Salla Hämäläinen.

 

7 VUOSIKOKOUS JA HALLITUS

 

Vuosikokous oli sunnuntaina 24.4.2016 Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin ja päätettiin sääntöjen mukaiset asiat sekä seuraavan vuoden suurin muutos, Lehtisetin digitalisointi verkkolehdeksi.

 

Puheenjohtajaksi valittiin toiselle kaudelle Katja Niemi.

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Sini Hormio, Antti Tuomikoski ja Piia Hirvensalo.

Varajäseneksi valittiin Mirjam Koskinen ja Hannu Liekso. Hallituksen jäseninä toiselle kaudelle jatkavat Maria Lappalainen, Salla Hämäläinen ja Joona Mielonen.

 

SETin toimisto sijaitsee Temen toimitiloissa Helsingin Kruununhaassa. SETin järjestötoimitsija olivat Anne Saveljeff ja maaliskuusta 2016 alkaen Marika Väisänen. Temen toiminnanjohtaja on Karola Baran, muuta henkilökuntaa ovat talouspäällikkö Sanna Wälläri, järjestötoimitsijat Sami Hiltunen ja Risto Lehikoinen sekä toimistosihteeri Tanja Tiukkanen. Järjestön lakimies on Temen lakimies Mirkka Kivilehto.

 

8 TALOUS JA HALLINTO

 

Temen liittokokouksessa on vahvistettu jäsenmaksujen liittopalautusosuudet sekä jäsenmaksuosuuksien takuu- eli minimitasot. Talouden laaja toimintakertomus on osa tasekirjaa. SETin taloutta ja kirjanpitoa hoiti Sanna Wälläri.

 

Helsingissä PVM 2017

Suomen elokuva- ja mediatyöntekijät SET ry:n hallitus

 Osallistu keskusteluun

Lisää kommentti

Ilmoita minulle uusista kommenteista